Statut Stowarzyszenia

 

 

STATUT

 

Stowarzyszenia INICJATYW NAUKOWYCH

 

 

Rozdział I

   Postanowienia ogólne

 

 • 1

 

Społeczność naukowa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie celem wspomagania działań naukowych uniwersytetu powołuje stowarzyszenie pod nazwą:

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Naukowych

 

 • 2

 

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Lublin.
 2. Stowarzyszenie może używać skrótu SIN.
 3. Organem nadzoru nad Stowarzyszeniem jest Prezydent Miasta Lublin.
 4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, a nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
 5. Dla realizowania celów statutowych może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązujacym porządkiem prawnym.
 6. SIN może być członkiem międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 7. Stowarzyszenie posługuje sie prostokątną pieczęcią o treści:

 

                                   Stowarzyszenie Inicjatyw Naukowych

                                                   w Lublinie

    

dla celów organizacyjnych lub bankowych do pieczęci mogą być dodane: nr NIP, nr Regon, nr KRS oraz adres siedziby Stowarzyszenia.

 

 • 3

 

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Dla realizacji określonych zadań SIN może zawierać umowy o pracę lub umowy prawa cywilnego, także ze swoimi członkami.

    

 

 

Rozdział II

Cel działalności i środki jego realizacji

 

 • 4

 

 1. Celem Stowarzyszenia Inicjatyw Naukowych jest:
 2. a) wspieranie i upowszechnianie nauki oraz kultury polskiej;
 3. b) rozwijanie współpracy przedstawicieli nauki i biznesu;
 4. c) działanie na rzecz aktywizacji absolwentów kierunków humanistycznych na rynku pracy;
 5. d) wspieranie realizacji celów statutowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.  
 6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód będzie przeznaczony na realizację celów statutowych SIN.

 

 • 5

 

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 2. a) prowadzenie badań naukowych w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych (72.20.Z)
 3. b) działalność translatorską (74.30.Z) i wydawniczą (58.11.Z);

c współpracę z innymi instytucjami o podobnych celach;

 1. d) upowszechnianie wyników badań oraz dorobku kulturowego dziedzictwa narodowego i światowego w zakresie nauk humanistycznych, w postaci publikacji książkowych (58.11.Z);
 2. e) prowadzenie szkoleń (85.59.B), organizację seminariów, kursów, spotkań, kongresów, wykładów (80.42.B);
 3. f) podnoszenie kwalifikacji językowych naukowców, studentów i innych osób działających na rzecz nauki (85.59.A.).

                 

                                               Rozdział III

                               Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

 • 6

 

 1. Członkiem SIN może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który złoży pisemną deklarację członkowską, ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie został pozbawiony praw obywatelskich.
 2. Członkiem Stowarzyszenia może być także cudzoziemiec, jeżeli jest pełnoletni, posiada zdolność do czynności prawnej i w sferze jego działalności zawodowej lub zainteresowań pozazawodowych znajdują się cele i zadania statutowe Stowarzyszenia.
 3. Osoby prawne oraz organizacje pozarządowe mogą być jedynie członkami honorowymi Stowarzyszenia i działać poprzez ustanowionych pełnomocników.
 4. Członkowie dzielą się na zwyczajnych i honorowych. Członków zwyczajnych przyjmuje zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
 5. Od uchwały Zarządu odmawiajacej przyjęcia do Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

 

 • 7

 

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca stopień lub tytuł naukowy albo zawodowy, akceptująca cele statutowe SIN i przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie deklaracji i pisemnej rekomendacji co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna i prawna oraz organizacja pozarządowa zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz stałą pomoc finansową lub rzeczową. Honorowe członkowstwo Stowarzyszenia nadaje i cofa Walne Zebranie Członków na pisemny, umotywowany wniosek Zarządu.
 3. Założyciele Stowarzyszenia Inicjatyw Naukowych z chwilą zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy stają się jego członkami zwyczajnymi.

 

 • 8

 

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
 2. a) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz SIN;
 3. b) informacji o działalności Stowarzyszenia;
 4. c) uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 5. Członkowie honorowi mają prawo do:
 6. a) informacji o działalności SIN;
 7. b) uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 8. c) uczestniczenia w obradach Walnego Zebrania z głosem doradczym.
 9. Wszyscy Członkowie są zobowiązani:
 10. a) czynnie uczestniczyć w pracach i w realizacji statutowych celów SIN;
 11. b) przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz SIN;
 12. c) regularnie opłacać zadeklarowne składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków i inne świadczenia obowiązujące na podstawie uchwał Walanego Zebrania Członków;
 13. d) dbać o dobre imię Stowarzyszenia Inicjatyw Naukowych.

