Homilia ks. prof. Mirosław S. Wróbla, kierownika Sekcji Nauk Biblijnych KUL na zakończenie roku akademickiego 2020/2021 (14 czerwca 2021 r.)

 

Drodzy Profesorowie i Studenci SNB KUL,

Umiłowani w Chrystusie Panu,

 

Antyfona przed Ewangelią mówi nam o doświadczeniu mocy Bożego słowa przez Psalmistę, słowa - które jest pochodnią i światłem na drodze jego życia:

Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, Panie,

i światłem na mojej ścieżce.

 

To doświadczenie mocy Słowa Boga jest także dziś naszym udziałem. To słowo -  jednoczy nas i inspiruje do wytężonej pracy. W nim możemy rozpoznawać swoją tożsamość i w nim  odnajdujemy cel naszej egzystencji. Tak naprawdę w Słowie Pana możemy cudownie ogniskować przeszłość i przyszłość w teraźniejszości.

Ojciec Święty Franciszek w napisanym niedawno liście apostolskim pt. Scripturae sacrae affectus przywołując postać św. Hieronima wskazuje na istotny rys jego życia, który może być wzorem dla nas – na ciągłe studium Bożego słowa i dzielenie się tym słowem z wszystkimi, których spotykał na swojej drodze: „Hieronim nie szczędził wysiłków, aby wzbogacić swoją bibliotekę, w której zawsze widział laboratorium niezbędne dla zrozumienia wiary i życia duchowego… On jednak poszedł dalej. Dla niego studia nie ograniczały się do lat młodzieńczych jego formacji; były stałym zaangażowaniem, priorytetem każdego dnia jego życia. Krótko mówiąc, możemy powiedzieć, że przyswoił on całą bibliotekę i stał się szafarzem wiedzy dla wielu innych. Postumian, który w IV wieku podróżował po Wschodzie, aby odkryć ruchy monastyczne, był naocznym świadkiem stylu życia Hieronima, z którym przebywał kilka miesięcy, i tak go opisał: „Pozostaje zawsze zajęty lekturą, cały pogrążony w książkach. Nie spoczywa ani za dnia, ani w nocy; wciąż albo coś czyta albo pisze”.

 

Dziś kończąc rok akademicki 2020/2021 przez pryzmat tego Słowa spoglądamy na czas pandemii i na wszystkie wyzwania i trudności, których doświadczaliśmy w różnych wymiarach naszego życia. Dziękujemy Bogu, Matce Najświętszej i św. Józefowi – patronowi tego Roku za to, że mogliśmy zrealizować nasze cele i zamierzenia.

Przez pryzmat Słowa Pana patrzymy na cały nasz zespół pracujący aktualnie z wielkim zaangażowaniem w Sekcji Nauk Biblijnych przy czterech katedrach.

           

Cieszymy się z licznego grona naszych studentów, którym przekazujemy bogactwo naszego umysłu i serca, aby razem odnajdywać blask i moc Słowa Bożego. Robimy to przez prowadzenie w formie online wykładów, ćwiczeń i seminariów naukowych oraz przez nasze publikacje w czasopismach: Biblical Annals i Verbum Viae, w seriach wydawniczych: Studia Biblica Lubliniensia, Analecta Biblica Lubliniensia, Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki, a także przez liczne podręczniki, monografie i przekłady.

           

W naszej Sekcji Nauk Biblijnych otwieramy się na światową biblistykę. Cieszy bardzo owocna współpraca z Papieską Komisją Biblijną, z Papieskim Instytutem Biblijnym w Rzymie, z Watykańskim Uniwersytetem Urbaniana, z Ecole Biblique et Archeologique w Jerozolimie oraz z seminarium w Orchard Lake w Stanach Zjednoczonych.

 

Dziękuję Wam kochani pracownicy i studenci naszego Instytutu za otwartość, pracowitość, ofiarność. Za umiłowanie Słowa życia. Za dzielenie się tym słowem z rzeszami wiernych – z dziećmi, młodzieżą i starszymi - w parafiach, w Dziele biblijnym św. Jana Pawła II, w Uniwersytecie Telewizyjnym, w Kursie Formacji Biblijnej, w Konkursach biblijnych, w telewizji, w radio i w internecie, na facebooku i na twiterze.

           

Z ufnością i nadzieją patrzymy w przyszłość wierząc, że Bóg prowadzi nasz Uniwersytet, a w nim Wydział Teologii i Sekcję Nauk Biblijnych drogą wypełniania Jego odwiecznych zamysłów. Jest to epokowy moment dla rozwoju Instytutu Nauk Biblijnych i dla uczynienia z niego silnego Centrum Studiów i Badań Biblijnych oddziałującego nie tylko na naszą Ojczyznę, ale na cały świat. Prosimy dziś szczególnie o asystencję Ducha Świętego, abyśmy podejmowali mądre działania służących Kościołowi i naszej Ojczyźnie.

           

Dziś Jezus uczy nas tego, aby tak jak On - zło dobrem zwyciężać. Naszą odpowiedzią na ciemności, kłamstwa, nienawiść i partykularne układy powinno być życie w światłości, prawdzie i miłości. Tylko taka postawa pozwala zdemaskować wszystkie zasadzki szatana i wyjść zwycięsko w walce ze złem. Tylko taka postawa prowadzi do prawdziwej przemiany i duchowej odnowy w wymiarze indywidualnym i społecznym.

           

Przykładem dla nas może być patron dzisiejszego dnia bł. Bp Michał Kozal, który mimo trudnych warunków obozu koncentracyjnego w Dachau – czerpał moc ze Słowa Bożego i w głębokiej wierze umacniał wszystkich, którzy tracili nadzieję w Boga i człowieka.

 

Modlimy się dziś o budowanie w naszej wspólnocie jedności, solidarności, przyjaźni, dobroci i miłości – aby Ewangelia Słowa Życia przenikała do głębi naszą codzienność.

 

Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, Panie,

i światłem na mojej ścieżce.

Amen

Autor: Marcin Zieliński
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2021, godz. 10:54 - Marcin Zieliński