rok I

 

 

WYKŁADY OBOWIĄZKOWE OGÓLNE

 

Biblia – istota i rola w kulturze

Językoznawstwo ogólne

Metodologia badań nad językiem

Metodologia badań literackich

Antropologia kultury

 

ĆWICZENIA OBOWIĄZKOWE OGÓLNE

 

Teoria literatury

Sprawność i poprawność językowa

 

     *PROFIL LITERATUROZNAWCZY

 

WYKŁAD Z TREŚCI KIERUNKOWYCH (JEDEN DO WYBORU)

 

Doktryny estetyczne i literackie doby staropolskiej

Doktryny estetyczne i literackie oświecenia i romantyzmu

Doktryny estetyczne i literackie pozytywizmu i Młodej Polski

Doktryny estetyczne i literackie 1918-1945

Doktryny estetyczne i literackie 1945-1989

 

SEMINARIUM MAGISTERSKIE

 

Dramat i teatr

Literatura i kultura polska w XVIII wieku

Literatura, język, kultura jako przedmiot refleksji dydaktycznej

Literatura oświecenia i romantyzmu

Literatura oświecenia i romantyzmu w kontekście kultury i religii

Literatura polska XIX i XX wieku w perspektywie edytorskiej

Literatura porównawcza

Literatura staropolska_1

Literatura staropolska_2

Literatura XX wieku i najnowsza

Teoria literatury

Twórczość literacka w dobie Młodej Polski

Wokół realizmu

Z pogranicza filozofii i estetyki literatury

 

 

     *PROFIL JĘZYKOZNAWCZY

 

WYKŁAD Z TREŚCI KIERUNKOWYCH

 

Język jako dziedzictwo narodowe

 

SEMINARIUM MAGISTERSKIE

 

Język polski i języki słowiańskie

Struktura języka i jego tekstowe realizacje

 

 

 

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

 

Konwersatoria

(wg zainteresowań, do wyboru z listy)

Wykłady monograficzne

(wg zainteresowań, do wyboru z listy)

 

 

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE

 

 • Specjalizacja edytorska

Tekstologia językoznawcza

Działania na tekście (warsztat językoznawczy)

Filologia i interpretacja

Historia książki i pisma

Typografia

Krytyka tekstu

 

 • Specjalizacja glottodydaktyczna

Gramatyka funkcjonalna języka polskiego, cz. 1

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, cz. 1

Kultura polska w nauczaniu języka polskiego jako obcego

 

 • Specjalizacja krytyka literacka i artystyczna

Krytyka teatralna i filmowa

Krytyka muzyczna

Lektury: Debiutanci

Lektury: Zapomniani

Krytyka w sztukach plastycznych i wizualnych

Retoryka polemiki

Warsztaty

 

 • Specjalizacja nauczycielska II stopnia

Pedagogika

Psychologia

Dydaktyka języka polskiego i literatury w szkole ponadgimnazjalnej_wykład

Dydaktyka literatury i języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej_cwiczenia

Praktyka śródroczna w szkole ponadgimnazjalnej

Praktyki w szkole ponadgimnazjalnej

 

 • Specjalizacja redaktorsko-tekstologiczna

Tekstologia i edytorstwo

Warsztat wydawcy

Kompetencje językowe edytora

Komputerowe przetwarzanie tekstów literackich

 

 • Specjalizacja teatrologiczna

Analiza dramatu

Dokumentacja teatralna

Ikonografia teatralna

Krytyka teatralna

Warsztat teatralny (ITP)

Warsztat teatralny (prowadzenie zespołu)

Warsztat teatralny (Scena Plastyczna)

Warsztat teatralny (Teatr im. J. Osterwy)

 

 • Specjalizacja translatologiczna

 

Teoria przekładu cz. I - rys historyczny

Język polski w tłumaczeniach - normy poprawności i błędy językowe

Tłumaczenia pisemne I, język angielski

Tłumaczenie literatury pięknej - sztuka interpretacji, język angielski

Tłumaczenie literatury dziecięcej i literatury z podwójnym adresatem

 

