Więcej:

TERMINY

ZASADY PRZYJĘĆ

 

 

Kandydat cudzoziemiec

Studia III stopnia (doktoranckie) w języku polskim

 

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia III stopnia  (doktoranckie) muszą złożyć w Sekcji Obsługi Kandydatów i Studentów (pokój GG-200) następujące dokumenty:

 

 • ankieta doktoranta cudzoziemca (wypełniona w 2. egzemplarzach) - do pobrania TUTAJ; kandydaci podejmujący studia na zasadach obowiązujących Polaków rejestrują się na stronie https://rekrut.kul.lublin.pl,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich w oryginale zalegalizowany lub opatrzony apostille (kandydaci, którzy ukończyli studia poza granicami Polski), w niektórych przypadkach wymagana jest nostryfikacja dyplomu dokonana przez upoważnioną Radę Wydziału,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich (kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe w Polsce),
 • naukowe curriculum vitae,
 • zgodę osoby prowadzącej seminarium doktoranckie na udział w seminarium (nie dotyczy kandydatów na kierunek teologia),
 • kserokopia paszportu potwierdzona urzędowo za zgodność z oryginałem,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów (Zaświadczenie_lekarskie),
 • odpis metryki chrztu św. (w przypadku chrześcijan świeckich wyznania katolickiego),
 • skierowanie na studia od władz duchownych (dotyczy księży i sióstr zakonnych oraz wszystkich kandydatów na studia teologiczne i prawo kanoniczne),
 • 3 kolorowe fotografie o wymiarach 35x45 mm,
 • dokumenty wymagane przez wydziałową komisję rekrutacyjną.

 

Kandydaci cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, oprócz dokumentów rejestracyjnych, zobowiązani są złożyć kwestionariusz zgłoszeniowy wygenerowany przez system rekrutacyjny po rejestracji i kserokopię Karty Polaka lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich, potwierdzoną urzędowo za zgodność z oryginałem.

Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są do uiszczenia opłaty za kształcenie, nie później niż do dnia rozpoczęcia zajęć zgodnie z programem studiów.

 

 • Kandydaci, którzy ukończyli studia magisterskie w kraju należącym do UE, OECD lub państwie będącym stroną umowy o EOG (lista niżej), nie muszą nostryfikować swoich dyplomów pod warunkiem, że ich dyplomy zostały wydane przez uprawnioną szkołę wyższą działającą w systemie szkolnictwa danego państwa.
  • Kandydaci pochodzący z następujących państw mają ustawowe uznawanie dyplomów: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Płd., Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
  • Kandydaci pochodzący z krajów, z którymi Polska podpisała umowę o uznawalności wykształcenia do celów akademickich (Austria, Francja, Niemcy, Białoruś, Litwa i Ukraina), nie muszą również nostryfikować dyplomów.

Ważne

 • Instytucje wydające apostille (wybrane kraje):
  • Armenia - Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Sprawiedliwości
  • Białoruś - Ministerstwo Edukacji Narodowej,
  • Kazachstan - Ministerstwo Edukacji Nauki Republiki Kazachstanu,
  • Litwa - Departament Konsularny Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
  • Łotwa - Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
  • Rosja - Ministerstwo Sprawiedliwości,
  • Ukraina - Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy.
 • Każdy dokument wydany w innym języku niż polski należy złożyć wraz z jego tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego. Lista polskich tłumaczy przysięgłych dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Jeżeli tłumaczenie dokonane jest przez tłumacza przysięgłego z kraju, z którego pochodzi kandydat, wymagane jest dodatkowo potwierdzenie tego tłumaczenia przez Konsulat RP.

 

Autor: Łukasz Łaskawiec
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2017, godz. 08:52 - Witalij Rosowski