STRONY DLA KANDYDATÓW →

SERWIS REKRUTACYJNY

 


Studia
II stopnia (magisterskie) 

 

     Studia II stopnia (magisterskie) umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonym zakresie kształcenia, przygotowują do twórczej pracy w określonym zawodzie (Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 2 ust.1, pkt. 8). Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra – warunkiem tegoż jest uzyskanie absolutorium, przedstawienie pracy magisterskiej oraz pozytywne złożenie egzaminu magisterskiego.

     Do odbywania studiów II stopnia może być dopuszczona osoba, która posiada tytuł licencjata, inżyniera lub równorzędny i spełnia warunki rekrutacji ustalone przez uczelnię.

     Studia trwają 4 semestry (okresem zaliczeniowym jest semestr i rok akademicki), liczba godzin zajęć – zgodnie ze standardami kształcenia dla kierunku filologia polska – nie może być mniejsza niż 800 i – zgodnie z wytycznymi rektora KUL – większa niż 960. Szczegółowa liczba godzin zawarta jest w zatwierdzanych corocznie planach. Poszczególnym zajęciom przypisane są punkty ECTS – łącznie 120.

     W planie studiów mieszczą się: zajęcia ogólnouniwersyteckie, zajęcia polonistyczne obowiązkowe (standard kształcenia dla kierunku filologia polska lub humanistyka cyfrowa), zajęcia polonistyczne fakultatywne (uzupełniające, wybrane zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami konwersatoria i wykłady monograficzne) oraz zajęcia specjalizacyjne.

 

Sylwetka absolwenta

 

Absolwent polonistycznych studiów II stopnia posiada wykształcenie ogólnohumanistyczne i pogłębione wykształcenie kierunkowe w zakresie wszystkich podstawowych działów wiedzy o literaturze i języku polskim, jeśli jest absolwentem licencjackich studiów polonistycznych lub wykształcenie ogólnohumanistyczne i kierunkowe w zakresie wybranych działów wiedzy o literaturze i języku polskim, jeśli jest absolwentem innych niż polonistyczne studiów licencjackich. W obu przypadkach zna podstawy metodologii badań filologicznych, dysponuje także specjalistyczną wiedzą z zakresu informacji naukowej. Posiada umiejętności polonistyczne w zakresie analizy i tworzenia tekstu. Jest przygotowany do pracy naukowej. Węższe kwalifikacje praktyczne zdobyte w ramach specjalizacji przygotowują do pracy w szkołach, instytucjach kultury itp.

 

Absolwent, który ukończył (kontynuowaną) specjalizację nauczycielską, jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych. Absolwent, który ukończył specjalizację krytyka artystyczna, może wykonywać zawód krytyka literackiego lub krytyka sztuki, jest także przygotowany do pracy w różnych instytucjach kultury. Absolwent, który ukończył specjalizację glottodydaktyczną, jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego jako języka obcego. Absolwent studiów polonistycznych o specjalizacji antropologiczno-kulturowej otrzymuje rozległą orientację we współczesnej humanistyce. Jest przygotowany do pracy na rynku mediów i szeroko pojętej kultury, w tym w placówkach kulturalnych każdego szczebla, a także w szkole w charakterze nauczyciela wiedzy o kulturze.

 

 

Filologia polska - rekrutacja

 

Do czego przygotowują studia na kierunku filologia polska?

Studia filologiczne II stopnia przygotowują do:

 

 • zawodu nauczyciela języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych dzięki kontynuacji specjalizacji nauczycielskiej po studiach I stopnia
 • zawodu: animator kultury (absolwenci specjalizacji antropologiczno-kulturowej)
 • nauczania języka polskiego jako obcego (absolwenci specjalizacji glottodydaktycznej)
 • Absolwent filologii polskiej może uzyskać zatrudnienie w instytucjach kultury (domy kultury, muzea, archiwa, teatry, etc.), w redakcjach czasopism i środkach komunikacji masowej.

 

Do czego uprawnia tytuł zawodowy magistraw zakresie filologii polskiej?

Tytuł zawodowy magistra w zakresie filologii polskiej uprawnia do:

 

 • kontynuowania nauki na studiach doktoranckich oraz podyplomowych

 

Jakie kompetencje zdobędziesz w trakcie studiów II stopnia?

Studia na kierunku filologia polska pozwolą Ci zdobyć kompetencje:

 

- specjalistyczne:

 

 • wysokie kompetencje językowe
 • umiejętność tworzenia dłuższych wypowiedzi pisemnych
 • umiejętność analizy i interpretacji zjawisk i problemów w kontekście historycznym
 • umiejętność analizy współczesnych tekstów kultury
 • orientacja we współczesnej literaturze polskiej
 • kompetencje do prowadzenia zajęć z języka polskiego w szkole podstawowej
 • kompetencje do nauczania języka polskiego jako obcego
 • kompetencje do nauczania przedmiotu Wiedza o kulturze
 • kompetencje do pracy w instytucjach kultury

 

- komunikacyjne:

 

 • umiejętność poprawnego, logicznego i zwięzłego wysławiania się
 • umiejętność prowadzenia dyskusji, rzeczowej argumentacji w celu przekonania rozmówcy do swojego stanowiska
 • umiejętność wypowiadania się przed audytorium, rozwinięte kompetencje retoryczne
 • umiejętność prowadzenia dyskusji, rzeczowej argumentacji w celu przekonania rozmówcy do swojego stanowiska
 • wysokie kompetencje dot. organizacji i planowania pracy własnej, umiejętność realizacji rozbudowanych zadań, wymagających indywidualnej pracy i niekonwencjonalnych rozwiązań

