Studia Podyplomowe Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

 

Charakterystyka i cel studiów:

Uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć w przedszkolu oraz w klasach I - III szkoły podstawowej

 

Czas trwania studiów:

3 semestry, tryb weekendowy prowadzenia zajęć

 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:

1 października 2008
1 luty 2009 ( w przypadku nie skompletowania grupy w pierwszym terminie)

 

Profil kandydata (wymagania):

Posiadanie dyplomu ukończenia studiów na kierunku pedagogiki ( I i II stopnia) lub dyplomu ukończenia studiów na kierunku psychologia i socjologia dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne - ukończone Studia Podyplomowe lub Kurs Kwalifikacyjny

 

Sylwetka absolwenta (w tym umiejętności i kwalifikacje):

Absolwent studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej powinien dysponować wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami praktycznymi w zakresie diagnozowania, planowania, organizowania, realizowania i ewaluacji procesu dydaktyczno - wychowawczego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej ( kształcenia zintegrowanego - klasy I - III szkoły podstawowej).
W zakresie edukacji przedszkolnej:
Absolwent studiów podyplomowych powinien posiadać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii dziecka w wieku przedszkolnym, systemów wychowania przedszkolnego i zarządzania placówką wychowania przedszkolnego. Wykazać się wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi w zakresie przygotowywania i prowadzenia zajęć w przedszkolu w obszarach edukacji: językowej, matematycznej, środowiskowej, teatralnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej, informatycznej oraz wyrównawczej ( korekcyjno - kompensacyjnej i logopedycznej).
W zakresie edukacji wczesnoszkolnej ( kształcenie zintegrowane):
Absolwent studiów podyplomowych powinien posiadać wiadomości teoretyczne i przygotowanie praktyczne w zakresie diagnozowania potrzeb i organizowania procesu opiekuńczo - wychowawczego na etapie klas początkowych. Wykazać się metodycznym przygotowaniem w zakresie przygotowywania i prowadzenia zajęć zintegrowanych w klasach I - III szkoły podstawowej w następujący obszarach edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, teatralnej, plastycznej, technicznej, ruchowej i informatycznej oraz wyrównawczej ( korekcyjno - kompensacyjnej i logopedycznej).

Absolwent studiów podyplomowych powinien umieć:

  1. organizować i doskonalić swój własny warsztat pracy nauczyciela - wychowawcy,
  2. diagnozować potrzeby dziecka i dobierać odpowiednie metody i formy pracy dydaktyczno - wychowawczej,
  3. rozwiązywać problemy i przeciwdziałać trudnością dydaktyczno - wychowawczymi ( niepowodzeniom szkolnym)
  4. współpracować z rodzicami i instytucjami wspierającymi rozwój dziecka ( Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna)
  5. Ewaluować i modyfikować efekty swojej pracy

Opis sposobu naboru uczestników:

Nabór na podstawie złożonego wniosku z załączonymi dokumentami potwierdzającymi wykształcenie.
Potwierdzeniem podjęcia studiów będzie przelew opłaty czesnego.

 

Zasady rekrutacji:

Minimalna liczba uczestników - 35 osób. Maksymalna liczba uczestników - 70 osób. Decyzję o przyjęciu podejmuje komisja rekrutacyjna w składzie: dziekan wydziału, kierownik studiów podyplomowych oraz sekretarz. Podstawą przyjęcia jest skompletowany zestaw dokumentów, potwierdzających wymagane wykształcenie.

 

Wysokość czesnego:

Czesne w wysokości 1100 za semestr, plus 650 zł za drugą specjalizację.

 

Forma ukończenia studiów:

Egzamin dyplomowy

 

Plan zajęć na pierwszy semestr dostępny na tej stronie.

 

Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2008, godz. 11:11 - Rafał Olko