Więcej:

TERMINY

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 

Kandydat cudzoziemiec

Studia II stopnia w języku polskim

  • Cudzoziemcy, którzy posiadają zezwolenie na pobyt stały/osiedlenie się na terytorium Polski, rezydenta długoterminowego UE lub status uchodźcy nadany w Polsce, podchodzą do rekrutacji i odbywają studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich (bez odpłatności za studia).

  • Cudzoziemcy, którzy posiadają ważną Kartę Polaka lub pochodzą z kraju należącego do Unii Europejskiej, według własnego wyboru mogą podejmować i odbywać studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich lub na zasadach obowiązujących cudzoziemców. Wyboru należy dokonać w chwili rejestracji i złożenia dokumentów.

  • Pozostali kandydaci, tj. osoby deklarujące pełną odpłatność za studia oraz stypendyści Fundacji Jana Pawła II, przyjmowani są na studia na podstawie rozmowy sprawdzającej w zakresie znajomości języka polskiego oraz motywacji do podjęcia studiów. Wyjątek stanowią kierunki:

Filologia-sinologia – rozmowa w języku angielskim.

 

Z rozmowy zwolnieni są absolwenci studiów I stopnia polskiej szkoły wyższej lub uczelni zagranicznej, w której językiem wykładowym jest język polski.

 

Autor: Łukasz Łaskawiec
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2016, godz. 15:23 - Witalij Rosowski