PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
- Stalowa Wola i Tarnów

SERWIS REKRUTACYJNY →
Wydział:

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

Opis studiów:

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela przez absolwentów studiów posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), a nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego.

Program studiów obejmuje:

  • blok przedmiotów pedagogiczno-psychologicznych, m.in. : pedagogika ogólna, szkolna, opiekuńczo-wychowawcza, dzieci z trudnościami w uczeniu się, psychologia rozwojowa, wychowawcza, społeczna, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania;
  • blok przedmiotów dydaktycznych, m.in.: dydaktyka ogólna, dydaktyki szczegółowe na różnych etapach edukacyjnych,  metodyka specjalna, projektowanie programów dydaktyczno-wychowawczych, ewaluacja w pracy nauczyciela, praktyka pedagogiczna, seminaria dyplomowe;
  • blok przedmiotów uzupełniających, m.in.: emisja głosu, etyka pedagogiczna, zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy, prawo oświatowe i odpowiedzialność prawna opiekuna, technologie informacyjne w pracy nauczyciela.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie oraz przygotowania i obrona pracy dyplomowej.

Uczestnicy w ramach Studiów realizują program 365 godzin zajęć dydaktycznych oraz 150 godzin praktyk w placówkach na danych etapach edukacyjnych.

 

Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Liczba semestrów:

 3 semestry 

Opłata za semestr:
 1300 zł/semestr
Adresaci studiów:

Adresatami studiów są absolwenci wyższych szkół wszystkich kierunków.

Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (tryb weekendowy).

Kwalifikacje:

Do uzyskania kwalifikacji wymagany jest certyfikat ze znajomości języka obcego na poziomie B2 lub B2+.

W przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) może ono obejmować wyłącznie przygotowania do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych, zaś po studiach drugiego stopnia (magisterskich) do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.
Dodatkowe informacje:

Rekrutację prowadzimy na dwie grupy w ośrodkach: Stalowa Wola i Tarnów.

Wybrany ośrodek proszę dopisać na kwestionariuszu.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2016, godz. 09:26 - Magdalena Fara