studenckie_kolo_miedzykulturowe_obszar_roboczy_1

Uniwersytet Otwarty, wspólnie z Działem Współpracy z Zagranicą, Uczelnianym Samorządem Studentów KUL oraz grupą chętnych Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II utworzył organizację studencką stawiająca sobie za cel integrowanie polskich i zagranicznych studentów naszej Uczelni. Mimo trwającej trudnej sytuacji epidemiologicznej pandemia nie przeszkodziła wcześniejszym zamierzeniom powołania tej ogólnouniwersyteckiej organizacji.

Jednym z głównych celów Studenckiego Centrum MiędzyKULturowego, będącego nowatorską inicjatywą w Lublinie, jest integracja polskich i zagranicznych studentów Uczelni, zapewnienie utrzymywania stałego i regularnego kontaktu studentów z różnych krajów, a także poszerzanie kompetencji językowych i międzykulturowych oraz zdolności pracy w międzynarodowych zespołach.

Centrum będzie organizować cykliczne spotkania i wydarzenia studenckie służące wzajemnemu poznawaniu kultur i państw, a także kursy, szkolenia i warsztaty poświęcone dialogowi międzykulturowemu. Studenci spoza Polski będą mieli możliwość bliżej poznać polską kulturę oraz zyskają wsparcie w szybkim zaaklimatyzowaniu się na Uniwersytecie. Warto zauważyć, że inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony studentów. Budowanie międzynarodowych relacji i koleżeńskich stosunków już na etapie studiów, w połączeniu z coraz szerszą ofertą wymian, praktyk i staży międzynarodowych są dobrym prognostykiem na przyszłość. 

Zapraszamy do śledzenia nas na Facebooku i Instagramie: