Aktualności: www.kul.pl/iak
Kontakt: iak@kul.pl
http://www.facebook.com/InstytutAK

 

Studia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II dostarczają wieloaspektowej, lecz zintegrowanej wiedzy na temat przyrodniczych, ekonomicznych, prawnych oraz społecznych uwarunkowań gospodarowania w przestrzeni i gospodarowania przestrzenią. Studia I stopnia mają  charakter inżynierski, co poszerza dodatkowo kwalifikacje absolwenta o specjalistyczne, techniczne umiejętności przydatne przy tworzeniu założeń, planów, projektów dotyczących zagospodarowania przestrzennego, infrastruktury przemysłowej, czy rewitalizacji obszarów zurbanizowanych.

 

Studia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL kształcą specjalistów w takich obszarach jak np.:

 

 • kształtowanie przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego;
 • planowanie przestrzenne i polityka przestrzenna;
 • gospodarka gruntami;
 • sektor usług publicznych;
 • społeczno-gospodarczy i przestrzenny rozwoju miast i regionów;
 • podwyższanie konkurencyjności miast i regionów;
 • ochrona środowiska i ekorozwój;
 • zarządzanie miastami, gminami i województwami.

 

  

Studia I stopnia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, a studia II stopnia trwają 3 semestry. Absolwenci kierunku Gospodarka Przestrzenna posiadają potrójny rodzaj wiedzy. Interdyscyplinarną wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej i organizacji rozwoju gospodarczego, specjalistyczną wiedzę z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego, nauk ekonomicznych, przyrodniczych i społecznych oraz wiedzę o charakterze technicznym z zakresu projektowania, grafiki inżynierskiej, modelowania i animacji 3D.

 

Zdobyte na studiach wiedza i umiejętności upoważnia absolwenta do szerokiego, wieloaspektowego uczestnictwa w procesie planowania przestrzennego, realizacji projektów rozwoju miast i gmin, czy lokalizacji nowych inwestycji.

  

Absolwent  studiów na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL może brać udział w takich przedsięwzięciach jak:

 • projektowanie zagospodarowania przestrzennego miast, gmin, regionów;
 • programowanie rozwoju społeczno – gospodarczego obszarów miast i wsi;
 • planowanie rozwoju systemów infrastruktury przemysłowej;
 • gospodarka nieruchomościami i gruntami;
 • procesy inwestycyjne.

 

Absolwent studiów na kierunku Gospodarka Przestrzenna jest kompetentny w takich kwestiach jak:

 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy; opracowywanie wytycznych i warunków technicznych niezbędnych do przeprowadzenia przetargów na realizacje konkretnych projektów inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym miasta czy gminy;
 • ocena jakości studiów i planów zagospodarowania przestrzennego;
 • koordynacja prac różnych agend samorządu terytorialnego podczas tworzenia i wdrażania projektów (polskich i europejskich) z zakresu ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego, rozwoju regionów,   zagospodarowania przestrzennego itp.

 

Absolwent Gospodarki Przestrzennej jest przygotowany do pracy w:

 • biurach projektowych – np. tworzenie konkretnych planów i projektów inwestycyjnych, przygotowane projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opracowywanie strategii rozwoju dla poszczególnych obszarów;
 • sektorze prywatnym (firmy konsultingowe, deweloperskie, agencje nieruchomości, banki) – np. doradztwo inwestycyjne i świadczenie usług przy realizacji przedsięwzięć architektonicznych, urbanistycznych, projektowych, etc.;
 • administracji samorządowej, rządowej, instytucjach Unii Europejskiej  – np. nadzór i realizacja polityki planistycznej gmin, opracowywanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego województw, opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego kraju;
 • agencjach rozwoju regionalnego – np. koordynacja w zakresie realizacji projektów rozwoju lokalnego, sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • instytutach badawczych związanych z  gospodarką przestrzenną – np. projektowanie i tworzenie systemów informacji przestrzennej, opracowywanie ekspertyz i studiów dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

 

W TRAKCIE STUDIÓW ZDOBYWANE SĄ KOMPETENCJE Z ZAKRESU:

 • wydawania decyzji o warunkach zabudowy;
 • opracowywania wytycznych i warunków technicznych niezbędnych do przeprowadzenia przetargów na realizacje konkretnych projektów inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym miasta czy gminy;
 • oceny jakości studiów i planów zagospodarowania przestrzennego;
 • koordynacji prac różnych agend samorządu terytorialnego podczas tworzenia i wdrażania projektów (polskich i europejskich) z zakresu ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego, rozwoju regionów,   zagospodarowania przestrzennego itp.
 • kształtowania przestrzeni miast, wsi i regionów, a także planowania rozwoju przestrzennego, przygotowania lokalnych programów rewitalizacyjnych oraz rozwoju transportu i infrastruktury;
 • konstruowania wizji rozwoju i strategii transformacji jednostek przestrzennych, a także sporządzania programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów oraz ochronę i kształtowanie środowiska przyrodniczego;
 • pełnienia roli doradcy i negocjatora posiadającego kompetencje kreowania współpracy publiczno-prywatnej, zarządzania przestrzenią i rozwojem przestrzennym;
 • opracowywania analiz i podejmowania działań z zakresu marketingu terytorialnego;
 • planowania ochrony europejskiego dziedzictwa kultury miejskiej i regionalnej;

 

 

______________________________________________________________

 

Gospodarka przestrzenna studia I stopnia

 

Kierunkowe efekty kształcenia

 

Program studiów

______________________________________________________________

 

Gospodarka przestrzenna studia II stopnia

 

Kierunkowe efekty kształcenia

 

Program studiów

 

 

Autor: Paweł Adamiec
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2018, godz. 20:03 - Magdalena Lubiarz