 

 

rok II

 

 

WYKŁADY OBOWIĄZKOWE OGÓLNE

 

Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II

 

 

     *PROFIL LITERATUROZNAWCZY

 

 

ĆWICZENIA OBOWIĄZKOWE

 

Najnowsze zjawiska w literaturze polskiej (1989-2010)

 

 

SEMINARIUM MAGISTERSKIE

 

Dramat i teatr

Literatura i kultura polska w XVIII wieku

Literatura, język, kultura jako przedmiot refleksji dydaktycznej

Literatura oświecenia i romantyzmu

Literatura oświecenia i romantyzmu w kontekście kultury i religii

Literatura polska XIX i XX wieku w perspektywie edytorskiej

Literatura porównawcza

Literatura staropolska_1

Literatura staropolska_2

Literatura XX wieku i najnowsza

Teoria literatury

Twórczość literacka w dobie Młodej Polski

Wokół realizmu

Z pogranicza filozofii i estetyki literatury

 

 

    *PROFIL JĘZYKOZNAWCZY

 

ĆWICZENIA OBOWIĄZKOWE

 

 

Przemiany współczesnej polszczyzny

Językoznawstwo korpusowe

 

 

SEMINARIUM MAGISTERSKIE

 

Język polski i języki słowiańskie

Struktura języka i jego tekstowe realizacje

 

 

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

 

Konwersatoria

(wg zainteresowań, do wyboru z listy)

Wykłady monograficzne

(wg zainteresowań, do wyboru z listy)

 

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE

 

 • Specjalizacja edytorska

Literatura współczesna w perspektywie edytorskiej

Krytyka genezy

Krytyka tekstu

Współpraca wydawcy z mediami

Prawo autorskie i prasowe - warsztaty

Praktyki zawodowe

 

 • Specjalizacja krytyka artystyczna

Estetyka

Sylwetki

Lektury: Mistrzowie

Współczesne życie artystyczne

Wybrane zagadnienia z historii krytyki literackiej i artystycznej

Warsztaty 2

Warsztaty 3

 

 • Specjalizacja glottodydaktyczna

Gramatyka funkcjonalna języka polskiego, cz. 2

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, cz. 2

Rozwijanie sprawności językowych u uczących się języka polskiego jako obcego

Praktyka glottodydaktyczna

Teoria i praktyka glottodydaktyki polszczyzny

 

 • Specjalizacja redaktorsko-tekstologiczna

W kręgu sztuki edytorskiej

Komputerowe przetwarzanie tekstów literackich

Edytorstwo dzieł literatury dawnej

Podstawy retoryki dla edytorów

Sztuka wydawnicza. Zajęcia warsztatowe

Praktyki zawodowe - spec. red.-tekst.

 

 • Specjalizacja teatrologiczna

Arcydzieła dramatu powszechnego. Oświecenie - naturalizm

Historia scenografii

Teatr współczesny. Wybrane zagadnienia

Historia teatru polskiego, część I (do 1765 r.)

Historia teatru powszechnego i polskiego

Warsztat teatralny (ITP)

Warsztat teatralny (prowadzenie zespołu)

Warsztat teatralny (Scena Plastyczna)

Warsztat teatralny (Teatr im. J. Osterwy)

 

 • Specjalizacja translatologiczna

Teoria przekładu cz. II - najnowsze teorie i strategie tłumaczeń

Tłumaczenia pisemne II, język angielski

Tłumaczenia - problematyka teorii i kontekstów kulturowych

Tłumaczenie literatury pięknej - sztuka interpretacji, język angielski

Tłumaczenie literatury dziecięcej i literatury z podwójnym adresatem

Gramatyka kontrastywna oraz idiomatyka - j. angielski

Praktyki translatorskie: grupa anglojęzyczna

 

 

 

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2012, godz. 22:24 - Małgorzata Nowak-Barcińska