W Instytucie Pedagogiki KUL aktualnie realizowane są następujące specjalności (2020/21):

Kierunek: Pedagogika

 

Studia I stopnia :

 

Rok II

 

Pedagogika szkolna z profilaktyką

Pedagogika rodziny, profilaktyka, poradnictwo i terapia rodziny

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja

 

Rok III

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Pedagogika rodziny, profilaktyka, poradnictwo i terapia rodziny

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja

 

 

Studia II stopnia :

 

Rok I

Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej

Pedagogika rodziny, system pieczy zastępczej i asystentura rodziny

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja

 

Rok II

Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej

Pedagogika rodziny, system pieczy zastępczej i asystentura rodziny

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja

 

 

 

Studia niestacjonarne (e-learning):

 

I stopień:

Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka

 

 

Kierunek: Pedagogika specjalna

 

Studia I stopnia :

 

Rok III 

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), ped. lecznicza

Edukacja i rehabilitacja niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagogika), terapia pedagogiczna

 

   

 

 

Studia II stopnia :

 

       Rok I

Pedagogika osób z autyzmem

Pedagogika integracyjna i włączająca

 

Rok II

Pedagogika osób z autyzmem

Pedagogika integracyjna i włączająca

 

 

Studia jednolite magisterskie :

 

Rok II

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Wczesne wspomaganie rozwoju

 

 

Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2021, godz. 20:24 - Agnieszka Linca-Ćwikła