STRONY DLA KANDYDATÓW →

SERWIS REKRUTACYJNY →

 


 Studia I stopnia (licencjackie)

Rekrutacja

Filologia polska - rekrutacja

Wiedza o teatrze - rekrutacja

Edytorstwo - rekrutacja

 

 

 

Opis

    Studia I stopnia (licencjackie) umożliwiają uzyskanie wiedzy i umiejętności w określonym zakresie kształcenia. Jako studia zawodowe przygotowują do pracy w określonym zawodzie (Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 2 ust.1, pkt. 7). Studia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata – warunkiem tegoż jest uzyskanie absolutorium, przedstawienie pracy licencjackiej oraz pozytywne złożenie egzaminu licencjackiego.

    Studia I stopnia trwają 6 semestrów (okresem zaliczeniowym jest semestr i rok akademicki), liczba godzin zajęć – zgodnie ze standardami kształcenia dla kierunku filologia polska – nie może być mniejsza niż 1800 i – zgodnie z wytycznymi rektora KUL – większa niż 2160. Szczegółowa liczba godzin zawarta jest w zatwierdzanych corocznie planach (dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 – 2151 godzin). Poszczególnym zajęciom przypisane są punkty ECTS – łącznie 180.

     W planie studiów mieszczą się: zajęcia ogólnouniwersyteckie, zajęcia polonistyczne obowiązkowe (standard kształcenia dla kierunku filologia), zajęcia polonistyczne fakultatywne (uzupełniające, wybrane zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami konwersatoria i wykłady monograficzne) oraz zajęcia specjalizacyjne.

 

Sylwetka absolwenta

    Absolwent polonistycznych studiów I stopnia posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i kierunkowe w zakresie wszystkich podstawowych działów wiedzy o literaturze i języku polskim. Zna podstawy metodologii badań filologicznych. Posiada umiejętności polonistyczne w zakresie analizy i sztuki interpretacji utworów literackich oraz oraz innych rodzajów wypowiedzi językowych i tekstów kultury. Opanował biegłość w sztuce pisania. Dysponuje specjalistyczną wiedzą z zakresu informacji naukowej. Absolwent może posiadać także węższe kwalifikacje praktyczne i zawodowe uzyskane w ramach dowolnie wybranej specjalizacji: nauczycielskiej, teatrologicznej, edytorskiej, krytycznoliterackiej i translatologicznej.

    Absolwent, który ukończył specjalizację nauczycielską, jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Absolwent, który ukończył pozostałe specjalizacje, jest przygotowany do pracy w instytucjach kultury, teatrach, wydawnictwach, redakcjach czasopism, w środkach komunikacji masowej, może wykonywać zawód krytyka literackiego i teatralnego, tłumacza, redaktora w wydawnictwach literackich i naukowych.

 

 

Autor: Agata Poręba
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2015, godz. 13:00 - Urszula Jańczyk