Są to studia doskonalące w zakresie wiedzy na temat zjawisk o podłożu kryminogennym. Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do działalności związanej z szeroko rozumianą problematyką profilaktyki i przeciwdziałania przestępczości. Celem studiów jest więc zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą na temat przestępczości i czynników kryminogennych, jak również z powiązanie tej wiedzy z elementami diagnozy, pomiaru i rozpoznawania zjawisk kryminogennych oraz prewencji i przeciwdziałania tymże zjawiskom.

 

Kryminologia jest interdyscyplinarną dziedziną z zakresu nauk społecznych. Jest nauką o zjawiskach kryminogennych, przestępczych i z zakresu szeroko rozumianej patologii społecznej. Podjęcie studiów podyplomowych pozwoli pogłębić wiedzę na temat tych zjawisk oraz pozyskać cenne kompetencje i umiejętności przydatne w realizowanej działalności zawodowej bądź też w przypadku absolwentów – pozwoli zwiększyć swoje kwalifikacje na rynku pracy.

 Program studiów uwzględnia dwa moduły kształcenia:1. Moduł teoretyczny, obejmujący m.in. przedmioty, takie jak: doktryny i teorie przestępczości, determinanty przestępczości i środowiska kryminogenne, przestępczość kryminalna, przestępczość drogowa, przestępczość gospodarcza i akcyzowa, cyberprzestępczość, prawo karne, psychologia sądowa i kryminologiczna. Zajęcia te odbywają się w formie wykładów i konwersatoriów.2. Moduł praktyczny, mający na celu m.in.: pomiar, badanie i diagnozowanie zjawisk przestępczych, mediacje i rozwiązywanie konfliktów, profilaktykę i przeciwdziałanie przestępczości. Zajęcia te odbywają się w formie warsztatów i ćwiczeń. Dodatkowo część zajęć z zakresu resocjalizacji penitencjarnej realizowanych jest w placówce więziennej (5 godzin dydaktycznych). 

► Wszystkie zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (sobota-niedziela).

► Studia trwają dwa semestry.

Opłata za semestr: 1400 zł.

 

Zajęcia prowadzone są przez:

► Pracowników naukowo-dydaktycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Są to specjaliści reprezentujący dziedziny naukowe takie, jak: socjologia dewiacji i patologii społecznej, socjologia przestępczości, kryminologia, bezpieczeństwo publiczne, prawo karne, pedagogika resocjalizacyjna, psychologia.

► Doświadczonych praktyków – m.in. funkcjonariuszy policji, Służby Więziennej i Służby Celnej, mediatorów i kuratorów sądowych.

 

Oferta studiów skierowana jest do:► Pracowników służb społecznych (m.in. policja, kuratorzy sądowi, służba więzienna, żandarmeria wojskowa, służba graniczna, służba celna, pedagodzy i wychowawcy młodzieży).► Absolwentów studiów licencjackich i magisterskich następujących kierunków: socjologia, psychologia, pedagogika, resocjalizacja, praca socjalna, polityka społeczna, prawo, nauki o rodzinie.► Absolwentów innych kierunków, którzy zawodowo są związani z systemem profilaktyki i przeciwdziałania przestępczości bądź też swą przyszłość zawodową wiążą z tymże systemem.

 

Nasi absolwenci pracują w:

► policji;

► Służbie Granicznej;

► Żandarmerii Wojskowej;

► zespołach kuratorskiej służby sądowej;

► jednostkach penitencjarnych i placówkach resocjalizacyjnych (zakłady karne, zakłady poprawcze);

► świetlicach socjoterapeutycznych i innych placówkach wsparcia dziennego (wychowawcy młodzieży);

► jednostkach pomocy społecznej (pracownicy socjalni, asystenci rodziny);

► placówkach edukacyjno-wychowawczych (pedagodzy szkolni);

► samorządach lokalnych (np. specjaliści ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych).

 

Rekrutacja trwa do 26 września 2015 r.

Więcej informacji: tutaj.

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2015, godz. 20:49 - Rafał Podleśny