Więcej:

TERMINY

ZASADY PRZYJĘĆ

 

 

Kandydat cudzoziemiec

Studia II stopnia w języku polskim

 

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia muszą złożyć w Sekcji Obsługi Kandydatów i Studentów (pokój GG-200) lub Biurze Rekrutacji KUL (CN-004) następujące dokumenty:

 

 • ankieta studenta cudzoziemca - do pobrania TUTAJ; kandydaci podejmujący studia na zasadach obowiązujących Polaków rejestrują się na stronie https://rekrut.kul.lublin.pl,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia,
 • kserokopia paszportu potwierdzona urzędowo za zgodność z oryginałem lub kserokopia innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • kopia dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej (wysokość opłaty oraz numer rachunku zob. TUTAJ),
 • skierowanie na studia od władz duchownych (dotyczy księży i sióstr zakonnych).

 

Kandydaci cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, oprócz dokumentów rejestracyjnych, zobowiązani są złożyć kwestionariusz zgłoszeniowy wygenerowany przez system rekrutacyjny po rejestracji i kserokopię Karty Polaka lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich, potwierdzoną urzędowo za zgodność z oryginałem.

 

Kandydaci przyjęci (zakwalifikowani) na studia zobowiązani są złożyć, w terminie wskazanym w decyzji o przyjęciu, komplet dokumentów obejmujący:

 

 • świadectwo maturalne w oryginale, zalegalizowane lub opatrzone apostille,
 • w przypadku, gdy świadectwo dojrzałości podlega uznaniu w trybie nostryfikacji, wymagane jest zaświadczenie wydane przez Kuratorium Oświaty stwierdzające jego równorzędność z polskim świadectwem dojrzałości,
 • kandydaci kończący studia poza granicami Polski składają dyplom ukończenia studiów I stopnia w oryginale; w przypadku gdy dyplom podlega uznaniu w trybie nostryfikacji wymagane jest zaświadczenie stwierdzające jego równoważność z polskim dyplomem ukończenia studiów I stopnia,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (kandydaci, którzy studia wyższe ukończyli w Polsce),
 • tłumaczenie świadectwa maturalnego, dyplomu na język polski (tłumaczenie dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego),
 • aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów (Zaświadczenie_lekarskie),
 • odpis metryki chrztu św. (w przypadku chrześcijan świeckich wyznania katolickiego),
 • opinia księdza proboszcza (kandydaci na filozofię),
 • kopia dowodu wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów (wysokość opłaty oraz numer rachunku zob. TUTAJ),
 • 3 kolorowe fotografie o wymiarach 35x45 mm.

 

Ważne

 • Każdy dokument wydany w innym języku niż polski należy złożyć wraz z jego tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego.
 • Wyszukiwarka tłumaczy przysięgłych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 • Jeżeli tłumaczenie dokonane jest przez tłumacza przysięgłego z kraju, z którego pochodzi kandydat, wymagane jest dodatkowo potwierdzenie tego tłumaczenia przez Konsulat RP.
 • Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia w kraju należącym do UE, OECD lub państwie będącym stroną umowy o EOG (lista niżej), nie muszą nostryfikować swoich dyplomów pod warunkiem, że ich dyplomy zostały wydane przez uprawnioną szkołę wyższą działającą w systemie szkolnictwa danego państwa.
  • Kandydaci pochodzący z następujących państw mają ustawowe uznawanie dyplomów: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Płd., Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
  • Kandydaci pochodzący z krajów, z którymi Polska podpisała umowę o uznawalności wykształcenia do celów akademickich (Austria, Francja, Niemcy, Białoruś, Litwa i Ukraina) nie muszą również nostryfikować dyplomów.

 

 

 

Autor: Łukasz Łaskawiec
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2017, godz. 08:51 - Witalij Rosowski