S T A T U T

Towarzystwa Przyjaciół

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Stowarzyszenie, działające na podstawie niniejszego statutu, przepisów prawa o stowarzyszeniach i organizacjach pożytku publicznego, nosi nazwę „Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, zastępowaną dalej skrótem „Towarzystwo” lub „TP KUL”.

 

§ 2

Towarzystwo posiada osobowość prawną.

 

§ 3

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą miasto Lublin. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju.

 

§ 4

Towarzystwo może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne według zasad i struktury, określonych w niniejszym statucie i na jego podstawie opracowanych regulaminach.

 

§ 5

Do Towarzystwa mogą należeć także cudzoziemcy, nie mający stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 6

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników etatowych.

 

§ 7

Towarzystwo może używać pieczęci okrągłej z napisem na obwodzie „Towarzystwo Przyjaciół KUL”, orłem w koronie i napisem u dołu „Bogu i Ojczyźnie”. Członkowie otrzymują legitymacje i mogą nosić odznaki ustalone przez Zarząd Główny. Zarząd Główny może nadać osobom wybitnie zasłużonym dla TP KUL nagrodę w postaci medalu.

 

Rozdział II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

§ 8

Towarzystwo jest organizacją katolicką i prowadzi działalność w łączności z hierarchią kościelną. Otwarte jest dla wszystkich, którzy cele Towarzystwa uznają i gotowi są wprowadzać je w życie.

 

§ 9

Celem Towarzystwa jest szerzenie idei Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, niesienie mu pomocy finansowej i kształtowanie postaw religijno-moralnych zgodnych z nauką Kościoła katolickiego.

 

 

§ 10

Towarzystwo realizuje swoje cele przez działania wspierające KUL, w szczególności przez:

1) zjednywanie członków i pozyskiwanie środków finansowych dla KUL i innych jednostek wspomagających KUL;

2) upowszechnianie wiedzy o Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, a także podnoszenie znajomości jego historii i tradycji;

3) organizowanie i prowadzenie dyskusji, odczytów, seminariów, konferencji, kongresów, studiów programowych, kursów i obozów szkoleniowych, dni skupienia, pielgrzymek i innych imprez;

4) prowadzenie działalności wydawniczej;

5) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami mającymi podobne cele;

6) prowadzenie programu stypendialnego dla studentów KUL.

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 11

Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. Do Towarzystwa mogą należeć osoby pełnoletnie i małoletnie w wieku 16-18 lat. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi; wykonują swoje prawa i obowiązki przez przedstawicieli. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa jest z urzędu każdoczesny Rektor KUL.

 

§ 12

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1) honorowych;

2) zwyczajnych;

3) wspierających.

 

§ 13

Godność członka honorowego nadaje Zarząd Główny osobom wybitnie zasłużonym dla Towarzystwa i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

§ 14

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Główny na podstawie deklaracji przedłożonej osobiście, bądź za pośrednictwem Koła. Członków zwyczajnych i wspierających wstępujących do Oddziałów przyjmuje Zarząd Oddziału na podstawie przedłożonej deklaracji.

 

§ 15

Członkowie Towarzystwa mają obowiązek przestrzegania statutu i regularnego płacenia składek członkowskich oraz wspierania Uniwersytetu poprzez podejmowanie materialnych i niematerialnych działań na jego rzecz.

 

§ 16

1. Członkowie Towarzystwa mają prawo uczestniczenia w Walnych Zebraniach oraz czynne i bierne prawa wyborcze do władz, z wyjątkiem ograniczeń dotyczących małoletnich.

2. Za wszystkich członków żywych i zmarłych TP KUL oraz ofiarodawców wspierających uczelnię, odprawiana jest codziennie w kościele akademickim Msza Święta. Członków zmarłych Towarzystwo zachowuje we wdzięcznej pamięci, a ich nazwiska wpisywane są do specjalnej księgi.

 

§ 17

(skreślony)

 

§ 18

Utrata członkostwa następuje przez:

1) wystąpienie na własne żądanie skierowane na piśmie do Zarządu Głównego osobiście bądź za pośrednictwem Oddziału lub Koła;

2) wyłączenie z kartoteki aktualnych członków wskutek śmierci osoby fizycznej albo rozwiązania osoby prawnej;

3)wykreślenie na podstawie uchwały Zarządu Głównego w razie zalegania z opłatą składek członkowskich za okres co najmniej 3 lat.

