3.5.1 ZINTEGROWANY PROGRAM PODNOSZENIA KOMPETENCJI STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

Zapraszamy do udziału w płatnych stażach w ramach projektu "Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II" Studentów/ki KUL ostatniego roku studiów stacjonarnych następujących kierunków:

 • Architektura krajobrazu (I i II stopień),
 • Biotechnologia (I i II stopień),
 • Gospodarka przestrzenna (I i II stopień),
 • Zarządzanie (I i II stopień),
 • Kognitywistyka (I stopień),
 • Retoryka stosowana (I stopień),
 • Humanistyka cyfrowa (II stopień).

 

 

W ramach projektu oferuje się:

 1. 4 tygodniowe staże w łącznym wymiarze 120 godzin zadań stażowych
  (nie mniej niż 20 godzin/tydzień) - studenci studiów I stopnia
 2. 16 tygodniowe staże w łącznym wymiarze 480 godz. zadań stażowych
  (nie mniej niż 20 godzin/tydzień) - studenci studiów II stopnia

Jakie korzyści otrzyma Uczestnik/czka stażu?

Z tytułu odbywania stażu każdemu studentowi/tce przysługują korzyści takie jak:

 • wynagrodzenie w formie stypendium w wysokości 2.160,00 zł koszt całkowity/miesiąc,
 • refundacja kosztów zakwaterowania dla 50% stażystów w kwocie 400,00 zł/m-c (w przypadku stażu min. 50 km poza miejscem zamieszkania),
 • ubezpieczenie NNW na okres realizacji stażu
 • potwierdzenie odbycia stażu (po jego zakończeniu),
 • opinia/referencje potwierdzające nabycie określonych w programie stażu kompetencji/umiejętności praktycznych oraz doświadczenia zawodowego.

 

 

3.5.2 ZINTEGROWANY PROGRAM ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

Zapraszamy do udziału w płatnych stażach studentów/ek KUL ostatniego roku studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich kierunku prawo w ramach projektu "Zintegrowany program rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II".

 

W ramach projektu oferuje się 16 tygodniowe staże w łącznym wymiarze 480 godzin zadań stażowych, przy czym nie mniej niż 20 godz. zadań stażowych i nie więcej niż 40 godz. zadań stażowych wykonywanych w tygodniu.

Jakie korzyści otrzyma Uczestnik/czka stażu?

Z tytułu odbywania stażu każdemu studentowi/tce przysługują korzyści takie jak:

 • wynagrodzenie w formie stypendium w wysokości 1.980,00 zł koszt całkowity/miesiąc,
 • refundacja kosztów komunikacji miejskiej do wysokości 48 zł miesięcznie,
 • zaświadczenie o ukończeniu stażu opisane językiem efektów uczenia się,
 • opinia/referencje z oceną rezultatów wykonywanej pracy.

 

Rekrutacja trwa od 4 do 17 grudnia br.

 

Liczba miejsc jest ograniczona: 51 miejsc, w tym co najmniej 6 studentów będzie pochodziło z Wydziału Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli.

 

Na staże w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby z najwyższą średnią ocen uzyskanych za ostatni zaliczony semestr studiów.

 

Autor: Joanna Brzozowiec
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2020, godz. 15:26 - Piotr Siemaszko