Więcej:

TERMINY

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 

Kandydat cudzoziemiec

Studia I stopnia i studia jednolite magisterskie w języku polskim

 

  • Cudzoziemcy, którzy zdawali w Polsce tzw. "nową maturę", podchodzą do rekrutacji na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Osoby te odbywają studia na zasadach pełnej odpłatności. Wyjątek stanowią osoby posiadające Kartę Polaka lub kartę stałego pobytu oraz obywatele Unii Europejskiej, którzy odbywają studia bez odpłatności.

  • Cudzoziemcy, którzy posiadają zezwolenie na pobyt stały/osiedlenie się na terytorium Polski i zdawali maturę za granicą, podchodzą do rekrutacji na zasadach obywateli polskich z tzw. "starą maturą" i odbywają studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich (bez odpłatności za studia).

  • Cudzoziemcy, którzy posiadają ważną Kartę Polaka lub pochodzą z kraju należącego do Unii Europejskiej, według własnego wyboru mogą podejmować i odbywać studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich lub na zasadach obowiązujących cudzoziemców. Wyboru należy dokonać w chwili rejestracji i złożenia dokumentów.

  • Cudzoziemcy, którzy zostali skierowani na studia przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej jako stypendyści Rządu RP, przyjmowani są na studia na podstawie egzaminu kończącego kurs języka polskiego prowadzony przez placówki wskazane przez BUWiWM.

  • Pozostali kandydaci, tj. osoby deklarujące pełną odpłatność za studia oraz stypendyści Fundacji Jana Pawła II, przyjmowani są na studia na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka polskiego i motywację do podjęcia studiów. Wyjątek stanowią kierunki:

 

Filologia angielska oraz Filologia-sinologia – rozmowa w języku angielskim.

 

Autor: Łukasz Łaskawiec
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2016, godz. 15:26 - Witalij Rosowski