 

§ 19

1. Władzami Towarzystwa są:

1) Walne Zebranie;

2)  Zarząd Główny;

3) Główna Komisja Rewizyjna.

Kadencja władz trwa 3 lata.

 

§ 20

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa, uprawnioną do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach, a w szczególności:

1) wybór Zarządu Głównego;

2) przyjmowanie sprawozdań;

3)  udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu;

4) wybór Głównej Komisji Rewizyjnej;

5)  uchwalanie wytycznych programowych;

6) wprowadzanie zmian w statucie.

2. Walne Zebranie składa się z delegatów oddziałów i kół, członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.

3. Wyboru delegatów oddziałów na Walne Zebranie dokonuje Walne Zebranie Oddziału na okres 3-letniej kadencji. Oddziały liczące do 500 członków zwyczajnych wybierają 5 delegatów, a oddziały liczące więcej niż 500 członków zwyczajnych wybierają 7 delegatów. Delegatami koła podczas Walnego Zebrania są przewodniczący oraz wiceprzewodniczący koła.

4.Walne Zebrania mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd Główny przynajmniej raz na trzy lata. Nadzwyczajne Walne Zebrania mogą być zwoływane przez Zarząd Główny w każdym czasie z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej.

5. terminie i miejscu Walnego Zebrania Zarząd Główny zawiadamia pisemnie delegatów, członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej co najmniej na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem z określonym porządkiem obrad.

6. Do ważności uchwał Walnego Zebrania w pierwszym terminie wymagana jest obecność co najmniej połowy osób uprawnionych. Uchwały Walnego Zebrania w drugim terminie z tym samym porządkiem obrad ważne są bez względu na liczbę obecnych uprawnionych. Drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony najwcześniej w pół godziny po pierwszym terminie.

7. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał w sprawie zmiany statutu, rozwiązania lub zawieszenia działalności Towarzystwa, które zapadają większością 2/3 głosów.

8. Głosowanie na Walnym Zebraniu może być przeprowadzone drogą korespondencyjną, z wyłączeniem spraw, wymagających głosowania tajnego.

 

§ 21

(skreślony)

 

 

§ 22

(skreślony)

 

§ 23

1. Zarząd Główny jest stałą władzą wykonawczą Towarzystwa.

2. Zarząd Główny składa się z 6 do 9 członków wybieranych przez Walne Zebranie. Prezesem Zarządu jest Rektor KUL. Członkowie zarządu wybierają spośród siebie dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza.

3. Zarząd Główny kieruje bieżącą pracą Towarzystwa i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zebraniem.

4. Do zakresu działania Zarządu Głównego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Walnego Zebrania, a w szczególności:

1) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz;

2) zwoływanie Walnych Zebrań;

3) (skreślony)

4) wykonywanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania;

5) ustalanie sposobów uzyskiwania środków finansowych oraz ustalanie wysokości składek członkowskich;

6) zarządzanie majątkiem Towarzystwa;

7) powoływanie i odwoływanie pracowników biura oraz uchwalanie regulaminu organizacji i funkcjonowania biura;

8) powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie oddziałów terenowych i kół;

9) zawieszenie działalności Zarządu oddziału i ustanowienie Kuratora sprawującego jego funkcje do wyboru nowego zarządu;

10) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających Towarzystwo oraz nadawanie godności członka honorowego;

11) rozstrzyganie spraw spornych związanych z nabyciem lub utratą członkostwa w Towarzystwie;

12) powoływanie komisji nadzwyczajnych do załatwiania specjalnych zadań.

5. (skreślony)

6. Członkowie Zarządu Głównego mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone przepisami prawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawa. Za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, członkowie Zarządu Głównego mogą otrzymywać wynagrodzenie oraz zwrot uzasadnionych kosztów. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym ustala Walne Zebranie.

7. W umowach między Towarzystwem Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego a członkiem zarządu oraz w sporach z nimi Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego reprezentuje członek Głównej Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu.

 

§ 24

1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, przynajmniej dwa razy do roku. Posiedzenia zwołuje prezes i na nich przewodniczy. W zastępstwie prezesa jego funkcje wykonuje jeden z wiceprezesów.

2.Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego.

3. Wszelkie pisma Zarządu podpisuje prezes lub wiceprezes oraz sekretarz. W sprawach zarządzania majątkiem, a w szczególności zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa i skarbnika.

