Dokumenty w zakresie realizacji stażu:

 

Szanowni Państwo,


przed rozpoczęciem stażu prosimy o pobranie dziennika stażu wraz z listą obecności i uzupełnianie na bieżąco, a po każdorazowym zrealizowaniu 120 godz. zadań stażowych prosimy o wypełnienie oraz dołączenie do dziennika stażu sprawozdania miesięcznego.

 

 

Osoby, które ukończyły staż, zobowiązane są w ciągu 7 dni po ukończeniu stażu dostarczyć do Biura Projektu, oprócz dziennika stażu, listy obecności i sprawozdania miesięcznego, następujące dokumenty:

  1. Raport_końcowy z oceną stażu
  2. Zaświadczenie o ukończeniu stażu
  3. Opinia/referencje od Jednostki Przyjmującej (nie ma wzoru do pobrania - forma zależna od Jednostki Przyjmującej)
  4. Zindywidualizowany bilans kompetencji

 

 

Zwrot kosztów zakwaterowania

 

W ramach projektu Stażyści/tki mają możliwość uzyskania dofinansowania kosztów zakwaterowania, pod warunkiem, że staż będzie realizowany min. 50 km poza miejscem zamieszkania (zameldowania, tj. miejsca stałego pobytu) uczestnika/czki stażu.

 

Rozliczenie poniesionych kosztów dotyczących zakwaterowania możliwe jest na podstawie:

  1. Wniosku o zwrot kosztów zakwaterowania wraz z:

- Kopią umowy najmu mieszkania/pokoju/akademika, zawartą pomiędzy Najmującym a Studentem/tką, obejmującą wyłącznie okres realizacji stażu

- Fakturą/ rachunkiem za każdy miesiąc najmu i/lub potwierdzeniem dokonania płatności.


Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2019, godz. 17:10 - Joanna Brzozowiec