Studia podyplomowe zrealizowane w ramach Instytutu Socjologii WZNoS Kul w Stalowe Woli

 

Studia Podyplomowe w zakresie Organizacji Pomocy Społecznej

Studia doskonalące w zakresie pomocy społecznej i pracy socjalnej. Celem studiów jest wyrobienie umiejętności kierowniczych i zwiększenie skuteczności działania, jak również dostarczenie wiedzy niezbędnej do zarządzania publicznymi i niepublicznymi placówkami pomocy społecznej. Ponadto zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą z zakresu polityki społecznej, jej koncepcjami zmian w warunkach gospodarki rynkowej, jak również kształcenie umiejętności i określenie potrzeb społecznych w środowisku lokalnym.

Opłata za jeden semestr 1250 zł; opłata za całość 2500 zł

Początek drugiej edycji studiów: październik 2010r.

(informacje o rozpoczęciu rekrutacji na wszystkie studia podyplomowe ukażą się w maju 2010 roku)

 

Nowość!

Instytut Socjologii WZNoS KUL w Stalowej Woli w roku akademickim 2010/2011 wprowadza trzy nowe unikatowe kierunki dwusemestralnych studiów podyplomowych!

 

Studia Podyplomowe w zakresie kryminologii z elementami profilaktyki przestępczości

Studia doskonalące w zakresie wiedzy na temat zjawisk o podłożu kryminogennym. Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do działalności związanej bezpośrednio i pośrednio z szeroko rozumianą problematyką profilaktyki i przeciwdziałania przestępczości. Podczas studiów słuchacze zapoznają się z aktualną wiedzą na temat przestępczości, jej form oraz uwarunkowań i czynników kryminogennych, jak również z powiązanie tej wiedzy z elementami diagnozy, pomiaru i rozpoznawania zjawisk kryminogennych oraz prewencji i przeciwdziałania tymże zjawiskom. 

Cel studiów podyplomowych zostanie osiągnięty poprzez łączenie teoretycznych podstaw wiedzy na temat przestępczości z praktycznymi umiejętnościami w zakresie diagnozowania oraz profilaktyki i przeciwdziałania zjawiskom o charakterze kryminogennym.

Opłata za jeden semestr 1350 zł, opłata za całość – 2700 zł.

Planowane rozpoczęcie: październik 2010 roku

 

Studia Podyplomowe w zakresie menedżera szkoleń i trenera biznesu

Istnieje obecnie ogromne zapotrzebowanie na trenerów i menedżerów szkoleń, tym bardziej, że jest to grupa zawodowa pracująca zarówno w edukacji, biznesie, w organizacjach społecznych jak i wszędzie tam, gdzie ludzie chcą się rozwijać i doskonalić. Ponieważ permanentna edukacja jest wymogiem dzisiejszych czasów, jest to więc zawód teraźniejszości i przyszłości, zwłaszcza, że każdy z nas kilka razy w życiu zmieni prace i jej charakter, a szkolenia będą niezbędne do wdrożenia się na nowe stanowisko pracy i aby rozwijać kompetencje zawodowe.

Celem studiów będzie zapoznanie słuchaczy z zasadami pracy trenera, kształcenie oraz rozwój kompetencji trenerskich, poznawanie twórczego pobudzania grupy do działania, przekazywanie wiedzy dotyczącej najnowocześniejszych form, metod oraz narzędzi szkoleniowych jak również przekazanie kompleksowych umiejętności projektowania sesji szkoleniowych.

Opłata za jeden semestr 1400 zł; opłata za całość – 2800 zł.

Planowane rozpoczęcie: październik 2010 roku

 

Podyplomowe Studia w Zakresie Zarządzania Kapitałem Ludzkim i Społecznym.

Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim i społecznym; zapoznanie słuchaczy z różnorodnymi sposobami inwestowania w kapitał ludzki i społeczny oraz mierzenia zwrotu z tych inwestycji.

Studia skierowane są do pracowników zajmujących się zarządzaniem personelem, rozwojem kadr i zasobów ludzkich (pracowników działu kadrowego, menedżerów personalnych, doradców i konsultantów w zakresie zarządzania personelem, osób odpowiedzialnych za rozwój kard, dyrektorów, kierowników, liderów zarządzających ludźmi, pracowników firm szkoleniowych, trenerów, coachów) chcących wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki kapitału ludzkiego i społecznego. Studia mogą być również przydatne pracownikom instytucji publicznych, zajmujących się rynkiem pracy, edukacją, rozwojem zasobów ludzkich, kapitałem społecznym, polityką społeczną i pracą socjalną, osób związanych z trzecim sektorem i zainteresowanych kształtowaniem kapitału społecznego i rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Są to ponadto studia dla absolwentów studiów humanistycznych, których wiedza i umiejętności nie wystarczają do pełnienia funkcji kierowniczych w organizacjach - dzięki studiom podyplomowym z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim i społecznym zdobędą oni przygotowanie w tym zakresie.

Opłata za jeden semestr 1350 zł; opłata za całość – 2700 zł

Planowane rozpoczęcie: październik 2010 roku

 

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2010, godz. 00:40 - Mirosław Rewera