 

 • 9

 

 1. Członkowstwo zwyczajne ustaje na skutek:
 2. a) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
 3. b) skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu niewywiązywania się przez członka ze świadczenia podjętych zobowiązań na rzecz Stowarzyszenia;
 4. c) wykluczenia członka ze Stowarzyszenia przez Zarząd za działalność na szkodę Stowarzyszenia, jego członków albo na szkodę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, lub nieprzestrzegania uchwał władz SIN­; ­
 5. d) śmierci członka Stowarzyszenia.
 6. Od skreślenia lub wykluczenia przez Zarząd służy członkowi prawo odwołania się na piśmie w terminie 2 tygodni licząc od dnia otrzymania przez członka decyzji Zarządu do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

 

 

                                                         Rozdział IV

                                          Struktura Organizacyjna

 

 

 • 10

 

 1. Władzami SIN są:
 2. a) Walne Zebranie Członków;
 3. b) Zarząd;
 4. c) Komisja Rewizyjna.
 5. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat, a ich wybór przez Walne Zebranie Członków odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
 6. Pomimo upływu kadencji Zarząd działa i reprezentuje Stowarzyszenie do czasu wyboru przez Walne Zebranie Członków nowego zarządu.
 7. Uchwały władz Stowarzyszenia – o ile statut nie stanowi inaczej – podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. Walne Zebranie Członków może uchwalić głosowanie tajne w każdej sprawie.
 8. W przypadku ustąpienia, skreślenia lub śmierci członka władz w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany poprzez dokooptowanie do składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej członka spośród nie wybranych uprzednio kandydatów, według ilości uzyskanych w głosowniu głosów.

 

                         WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 

 • 11

 

 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą obwiązkowy udział członkowie zwyczajni. Udział członków honorowych jest dobrowolny i bez prawa do głosowania. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział także z głosem doradczym zaproszeni przez Zarząd goście.
 3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 4. O miejscu, pierwszym i drugim terminie posiedzenia oraz porządku obrad powiadamia członków Stowarzyszenia Zarząd co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem Walnego Zebrania Członków.
 5. Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy wybrany przez to Zebranie w głosowaniu jawnym członek Stowarzyszenia nie będący członkiem Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.
 6. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy czym dla ważności zebrania wymagana jest obecność w pierwszym terminie co najmniej   50% członków SIN. W drugim terminie zebrania – wyznaczonym nie wcześniej jak 30 minut po pierwszym terminie – uchwały Walnego Zebrania są ważne bez względu na ilość obecnych członków Stowarzyszenia.
 7. Uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Członków w sprawach zmiany statutu SIN lub likwidacji Stowarzyszenia zapadają przy obecności conajmniej 50% członków plus jeden członek.
 8. Zarząd zwołuje sprawozdawcze Walne Zebranie Członków raz w roku, a wyborcze raz na pięć lat w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja następnego po ocenianym roku.
 9. Głosowania w sprawie wyboru władz i udzielenia im absolutorium oraz odwołania członków tych władz odbywa się w głosowaniu tajnym.
 10. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/5 ogólu członków uprawnionych do głosowania. Nadzwyczajne Zebranie Członków winien zwołać Zarząd w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

 •             12  

                                                                            

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;
 2. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej SIN;
 3. uchwalanie wysokości składki członkowskiej;
 4. dokonywanie oceny działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 5. zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu;
 6. rozpatrywanie sprawozdania i wniosków Komisji Rewizyjnej dotyczących działalności Zarządu za okres sprawozdawczy;
 7. nadawanie i cofanie na wniosek Zarządu honorowego członkowstwa SIN;
 8. decydowanie o przystąpieniu do organizacji o zbliżonym celu działania;
 9. rozpatrywanie wniosków i postulatów Zarządu i członków Stowarzyszenia
 10. uchwalanie regulaminów oraz zmian statutu;
 11. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i likwidacji majątku;
 12. udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Prezesowi

i Zarządowi Stowarzyszenia;

 1. rozpatrywania odwołań od uchwał Zarządu w przedmiocie nieprzyjęcia, wykluczenia lub skreślenia z grona członków Stowarzyszenia.