 

§ 25

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie na okres kadencji. Członkowie wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę.

2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej:

1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone przepisami prawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawa.

3. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa, odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej. Ma prawo dokonywania kontroli w każdym czasie, a obowiązana jest uczynić raz w roku oraz przed Walnym Zebraniem. Swoją opinię ma przedłożyć na piśmie z wnioskiem co do udzielenia absolutorium.

4. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy przyjmowanie i ocena sprawozdań Zarządu Głównego.

5. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego.

 

§ 26

(skreślony)

 

Rozdział V

STRUKTURA TOWARZYSTWA I ZASADY

TWORZENIA TERENOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

 

§ 27

1. Towarzystwo posiada 2-stopniową strukturę organizacyjną. Może tworzyć oddziały w diecezjach, dekanatach, parafiach i środowiskach. W diecezji może być więcej niż jeden oddział. Teren działania oddziału może obejmować obszar jednej lub więcej diecezji po uzyskaniu zgody właściwych biskupów diecezjalnych. Oddziały jako terenowe jednostki organizacyjne nie posiadają osobowości prawnej, a w obrocie cywilno-prawnym i wewnętrznej gospodarce finansowej prowadzą działalność na podstawie upoważnień i wytycznych Zarządu Głównego.

2. Towarzystwo może tworzyć koła w diecezjach, dekanatach, parafiach i środowiskach, jako pomocniczy element struktury organizacyjnej.

3. Oddziały i koła realizują cele Towarzystwa na terenie swojego działania. Do zadań władz oddziału i koła należy w szczególności:

1) utrzymywanie kontaktu z Zarządem Głównym poprzez Biuro Zarządu Głównego;

2)  wykonywanie uchwał i wytycznych władz Towarzystwa;

3) prowadzenie gospodarki finansowej oddziału lub koła w ramach pełnomocnictw i upoważnień Zarządu Głównego;

4) zbiórka składek.

 

§ 28

1. Zarząd Główny Towarzystwa może tworzyć oddziały, jeśli liczba członków na danym terenie wynosi co najmniej 100 osób.

2. Utworzenie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego, określającej teren działania i siedzibę oddziału, po uprzednim uzyskaniu zgody biskupa miejsca na zawiązanie się.

3. W sytuacji gdy liczba członków oddziału zmniejszy się poniżej 100, Zarząd Główny przekształca oddział w koło. Wraz z przekształceniem oddziału w koło ustaje kadencja dotychczasowych władz oddziału. W terminie 30 dni od dnia przekształcenia oddziału w koło jego członkowie mają obowiązek zgłosić spośród siebie kandydatury na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego koła. W braku przedstawienia kandydatur przez członków Zarząd Główny uchwałą wyznacza przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

§ 29

1. Zarząd Główny Towarzystwa może tworzyć koła jeśli liczba członków na danym terenie wynosi co najmniej 3 osoby.

2. Utworzenie koła następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego po uprzednim zgłoszeniu do Biura Zarządu Głównego i otrzymaniu zgody na posługiwanie się logiem i nazwą: „TP KUL koło w …”.

3. Władze koła stanowią przewodniczący i co najmniej jeden wiceprzewodniczący, odpowiedzialni przed Zarządem Głównym i Walnym Zebraniem członków. Przewodniczącego i wiceprzewodniczących wyznacza na 3-letnią kadencję Zarząd Główny spośród zgłoszonych kandydatur. Przewodniczący koła obowiązany jest do przedstawiania Zarządowi Głównemu sprawozdania finansowego co najmniej raz do roku. Po upływie kadencji przewodniczący koła przedstawia sprawozdanie merytoryczne i finansowe Walnemu Zgromadzeniu Członków i Głównej Komisji Rewizyjnej.

4. Zarząd Główny może rozwiązać koło z własnej inicjatywy lub na wniosek koła, w sytuacji gdy liczba członków koła zmniejszy się poniżej 3 osób lub z innych ważnych przyczyn.

 

§ 30

1. Władzami oddziału są: Walne Zebranie Oddziału, Zarząd Oddziału i Komisja Rewizyjna.

2. W spawach powoływania i funkcjonowania władz oddziału stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego statutu.