 

- informatyczne:

 

 • uczestnictwo w warsztatach: Zaawansowane technologie cyfrowe w pracy filologa
 • profesjonalna obsługa edytora tekstu
 • wykonywanie prezentacji multimedialnych (PowerPoint, Prezi)
 • umiejętność efektywnego wyszukiwania treści w sieci
 • posługiwanie się bazami danych w Internecie

 

- językowe:

 

Studenci II stopnia mają możliwość wyboru każdego języka obcego z oferty Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w ramach dodatkowych punktów ECTS (10% ogólnej puli punktów)

 

SPRAWDŹ NAS!

 

 

Humanistyka cyfrowa - rekrutacja

 

Do czego przygotowują studia na kierunku humanistyka cyfrowa?

 

Studia na kierunku humanistyka cyfrowa przygotowują do:

 

 • potrzeb nowoczesnego rynku pracy, kształcąc zarówno w zakresie kompetencji humanistycznych jak i zaawansowanej znajomości programów cyfrowych, wykorzystywanych m.in. w pracy redaktora czy polonisty
 • funkcjonowania w świecie cyfrowym, który poza umiejętnościami technicznymi świetnie rozpoznaje psychologiczne potrzeby komunikacji społecznej, potrafi pracować w zespole, zna prawo internetu i mediów
 • wykonywania zawodów: redaktor czasopism, wydawnictw naukowych i komercyjnych, adiustator, redaktor portali internetowych, grafik, animator kultury, broker edukacyjny, pracownik agencji reklamowychtwórca stron internetowychcopywriter

 

Jakie kompetencje zdobędziesz w trakcie studiów?

 

Studia na kierunku humanistyka cyfrowa pozwolą Ci zdobyć kompetencje:

 

- specjalistyczne:

 

 • umiejętność kompleksowej obsługi oraz pozycjonowania stron internetowych
 • kompetencje do pracy w mediach (elektronicznych i tradycyjnych)
 • umiejętność digitalizacji tekstów kultury w celu publikacji w internecie
 • znajomość funkcjonowania mediów
 • kompetencje graficzne
 • umiejętność realizacji indywidualnych, złożonych projektów
 • znajomość zagadnień dot. współczesnej kultury popularnej
 • redakcja treści przeznaczonych do publikacji w sieci

 

- komunikacyjne:

 

 • umiejętność poprawnego, logicznego i zwięzłego wysławiania się
 • umiejętność wypowiadania się przed audytorium, rozwinięte kompetencje retoryczne
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem i niepowodzeniem
 • umiejętność prowadzenia dyskusji, rzeczowej argumentacji w celu przekonania rozmówcy do swojego stanowiska
 • wysokie kompetencje dot. organizacji i planowania pracy własnej

 

- językowe:

 

 • znajomość języków obcych na wybranym poziomie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Jezykowego
 • możliwość uczestniczenia w zajęciach lektoratowych w ramach dodatkowych punktów ECTS

 

- informatyczne:

 

 • umiejętność digitalizacji i obsługa oprogramowania służącego do digitalizowania
 • profesjonalna obsługa programów graficznych: Adobe Photoshop, Adobe InDesign, deLibra i innych
 • profesjonalne przeszukiwanie sieci www
 • posługiwanie się bazami danych w Internecie
 • znajomość narzędzi do pozycjonowania stron internetowych

 

SPRAWDŹ NAS!

 

 

Studia II stopnia (magisterskie) odbywane w trybie niestacjonarnym umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonym zakresie kształcenia, przygotowują do twórczej pracy w określonym zawodzie (Prawo o szkolnictwie wyższym art. 2 ust.1, pkt. 8). Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra – warunkiem tegoż jest uzyskanie absolutorium, przedstawienie pracy magisterskiej oraz pozytywne złożenie egzaminu magisterskiego.

Studia adresowane są przede wszystkim do absolwentów polonistyki I stopnia i kierunków humanistycznych. Do ich odbywania może być dopuszczona każda osoba, która posiada tytuł licencjata, inżyniera lub równorzędny i spełnia warunki rekrutacji ustalone przez uczelnię.

Studia trwają 4 semestry (okresem zaliczeniowym jest semestr i rok akademicki) i odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych (10 zjazdów w semestrze). Liczba godzin zajęć – zgodnie ze standardami kształcenia dla kierunku filologia polska – nie może być mniejsza niż 480 (60 % minimum godzinowego realizowanego na studiach dziennych). Szczegółowa liczba godzin zawarta jest w zatwierdzanych corocznie planach (dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 – 676 godzin). Poszczególnym zajęciom przypisane są punkty ECTS – łącznie 120.

            W planie studiów mieszczą się: zajęcia ogólnouniwersyteckie, zajęcia polonistyczne obowiązkowe (standard kształcenia dla kierunku filologia), zajęcia polonistyczne fakultatywne (uzupełniające, wybrane zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami konwersatoria i wykłady monograficzne) oraz zajęcia specjalizacyjne (120 godzin zajęć dydaktycznych). Na studiach niestacjonarnych dostępna jest wyłącznie specjalizacja nauczycielska.

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2019, godz. 19:52 - Magdalena Żmudziak