 

 

 • 13

 

 1. Rok działalności statutowej Stowarzyszenia kończy się 31 grudnia każdego roku.
 2. Rok gospodarczy (obrachunkowy) kończy się 31 grudnia każdego roku.
 3. Walne Zebranie Członków oceniające działalność statutową oraz gospodarczą odbywa się w terminie do dnia 31 maja roku następnego z tym, że ocena działalności za 2013 rok nastąpi dopiero po 31 grudnia 2014 roku.

 

 

                                                 ZARZĄD

 

 • 14

 

 1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego   Zebrania, reprezentuje SIN na zewnątrz i działa w jego imieniu.
 2. Zarząd składa się z 5 członków: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka.
 3. Prezesem może być osoba posiadająca przynajmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.
 4. Pozostałe funkcje w Zarządzie może pełnić każdy członek Stowarzyszenia bez względu na cenzus naukowy.
 5. Zarząd wybierany jest na 5 lat przez Walne Zebranie Członków, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów z tym, że wybór Prezesa dokonywany jest w odrębnym głosowaniu.

 

 • 15

 

 1. Wybrany Zarząd Stowarzyszenia na swoim pierwszym posiedzeniu pod przewodnictwem Prezesa wybiera ze swego składu: wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
 2. W razie śmierci lub rezygnacji prezesa, jego obowiązki pełni wiceprezes do najbliższego Walnego Zebrania Członków.
 3. W razie śmierci lub rezygnacji członka Zarządu, Prezes powierza jego czynności innym członkom Zarządu do czasu dokooptowania nowego członka w miejsce zmarłego lub ustępujacego.
 4. Członkami Zarządu mogą być tylko osoby, które nie były skazane za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwa skarbowe.

 

 • 16

 

Prezes Towarzystwa kieruje pracami zarządu i czuwa nad wykonaniem uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu.

 

 • 17

 

Kompetencje i zakres obowiązków oraz tok pracy zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

 

 • 18

 

Do ważności oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest wspólne działanie co najmniej 2 członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa. Do ważności decyzji i oświadczeń woli dotyczących spraw majątkowych o wartości ponad 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) wymagany jest dodatkowo podpis skarbnika.

 

 

 • 19

 

Zarząd może powołać Zespoły Problemowe, którym stosownym regulaminem określi zakres działania.

 • 20

 

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 2. kierowanie działalnością Stowarzszenia zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami Walego Zebrania Członków;
 3. przygotowanie okresowych planów działalności organizacyjnej i merytorycznej a także preliminarza wydatków;
 4. powoływanie zespołów badawczych i określanie ich zadań;
 5. prowadzenie dokumentacji i korespondencji SIN oraz składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
 6. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
 7. przyjmowanie, skreślanie oraz wykluczanie członków zwyczajnych i korespondentów Stowarzyszenia;
 8. wnioskowanie Walnemu Zebraniu Członków o nadanie lub cofnięcie honorowego członkowstwa.

 

                                  

KOMISJA REWIZYJNA

 

 • 21

 

 1. Komisja Rewizyjna jest kolektywnym organem kontroli odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych na 5 lat przez Walne Zebranie Członków.
 3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
 4. a) dokonywanie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu;
 5. b) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania z kontroli działaności Zarządu oraz wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi i Zarządowi z ich działania za rok sprawozdawczy.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą równocześnie być członkami Zarządu ani pozostawać w stosunku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 7. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być tylko osoby, które nie były skazane prawomocnymi wyrokami za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwa skarbowe.

 

                                                     Rozdział V

                                         Majątek Stowarzyszenia

 

 • 22

 

 1. Na majątek Stowarzyszenia Inicjatyw Naukowych składają się ruchomości, nieruchomości i fundusze.
 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje na drodze składek członkowskich, dochodów z  nieruchomości i ruchomości należących do SIN, dotacji, darowizn, zapisów, spadków, wpływów z działalności statutowej.

 

Rozdział VI

                       Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

 

 • 23

 

 1. Każdy członek SIN ma prawo zgłaszać sekretarzowi poprawki do statutu przynajmniej trzy miesiące przed Walnym Zgromadzeniem. Wnioski co do zmian statutu może także przedkładać Walnemu Zebraniu Członków Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.
 2. Zmianę Statutu oraz uchwały w zakresie rozwiązania Stowarzyszenia Inicjatyw Naukowych, podejmuje Walne Zebranie Członków przy obecności przynajmniej połowy plus jeden członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów.
 3. Interpretacja postanowień niniejszego statutu należy do Walnego Zebrania Członków.
 4. Podejmując decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia Inicjatyw Naukowych Walne Zebranie Członków określa sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku.

 

Podpisali członkowie założyciele:                                              


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona