STRONY DLA KANDYDATÓW →

SERWIS REKRUTACYJNY →

 

 

 Studia I stopnia (licencjackie)

 

    Studia I stopnia (licencjackie) umożliwiają uzyskanie wiedzy i umiejętności w określonym zakresie kształcenia. Jako studia zawodowe przygotowują do pracy w określonym zawodzie (Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 2 ust.1, pkt. 7). Studia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata – warunkiem tegoż jest uzyskanie absolutorium, przedstawienie pracy licencjackiej oraz pozytywne złożenie egzaminu licencjackiego.

    Studia I stopnia trwają 6 semestrów (okresem zaliczeniowym jest semestr i rok akademicki), liczba godzin zajęć – zgodnie ze standardami kształcenia dla kierunku filologia polska – nie może być mniejsza niż 1800 i – zgodnie z wytycznymi rektora KUL – większa niż 2160. Szczegółowa liczba godzin zawarta jest w zatwierdzanych corocznie planach. Poszczególnym zajęciom przypisane są punkty ECTS – łącznie 180.

     W planie studiów mieszczą się: zajęcia ogólnouniwersyteckie, zajęcia polonistyczne obowiązkowe (standard kształcenia dla kierunku filologia lub edytorstwo), zajęcia polonistyczne fakultatywne (uzupełniające, wybrane zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami konwersatoria i wykłady monograficzne) oraz zajęcia specjalizacyjne.

 

Sylwetka absolwenta

 

    Absolwent polonistycznych studiów I stopnia posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i kierunkowe w zakresie wszystkich podstawowych działów wiedzy o literaturze i języku polskim. Zna podstawy metodologii badań filologicznych. Posiada umiejętności polonistyczne w zakresie analizy i sztuki interpretacji utworów literackich oraz oraz innych rodzajów wypowiedzi językowych i tekstów kultury. Opanował biegłość w sztuce pisania. Dysponuje specjalistyczną wiedzą z zakresu informacji naukowej. Absolwent może posiadać także węższe kwalifikacje praktyczne i zawodowe uzyskane w ramach dowolnie wybranej specjalizacji: nauczycielskiej, teatrologicznej, edytorskiej, krytycznoliterackiej i translatologicznej.

    Absolwent, który ukończył specjalizację nauczycielską, jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Absolwent, który ukończył pozostałe specjalizacje, jest przygotowany do pracy w instytucjach kultury, teatrach, wydawnictwach, redakcjach czasopism, w środkach komunikacji masowej, może wykonywać zawód krytyka literackiego i teatralnego, tłumacza, redaktora w wydawnictwach literackich i naukowych.

 

 

Filologia polska - rekrutacja

 

Do czego przygotowują studia na kierunku filologia polska?

 

Studia przygotowują do:

 

 • pracy w zawodach wymagających biegłego i poprawnego posługiwania się językiem polskim i wiedzy w zakresie literatury i kultury polskiej
 • zawodu nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej dzięki specjalizacji nauczycielskiej

 

Absolwent filologii polskiej po ukończeniu specjalizacji krytyka literacka i artystyczna może pracować także w instytucjach kultury (domy kultury, muzea, archiwa, teatry, etc.), w redakcjach czasopism i środkach komunikacji masowej, a także może jako krytyk literacki i teatralny.

 

 

Do czego uprawnia tytuł zawodowy licencjata w zakresie filologii polskiej?

 

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie filologii polskiej uprawnia do:

 

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku filologia polska lub humanistyka cyfrowa)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

 

Jakie kompetencje zdobędziesz w trakcie studiów?

