Statut Koła Naukowego Studentów

Ochrony Środowiska KUL


Rozdział 1. Przepisy ogólne.
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Koło Naukowe Studentów Ochrony Środowiska KUL".

2. Siedzibą Koła jest Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Rozdział 2. Przepisy szczegółowe.

Art. 1. Cel i środki działania.
1. Koło ma na celu:
a) pogłębianie wiedzy w zakresie ekologii i ochrony środowiska
b) organizowanie odczytów i dyskusji
c) organizowanie obozów naukowych i wycieczek przyrodniczych
d) rozwijanie działalności proekologicznych
c) rozwijanie życia towarzyskiego kierunku
f) niesienie pomocy kolegom na studiach
g) współpraca z zakładami naukowymi kierunku

2. Koło dla realizacji swoich zadań czerpie środki materialne:
a) z pomocy stowarzyszeń powołanych do popierania działalności studenckiej
b) z dotacji władz uczelni
c) ze składek członkowskich

 

Art. 2. Członkowie Koła.
1. Członkowie Koła dzielą się na zwyczajnych, nadzwyczajnych i honorowych:
a) członkiem zwyczajnym Koła może być każdy student KUL, który
zdeklarował pisemnie udział w pracach Koła
b) członkiem nadzwyczajnym Koła mogą być pracownicy naukowi KUL
oraz wolni słuchacze
c) członkiem honorowym mogą być osoby w szczególny sposób
zasłużone wobec Koła

2. Członek zwyczajny ma obowiązek:
a) uczęszczania na posiedzenia Koła
b) aktywnej pracy w Kole
c) terminowego płacenia składek członkowskich

3. Każdemu zwyczajnemu Członkowi Koła przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

4. Członkowi nadzwyczajnemu nie przysługuje prawo wybierania ani kandydowania do władz Koła.

5. Członek nadzwyczajny nie ma obowiązku, ale powinien poczuwać się do jak najaktywniejszej pracy w Kole.

6. Członkostwo honorowe jest tytułem, który Walne Zebranie Koła nadaje osobom szczególnie zasłużonym wobec Koła.

7. Członkiem Koła przestaje się być:
a) na własną prośbę wyrażoną pisemnie
b) na podstawie decyzji Zarządu w stosunku do członków
zwyczajnych i nadzwyczajnych
c) na podstawie decyzji Walnego Zebrania w stosunku do członków honorowych
d) na skutek półrocznej nieusprawiedliwionej nieobecności
na posiedzeniach Koła

8. Członkowi zwyczajnemu lub nadzwyczajnemu skreślonemu z listy przez Zarząd przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania.

Art. 3. Struktura Koła.
1. Władzami Koła są:
a) Kurator
b) Walne Zebranie
c) Zarząd

2. Kompetencje Walnego Zebrania
a) wybór lub odwołanie Prezesa Koła
b) wybór lub odwołanie Zarządu
c) wybór Komisji Rewizyjnej
d) wybór Sądu Koleżeńskiego
e) uchwalenie rocznego planu pracy
f) uchwalenie budżetu

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd dwa razy w roku:
a) w październiku celem zatwierdzenia planu pracy i budżetu
b) w maju celem udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
i wybrania nowego

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) na życzenie Kuratora
b) na żądanie przynajmniej 2/3 członków zwyczajnych Koła
c) z własnej inicjatywy

5. W wypadkach przewidzianych w rozdz. 2, art. 3, paragraf 4 w punktach a) i b), Zarząd zwołuje Walne Zebranie nie później niż 14 dni od daty wpłynięcia żądania, jednak Zarządowi przysługuje prawo uzupełnienia proponowanego porządku obrad.

6. Czas i miejsce Walnego Zebrania musi być ogłoszone przynajmniej 7 dni przed terminem zebrania.

7. Walne Zebranie jest prawomocne o ile uczestniczy w nim 2/3 członków zwyczajnych Koła. Jeśli na skutek braku przypisanej liczby uczestników Walne Zebranie nie może się odbyć, Zarząd ustala termin drugiego zebrania prawomocnego bez względu na ilość obecnych członków Koła.

8. Wszystkie uchwały Walnego Zebrania zapadają bezwzględną większością głosów.

9. Walnemu Zebraniu przewodniczy Członek Koła powołany przez Zarząd. Przewodniczący powołuje Sekretarza Zebrania.

10. Skład Zarządu:
a) Prezes
b) Wiceprezes
c) Sekretarz
d) Skarbnik
e) Kierownik do Spraw Kultury i Turystyki

11. Wyboru Prezesa dokonuje Walne Zebranie osobno.

12. Wszelkie uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W wypadkach równej liczby rozstrzyga Prezes.

13. Za sprawy finansowe i majątek Koła odpowiada solidarnie cały Zarząd.

14. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i 2 Członków.

15. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzą: Przewodniczący i 2 Członków. Zadaniem Sądu jest rozstrzyganie sporów między członkami Koła.

16. Członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego nie mogą równocześnie pełnić funkcji w Zarządzie Koła.

17. Z ramienia Władz Uczelni nad pracą Koła czuwa Kurator.

Rozdział 3. Postanowienia końcowe.


1. Koło może być rozwiązane na wniosek 2/3 członków Koła, przy akceptacji Kuratora Koła.

2. W wypadku rozwiązania Koła cały majątek przechodzi na własność Uczelni.

3. Status niniejszy wchodzi w życie z chwilą uchwalenia go przez Walne Zebranie oraz zatwierdzenie przez Senat KUL.

4. O zmianach w Statucie decyduje Walne Zebranie Koła. Zmiany musza być zaaprobowane przez Senat KUL.

 

 

Autor: Magdalena Malec
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2009, godz. 23:01 - Weronika Goraj