Więcej:

TERMINY

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 

Kandydat cudzoziemiec

Studia III stopnia (doktoranckie) w języku polskim

 

 • Cudzoziemcy, którzy posiadają zezwolenie na pobyt stały/osiedlenie się na terytorium Polski, podchodzą do rekrutacji i odbywają studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

 

 • Cudzoziemcy, którzy posiadają ważną Kartę Polaka lub pochodzą z kraju należącego do Unii Europejskiej, według własnego wyboru mogą podejmować i odbywać studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich lub na zasadach obowiązujących cudzoziemców. Wyboru należy dokonać w chwili rejestracji i złożenia dokumentów.

 

 • Pozostali kandydaci – kandydaci na studia doktoranckie przyjmowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w języku polskim, dotyczącej motywacji do podjęcia studiów doktoranckich (z rozmowy zwolnieni są absolwenci studiów magisterskich prowadzonych na polskich uczelniach). Dodatkowo kandydaci muszą spełniać kryteria kwalifikacji określone przez wydziałowe komisje rekrutacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

 

Rozprawę doktorską można pisać z następujących dyscyplin naukowych:

 • filozofia,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • językoznawstwo (w zakresie: filologia angielska, filologia klasyczna, filologia polska, filologia romańska, filologia słowiańska),
 • literaturoznawstwo (w zakresie: filologia angielska, filologia germańska, filologia klasyczna, filologia polska, filologia romańska, filologia słowiańska),
 • muzykologia,
 • pedagogika,
 • prawo,
 • prawo kanoniczne,
 • psychologia,
 • socjologia,
 • teologia.

 

Autor: Łukasz Łaskawiec
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2017, godz. 13:23 - Witalij Rosowski