Podyplomowe Studia Filologii Polskiej umożliwiają absolwentom różnego typu studiów humanistycznych uzyskanie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie filologii polskiej. Nauczycielom pozwalają na nabycie uprawnień do nauczania języka polskiego (szkoły podstawowe i gimnazjalne). Studia kończą się uzyskaniem dyplomu studiów podyplomowych – warunkiem jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów i egzaminów, przedstawienie pracy dyplomowej oraz pozytywne złożenie egzaminu dyplomowego.

    Studia trwają 4 semestry (okresem zaliczeniowym jest semestr i rok akademicki) i odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

    Jednostką organizacyjną dla Podyplomowych Studiów Filologii Polskiej jest Instytut Filologii Polskiej KUL. Jednostką obsługującą studia – Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego.

    Podyplomowe Studia Filologii Polskiej są płatne.

 

 

     Profil absolwenta

     Absolwent Podyplomowych Studiów Filologii Polskiej posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie filologii polskiej. Absolwent jest przygotowany do pracy nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

     Absolwent Podyplomowych Studiów Filologii Polskiej jest także przygotowany do bycia świadomym i aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego oraz wielokierunkowej promocji kultury.

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2011, godz. 23:34 - Agata Poręba