 

Studia na kierunku filologia polska pozwolą Ci zdobyć kompetencje:

 

- specjalistyczne:

 

 • wiedza filologiczna w zakresie lingwistyki, literatury polskiej i powszechnej oraz teorii literatury
 • kompetencje komunikacyjne i biegłe – poprawne i kreatywne – posługiwanie się językiem polskim
 • umiejętność tworzenia i redagowania zróżnicowanych stylistycznie i pragmatycznie tekstów
 • umiejętność pisemnego i ustnego wypowiadania się na temat języka, kultury i literatury dawnej i współczesnej
 • umiejętność analizy i interpretacji wytworów współczesnej kultury

 

- językowe:

 

 • język angielski (lub wybrany język obcy nowożytny) na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • możliwość poznania innego języka obcego podczas pobytu na stypendium Erasmus+ w jednym z krajów UE

 

- informatyczne:

 

 • profesjonalna obsługa edytorów tekstu
 • umiejętność efektywnego wyszukiwania treści w sieci
 • umiejętność wykorzystywania Internetu jako źródła informacji o charakterze naukowym
 • znajomość repozytoriów naukowych i bibliotek cyfrowych
 • znajomość cyfrowych narzędzi analizy języka i tekstu.

 

SPRAWDŹ NAS!

 

Edytorstwo - rekrutacja

 

Do czego przygotowują studia na kierunku edytorstwo?

 

Studia przygotowują do edycji dzieł literackich, jak i książek, biuletynów, broszur, dokumentów naukowych, czasopism czy w wydawnictwach, redakcjach, środkach masowego przekazu.

 

Studenci studiów edytorskich nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu: historii edytorstwa, tekstologii, edycji, składu komputerowego, a także organizacji pracy wydawniczej i marketingu książki.

 

Zdobyte kwalifikacje przygotowują do wykonywania zawodów:

 

 • redaktor czasopism, wydawnictw naukowych i komercyjnych
 • adiustator
 • redaktor portali internetowych
 • grafik
 • animator kultury
 • broker edukacyjny
 • pracownik agencji reklamowychtwórca stron internetowychcopywriter

 

 

Do czego uprawnia tytuł zawodowy licencjata w zakresie edytorstwa?

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie edytorstwa uprawnia do:

 

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na dziennikarstwo i komunikację społeczną lub humanistykę cyfrową)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

 

Jakie kompetencje zdobędziesz w trakcie studiów?

 

Studia na kierunku edytorstwo pozwolą Ci zdobyć kompetencje:

 

- specjalistyczne:

 

 • posiadanie wysokich kompetencji językowych
 • umiejętność kompleksowej redakcji tekstu pod względem poprawności językowej i stylistycznej
 • przygotowanie publikacji do druku (od rękopisu do wydrukowanej książki)
 • projektowanie książki oraz akcydensów
 • umiejętność tworzenia dłuższych wypowiedzi pisemnych
 • umiejętność analizy i interpretacji zjawisk i problemów w kontekście historycznym
 • podstawowe kompetencje w zakresie grafologii (podstawy określania profilu psychologicznego na podst. charakteru pisma, umiejętność sprawdzenia autentyczności podpisu)
 • umiejętność pracy z dokumentami rękopiśmiennymi
 • znajomość współczesnych trendów w projektowaniu publikacji

 

- komunikacyjne:

 

 • umiejętność poprawnego, logicznego i zwięzłego wysławiania się
 • umiejętność wypowiadania się przed audytorium, rozwinięte kompetencje retoryczne
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem i niepowodzeniem
 • umiejętność prowadzenia dyskusji, rzeczowej argumentacji w celu przekonania rozmówcy do swojego stanowiska
 • umiejętność prowadzenia negocjacji dot. sprzedaży / kupna towaru
 • wysokie kompetencje dot. organizacji i planowania pracy własnej

 

- językowe:

 

 • Absolwent potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz A1 w zakresie innego języka nowożytnego

 

- informatyczne:

 

 • profesjonalna obsługa edytora tekstu
 • umiejętność efektywnego wyszukiwania treści w sieci
 • umiejętność komputerowego składu publikacji
 • obsługa programów graficznych na potrzeby druku
 • umiejętność wykonywania redakcji oraz korekty tekstów przy użyciu narzędzi cyfrowych, także online

 

SPRAWDŹ NAS!

 

 

 

Autor: Agata Poręba
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2019, godz. 19:41 - Magdalena Żmudziak