PRZYRODA W SZKOLE PODSTAWOWEJ I LICEUM

SERWIS REKRUTACYJNY →
Wydział:

Wydział Filozofii

Opis studiów:

Studia skierowane są do nauczycieli planujących uczyć przedmiotu "Przyroda" w szkole podstawowej i liceum i należą zarówno do obszaru kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych, jak i humanistycznych.

 

Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie nauczycieli do samodzielnego planowania, organizacji i realizacji nauczania przyrody na:

II etapie kształcenia - klasy 4-6 szkoły podstawowej,

IV etapie kształcenia - klasy 2-3 szkoły ponadgimnazjalnej - zgodnie z nowo obowiązującą podstawą programową.

Program studiów/kadra dydaktyczna:

Program studiów, realizowany w trakcie trzech semestrów, w systemie weekendowych (sobota, niedziela) zjazdów co dwa tygodnie, obejmuje:

  • przygotowanie w zakresie merytorycznym łącznie 240 godz., w tym 180 godz. wykładów oraz 60 godz. zajęć praktycznych, różnorodnych przyrodniczych i interdyscyplinarnych przedmiotów z dziedziny nauk biologicznych i nauk o Ziemi (przykładowe przedmioty: biologia molekularna i inżynieria genetyczna, neurofizjologia i kognitywistyka, ewolucjonizm, antropologia przyrodnicza), z dziedziny: nauk fizycznych i chemicznych (przykładowe przedmioty: biofizyka i geochemia, kosmologia, astrobiologia) oraz z dziedziny nauk humanistycznych (przykładowe przedmioty: filozofia i metodologia nauk przyrodniczych, historia nauki i techniki, etyki i estetyki),
  • dydaktykę przedmiotu Przyroda na II i IV etapie edukacyjnym (70 godzin),
  • praktyki pedagogiczne (co najmniej 60 godz.)
Liczba semestrów:

 3 semestry / 395 godzin

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym (soboty i niedziele), zwykle dwa razy w miesiącu. Szczegółowy plan zajęć na cały rok akademicki zostanie przedstawiony słuchaczom w serwisie internetowym studium na stronie www i podczas rozpoczęcia studiów. 

Opłata za semestr:
 1500 zł/semestr
Adresaci:
Oferta studiów skierowana jest do absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne.
 Umiejętności absolwentów:

Ukończenie studiów pozwala na usystematyzowanie i uporządkowanie wiedzy w zakresie podstaw merytorycznych przyrodoznawstwa, jak i wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie nowoczesnych technik uczenia oraz sposobów integracji wiedzy przyrodniczej, humanistycznej, filozoficznej a nawet teologicznej, co stanowi o wyjątkowym charakterze tych studiów.

Osoby studiujące u nas korzystają z ponad 12-letniego doświadczenia pracowników Instytutu Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych w organizacji i prowadzeniu studiów podyplomowych w zakresie przyrody dla nauczycieli. Jako pierwszy ośrodek w Polsce wprowadziliśmy podyplomowe studia kwalifikacyjne, przygotowujące nauczycieli do nauczania przyrody w liceum. Realizujemy program uznany przez MEN jako wzorcowy program nauczania przedmiotu Przyroda, który w obecnej wersji spełnia wszystkie aktualne wymogi kwalifikacyjne do nauczania przedmiotowego oraz uwzględnia nowe treści programowe obejmujące Przyrodę w nieprofilowanych przyrodniczo II i III klasach szkół ponadimnazjalnych.

Dodatkowe warunki przyjęcia:
Posiadanie kwalifikacji pedagogicznych i przedłożenie dokumenty potwierdzającego te kwalifikacje. 

 

Studia podyplomowe w zakresie przyrody w szkole podstawowej i liceum - napisz do nas

 

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 08.06.2016, godz. 14:51 - Magdalena Fara