Rok I

 

Wykłady obowiązkowe

 

Historia Polski

Gramatyka opisowa języka polskiego, część I: fonetyka, fonologia, słowotwórstwo, fleksja imienna

Wprowadzenie do nauki o języku

Literatura średniowiecza

Literatura renesansu

Literatura baroku

Literatura i kultura w epoce oświecenia

Wybrane zagadnienia literatury porównawczej. Średniowiecze – renesans – barok

 

Ćwiczenia obowiązkowe

 

Gramatyka opisowa języka polskiego, część I

Leksykologia i leksykografia

Historia literatury staropolskiej

Historia literatury oświecenia i romantyzmu

Analiza dzieła literackiego

Poetyka, część I

Nauki pomocnicze historii literatury

 

 

 

Rok II

 

Wykłady obowiązkowe

 

Historia filozofii

Gramatyka opisowa języka polskiego - fleksja werbalna i składnia

Teoria literatury

 

Ćwiczenia obowiązkowe

 

Wiedza o kulturze

Historia literatury oświecenia i romantyzmu

Literatura realizmu i naturalizmu

Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. II

Stylistyka praktyczna

Język staro-cerkiewno-słowiański

Kultura języka

Poetyka, cz. II

Technologia informacyjna

Podstawy ochrony własności intelektualnej

 

 

Seminaria

 

Analiza i interpretacja tekstu literackiego w szkole

Diachroniczne i synchroniczne badania polszczyzny

Dramat młodopolski

Inspiracje wielokulturowe w polskiej literaturze współczesnej

Kultura literacko-społeczna II połowy XIX wieku

Literatura - poezja - krytyka literacka. XIX-XX i XXI wiek

Literatura i kultura polska w XVIII wieku

Literatura oświecenia i romantyzmu - L

Literatura staropolska

Literatura współczesna

Realizm i jego kontynuacje

Teoria literatury

Współczesna literatura polska w perspektywie edytorskiej

Zróżnicowanie stylistyczne polszczyzny

 

Zajęcia dla studentów obcokrajowców I i II roku (łączone)

 

Kultura polska dla studentów z zagranicy

Kultura języka polskiego dla studentów z zagranicy

 

 

Wykłady do wyboru

 

Konwersatoria do wyboru

 

 

Specjalizacje

 

 • Specjalizacja edytorska

Tekstologia językoznawcza

Działania na tekście (warsztat językoznawczy)

Filologia i interpretacja

Historia książki i pisma

Typografia

Krytyka tekstu

 

 

 • Specjalizacja krytyka literacka i artystyczna

Krytyka teatralna i filmowa

Krytyka muzyczna

Lektury: Debiutanci

Lektury: Zapomniani

Krytyka w sztukach plastycznych i wizualnych

Retoryka polemiki

Warsztaty

 
 • Specjalizacja nauczycielska

Psychologia ogólna

Pedagogika ogólna

Dydaktyka języka polskiego i literatury w szkole podstawowej_wykład

Dydaktyka literatury i języka polskiego w szkole podstawowej_ćwiczenia

Praktyka pedagogiczna śródroczna

 

 

 • Specjalizacja redaktorsko-tekstologiczna

Tekstologia i edytorstwo

Warsztat wydawcy

Kompetencje językowe edytora

Komputerowe przetwarzanie tekstów literackich

 

 • Specjalizacja teatrologiczna

Analiza dramatu

Dokumentacja teatralna

Ikonografia teatralna

Krytyka teatralna

Warsztat teatralny (ITP)

Warsztat teatralny (prowadzenie zespołu)

Warsztat teatralny (Scena Plastyczna)

Warsztat teatralny (Teatr im. J. Osterwy)

 

 • Specjalizacja translatologiczna

Teoria przekładu cz. I - rys historyczny

Język polski w tłumaczeniach - normy poprawności i błędy językowe

Tłumaczenia pisemne I, język angielski

Tłumaczenie literatury pięknej - sztuka interpretacji, język angielski

Tłumaczenie literatury dziecięcej i literatury z podwójnym adresatem

 

 

Rok III

 

Wykłady obowiązkowe

 

Etyka

Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs, historii języka polskiego i dialektologii

 

 

Ćwiczenia obowiązkowe

 

Historia literatury modernizmu

Historia literatury po 1918 r.

Dialektologia z socjolingwistyką

Gramatyka historyczna języka polskiego

Historia języka polskiego

 

 

Seminaria

 

Analiza i interpretacja tekstu literackiego w szkole

Dramat młodopolski

Inspiracje wielokulturowe w polskiej literaturze współczesnej

Kultura literacko-społeczna II połowy XIX wieku

Literatura - poezja - krytyka literacka. XIX-XX i XXI wiek

Literatura i kultura polska w XVIII wieku

Literatura oświecenia i romantyzmu - L

Literatura staropolska

Literatura współczesna

Pragmatyka językowa

Realiści

Seminarium językoznawcze

Teoria literatury

 

 

Wykłady do wyboru

 

Konwersatoria do wyboru

 

 

Specjalizacje

 

 • Specjalizacja edytorska

Literatura współczesna w perspektywie edytorskiej

Krytyka genezy

Krytyka tekstu

Współpraca wydawcy z mediami

Prawo autorskie i prasowe - warsztaty

Praktyki zawodowe

 

 

 • Specjalizacja krytyka artystyczna

Estetyka

Sylwetki

Lektury: Mistrzowie

Współczesne życie artystyczne

Wybrane zagadnienia z historii krytyki literackiej i artystycznej

Warsztaty 2

Warsztaty 3

 

 • Specjalizacja nauczycielska

Psychologia rozwoju człowieka

Dydaktyka języka polskiego i literatury w gimnazjum

Warsztat nauczyciela polonisty w nowym systemie edukacji

Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum

Praktyka pedagogiczna śródroczna

Praktyka w szkole podstawowej

Praktyka w gimnazjum

 

 • Specjalizacja redaktorsko-tekstologiczna

W kręgu sztuki edytorskiej

Komputerowe przetwarzanie tekstów literackich

Edytorstwo dzieł literatury dawnej

Podstawy retoryki dla edytorów

Sztuka wydawnicza. Zajęcia warsztatowe

Praktyki zawodowe - spec. red.-tekst.

 

 • Specjalizacja teatrologiczna

Arcydzieła dramatu powszechnego. Oświecenie - naturalizm

Historia scenografii

Teatr współczesny. Wybrane zagadnienia

Historia teatru polskiego, część I (do 1765 r.)

Historia teatru powszechnego i polskiego

Warsztat teatralny (ITP)

Warsztat teatralny (prowadzenie zespołu)

Warsztat teatralny (Scena Plastyczna)

Warsztat teatralny (Teatr im. J. Osterwy)

 

 

 • Specjalizacja translatologiczna

Teoria przekładu cz. II - najnowsze teorie i strategie tłumaczeń

Tłumaczenia pisemne II, język angielski

Tłumaczenia - problematyka teorii i kontekstów kulturowych

Tłumaczenie literatury pięknej - sztuka interpretacji, język angielski

Tłumaczenie literatury dziecięcej i literatury z podwójnym adresatem

Gramatyka kontrastywna oraz idiomatyka - j. angielski

Praktyki translatorskie: grupa anglojęzyczna

 

 

 

 

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2013, godz. 10:56 - Paweł Jarosz