Podyplomowe studia - Wiedza o teatrze umożliwiają absolwentom różnego typu studiów humanistycznych uzyskanie podstawowych wiadomości i umiejętności w zakresie wiedzy o teatrze. Wykształcenie w zakresie wiedzy o teatrze łączy przygotowanie humanistyczne ze znajomością problematyki sztuk przedstawiających i świata widowisk, w szczególności teatru, w teorii i praktyce, tak by absolwent: był świadomym i aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego; potrafił swobodnie poruszać się w przeszłości i teraźniejszości dramatu i teatru i osadzać zjawiska z nimi związane w kontekstach historycznym, kulturowym, socjologicznym itp.; łączył znajomość spraw teatru z umiejętnościami wielokierunkowej promocji kultury i efektywnej orientacji we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej oraz był przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy w teatrach i innych instytucjach kultury i edukacji.

      Studia kończą się uzyskaniem dyplomu studiów podyplomowych – warunkiem jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów i egzaminów.

     Studia trwają 2 semestry – program obejmuje 350 godzin dydaktycznych (w tym 110 godzin praktyk realizowanych w formie warsztatów). Zajęcia prowadzone są systemem studiów zaocznych w ramach zjazdów piątkowo-sobotnio-niedzielnych i feryjnych.

     Jednostką organizacyjną dla Podyplomowych Studiów Wiedza o teatrze jest Instytut Filologii Polskiej KUL. Jednostką obsługującą studia – Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego.

     Podyplomowe Studia Wiedzy o teatrze są płatne.

 

Profil absolwenta

     Absolwent studiów podyplomowe w zakresie wiedzy o teatrze posiada wykształcenie w zakresie wiedzy o teatrze łączące przygotowanie humanistyczne ze znajomością problematyki sztuk przedstawiających i świata widowisk, w szczególności teatru, w teorii i praktyce. Absolwent jest przygotowany do: bycia świadomym i aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego; swobodnego poruszania się w przeszłości i teraźniejszości dramatu i teatru i osadzania zjawiska z nimi związane w kontekstach historycznym, kulturowym, socjologicznym itp.; łączenia znajomość spraw teatru z umiejętnościami wielokierunkowej promocji kultury i efektywnej orientacji we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej.

     Absolwent studiów podyplomowych w zakresie wiedzy o teatrze jest przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy w teatrach i innych instytucjach kultury i edukacji, szczegółowo do wykonywania: pracy instruktora teatralnego; pracy w placówkach prowadzących badania i poszukiwania teatralne; pracy animatora kultury w instytucjach kultury i edukacji, w których niezbędne są kompetencje teatrologiczne i kulturoznawcze. Może koordynować realizację ścieżek przedmiotowych w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum; prowadzić edukację regionalną – dziedzictwo kulturowe w regionie oraz dodatkowe zajęcia szkole i pozaszkolne związane z teatrem.

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2011, godz. 23:34 - Agata Poręba