 

 

§ 31

1. W Walnych Zebraniach Oddziałów mogą uczestniczyć wszyscy członkowie bezpośrednio lub pośrednio przez delegatów kół, którymi są przewodniczący oraz wiceprzewodniczący koła, a także przedstawiciele osób prawnych działających na terenie oddziału, przedstawiciel Zarządu Głównego Towarzystwa lub delegowany pracownik Biura Zarządu Głównego. O Walnym Zebraniu powiadamia się w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Prawo udziału w głosowaniu oraz czynne i bierne prawa wyborcze do władz oddziału mają członkowie – osoby fizyczne z ustawowymi ograniczeniami co do małoletności. Z pełni praw korzystają przedstawiciele członków – osób prawnych. Przedstawiciele władz Towarzystwa i Biura Zarządu Głównego mają prawo głosu doradczego i zgłaszania wniosków podlegających głosowaniu uprawnionych.

 

§ 32

Do Walnego Zebrania Oddziału należy:

1) wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej;

2) wybór delegatów oddziału na Walne Zebranie;

3) udzielenie lub odmawianie Zarządowi Oddziału absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

4) podejmowanie uchwał w innych sprawach oddziału, w których statut nie określa właściwości dla innych władz oddziału.

 

§ 33

1. Zarząd Oddziału składa się z 5 do 9 członków wybieranych przez Walne Zebranie Oddziału na okres kadencji. Zarząd konstytuuje się wybierając spośród siebie prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Na mocy uchwały Walnego Zebrania oddział może powołać więcej członków Zarządu.

2. Do zakresu działalności Zarządu Oddziału należy:

1) wykonywanie uchwał i wytycznych władz Towarzystwa oraz uchwał Walnego Zebrania Oddziału;

2) zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału;

3) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających Towarzystwo wstępujących do Oddziału;

4) prowadzenie ewidencji członków i wnioskowanie do Zarządu Głównego o wykreślenie członka w sytuacji, o której mowa w § 18 pkt 3;

5)  prowadzenie gospodarki finansowej oddziału w ramach pełnomocnictw i upoważnień Zarządu Głównego;

6) prowadzenie zatrudnienia pracowników zgodnie z obowiązującym prawem.

3. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

5. Zarząd Oddziału może być zawieszony przez Zarząd Główny jeżeli w swej działalności rażąco narusza statut Towarzystwa lub nie przejawia działalności przez okres co najmniej jednego roku. Do czasu wyboru nowego Zarządu jego funkcje sprawuje Kurator powołany przez Zarząd Główny.

 

§ 34

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Oddziału na okres kadencji. Członkowie wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

2)  nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone przepisami prawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawa.

3. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa na poziomie oddziału, odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej. Ma prawo dokonywania kontroli w każdym czasie, a obowiązana jest uczynić raz w roku oraz przed Walnym Zebraniem Oddziału. Swoją opinię ma przedłożyć na piśmie z wnioskiem co do udzielenia absolutorium.

4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego.

 

§ 35

(skreślony)

 

Rozdział VI

MAJĄTEK TOWARZYSTWA

 

§ 36

1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z ofiarności publicznej oraz dochodów z własnej działalności, w szczególności z działalności gospodarczej.

3. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach i po spełnieniu wymogów określonych w odrębnych przepisach.

4. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

5. Towarzystwo może przekazywać środki na działania, które zmierzają do realizacji celów statutowych.

6. Dochód Towarzystwa przeznaczony jest częściowo na utrzymanie Funduszu Stypendialnego prowadzonego przez Towarzystwo, częściowo na inne działania służące realizacji celów statutowych, w tym prowadzone z udziałem podmiotów związanych z KUL.

 

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 37

1. Zmiana statutu Towarzystwa lub rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na mocy uchwały zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zebrania większością 2/3 głosów obecnych uprawnionych do głosowania.

2. Wniosek o zmianę statutu lub rozwiązanie Towarzystwa może zgłosić Zarząd Główny. Likwidację przeprowadza Zarząd Główny.

 

§ 38

W razie likwidacji Towarzystwa majątek jego przeznacza się na rzecz KUL.

 

 

 

Przewodniczący Walnego Zebrania

 

dr hab. Rafał Charzyński

 

 

Prezydium Walnego Zebrania

 

prof. dr hab. Antoni Dębiński

 

kan. Kazimierz Gacan

 

prof. Stanisław Sojka

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2018, godz. 13:05 - Grzegorz Tutak