Dr Krzysztof Jurek

Staż na Uniwersytecie Preszowskim /Słowacja/

Okres pobytu: 07.2014 – 30.09.2014

 

Program stażu naukowo–dydaktycznego 

 

  • Podstawowym celem stażu była próba zaadopotowania do naszych warunków uczelnianych, systemu nauczania i organizacji badań naukowych w Katedrze Filozofii i Religii, której kierownikiem jest prof. Pavol Dancák. Wiedza ta jest o tyle istotna, że w Instytucie Socjologii KUL nastąpiła reorganizacja, w wyniku której, powstała Katedra Socjologii Kultury i Religii (której jestem pracownikiem). Wymiana doświadczeń pozowliła mi na rozwój osobisty i rozwój Katedry, zwłaszcza w obszarze badań nad przemianami religijnymi, znaczeniem religii dla cywilizacji zachodniej oraz tożsamością religijną (w ramach Katedry Filozofii i Religii Uniwersytetu Preszowskiego prowadzone są zajęcia m.in. z socjologii religii i filozofii kultury). Katedra Filozofii i Religii Uniwersytetu Preszowskiego prowadzi badania w duchu personalistycznej wizji człowieka, perspektywie przyjętej również w naszej Katedrze.

 

W ramach stażu wykonałem następujące zadania:

  • przeprowadziłem kwerendę w tamtejszej bibliotece uniwersyteckiej, dotyczącą filozofii personalistycznej uprawianej na Uniwersytecie Preszowskim – pierwszy i drugi miesiąc trwania stażu
  • zrealizowałem, projekt badawczy, który będzie składał się z dwóch części – 1) wywiady z pracownikami nt. idei personalizmu w kontekście życia gospodarczego; 2) wywiady kwestionariuszowe ze studentami – drugi i trzeci miesiąc trwania stażu
  • uczestniczyłem w zajęciach (jako obserwator), zajęcia na Uniwersytecie Preszowskim prowadzone są od września, co pozowliło mi to na udział w zajęciach dydaktycznych – trzeci miesiąc trwania stażu

 

 

Efektem/rezultatem stażu było nawiązanie ścisłych relacji naukowych z Katedrą Filozofii i Religii, której pokłosiem będą wspólne przedsięwzięcia (np. projekty naukowe lub konferencje naukowe). Korzyścią stażu są nie tylko relane kontakty naukowe ale i obserwacja dobrych praktyk w zakresie kształcenia studentów, propozycje nowych metod dydaktycznych, sposoby ich implemenatcji do polskich warunków.

 

Efektem stażu bedzie publikacja naukowa powstała na bazie zebranego podczas stażu materiału. Efektem stażu ma być również monografia naukowa nt. religijności w nowoczesności, projekcie, którego inicjatorem jest Katedra Socjologii Kultury i Religii KUL, a podmiotem zaproszonym do wpsółpracy jest Katedra Filozofii i Religii. Staż powoliłby na międzynarodowe opracowanie publikacji.

Autor: Krzysztof Jurek
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2016, godz. 22:02 - Krzysztof Jurek