Informujemy o możliwości odbycia praktyki w firmie Randstad Polska

*****

Stażyści w projekcie Energia Kompetencji

Szanowni Państwo w związku z potrzebą nagrania spotu będącego promocją projektu i WNS proszę o zgłaszanie chętnych osób do wzięcia udziału w nagraniach.
Nagrania będą polegały na pokazaniu miejsca stażowego, rozmowie z opiekunem stażu lub właścicielem firmy oraz stażystą. Osoby chętne proszę o kontakt e-mailowy chwaszcz@kul.pl lub telefoniczny 662662201.

 *****

Rozliczenie staży za miesiąc wrzesień

Karty czasu pracy i karty merytoryczne oddać należy najpóźniej do dnia 02.10.2015!
O przyjęciu kart, w przypadku wysłania pocztą, decyduje data stempla. Po 02.10.2015 karty nie będą przyjmowane ze względu na termin zakończenia realizacji projektu. Prosimy o terminowe dostarczenie kart za wrzesień.
Karty można składać osobiście, codziennie w p. GG 100 w godz. 9.00-15.00 a w dniach 01.10.15 i 02.10.15 również w godz. 16.00-18.00 w CJPII 441.


Ważne

Stażyści proszeni są o przypomnienie opiekunom stażu o wydaniu opinii na zakończenie stażu i przesłaniu jej na KUL. Formularz opinii zamieszczony jest na stronie www projektu.Ważne: poniżej znajdują się zalecenia sformułowane na podstawie najczęstszych błędy zidentyfikowanych w kartach czasu pracy i kartach merytorycznych:
- zarówno karta merytoryczna jak i karta czasu pracy powinny być podpisane przez stażystę jak i przez opiekuna stażu
- na obu kartach w nagłówku należy wpisać imię i nazwisko stażysty
- w karcie czasu pracy godziny wpisywane każdego dnia należy zliczyć i wpisać łączną ilość godzin w tabeli w ostatnim wierszu
- liczba godzin w miesiącu powinna być zgodna z umową lub mniejsza jeśli stażysta był nieobecny. Proszę nie wpisywać większej liczby godzin jeśli realizowaliście je Państwo w ramach pracy wolontarystycznej bo nie jest to przedmiotem rozliczenia na podstawie umowy stażowej.

Dokumenty stażowe na miesiąc sierpień

Stażyści wypełniają przez cały miesiąc kartę czasu pracy oraz zaznaczają wzmocnione umiejętności i kompetencje na karcie stażu. Należy wybrać jedną z kart merytorycznych stażu w zależności od obszaru, w którym odbywa się staż. Po zakończonym miesiącu obie karty podpisuje opiekun stażu. Podpisane dokumenty trzeba dostarczyć osobiści lub przesłać pocztą na adres:

Katolicki Uniwersytet Lubelski, al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,

z dopiskiem Energia Kompetencji. Złożenie karty czasu pracy (połączonej z listą obecności) oraz karty merytorycznej stażu będzie podstawą do wypłaty stypendium za miesiąc sierpień.

 

1. Karta czasu pracy/lista obecności


2. Karty merytoryczne stażu
 

 

Dokumenty dla opiekuna stażu

 

Materiały dla pracodawcy

 

*****

Instrukcja wypełniania karty czasu pracy i karty merytorycznej stażu.

Kartę czasu pracy wypełnia się poprzez wpisanie konkretnych czynności wykonywanych każdego dnia np. przygotowanie wywiadu diagnostycznego; interpretacja wyników badań.....; analiza kosztorysu..... itp.
Kartę tę na koniec miesiąca podpisuje zarówno stażysta jak i opiekun stażu. Na karcie powinna znaleźć się pieczątka firmowa instytucji, w której osoba odbywa staż.

Karta merytoryczna - stażysta wybiera jedną z sześciu kart, adekwatną dla obszaru realizowanego stażu. Zaznacza na karcie, dowolnym symbolem, kompetencje i umiejętności wzmacniane/nabywane, w każdym dniu stażu. Kartę merytoryczną stażu na koniec miesiąca powinien podpisać zarówno stażysta jak i opiekun stażu.


Rozliczanie miesięczne stażu

Wypełnione i podpisane karty czasu pracy i stażu należy składać osobiście (C-441 30 i 31 lipca oraz 3 i 4 sierpnia w godz. 16.00-17.00 lub wrzucać do skrzynki na 4 piętrze z podpisem Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej lub wysyłać pocztą na adres Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al.Racławickie 14, 20-950 Lublin, z dopiskiem Energia Kompetencji.

Autor: Justyna Cichulska
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2015, godz. 09:25 - Justyna Tarkowska