7 stycznia

 • W ramach projektu Śniadanie z Rektorem spotkał się z Księdzem Dyrektorem oraz z pracownikami Biura Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL.
 • Wręczył Medal Jubileuszowy 100-lecia KUL Ks. Prof. Stanisławowi Longoszowi.
 • Przewodniczył posiedzeniu Komisji ds. Wdrożenia Ustawy 2.0.
 • Przewodniczył spotkaniu Kolegium Rektorskiego z Dziekanami poszczególnych Wydziałów KUL.

8 stycznia

 • Spotkał się z Zespołem Polskiej Komisji Akredytacyjnej na rozpoczęcie wizytacji na kierunku bezpieczeństwo narodowe prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych KUL.
 • Spotkał się z Członkiem Zarządu Kongresu Polonii Kanadyjskiej Panem Jerzym Baryckim.
 • Wręczył Medal Jubileuszowy 100-lecia KUL Sekretarzowi Generalnemu Konferencji Episkopatu Polski Jego Ekscelencji Biskupowi Arturowi Mizińskiemu.

9 stycznia

 • W sali kolumnowej Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie wygłosił wykład okolicznościowy dla rzeszowskiego środowiska prawniczego pt. „Równolatek II Rzeczypospolitej. O misji i symbolach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”.

10 stycznia

 • Spotkał się z Panem płk. Dr Zbigniewem Kędzierskim.
 • Spotkał się z Wicemarszałkiem Województwa Lubelskiego Panem Zbigniewem Wojciechowskim.

12 stycznia

 • Wziął udział w uroczystościach pogrzebowych Śp. Józefa Jaskuły.

14 stycznia

 • W Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie wziął udział w uroczystej promocji „Encyklopedii 100-lecia KUL”.

15 stycznia

 • W związku z nagraniem filmu: „Włączeni i aktywni” udzielił wypowiedzi dla TVP Lublin nt. działalności Pełnomocnika Rektora KUL ds. Studentów Niepełnosprawnych Pana Prof. Bogusława Marka.
 • Spotkał się z Prowincjałem Jezuitów Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej O. Tomaszem Ortmanem.
 • Spotkał się z Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Panią Prof. Ireną Wrońską.

16 stycznia

 • Spotkał się z pracownikami oraz z przedszkolakami Zespołu Przedszkoli nr 1 w Lublinie.

17 stycznia

 • Przewodniczył posiedzeniu Kolegium Rektorskiego.
 • Przewodniczył obradom Senatu.
 • Spotkał się z Prezydentem Miasta Lublin Panem Dr. Krzysztofem Żukiem.

18 stycznia

 • Spotkał się z Doradcą Zarządu mBank S.A. Panem Zbigniewem Derdziukiem.

20 stycznia

 • W ramach promocji „Encyklopedii 100-lecia KUL” wziął udział w magazynie informacyjno-publicystycznym Redakcji Programów Katolickich TVP: Między Ziemią a Niebem.

21 stycznia

 • W związku z utworzeniem Pracowni nad Dziejami KUL wręczył powołania: na stanowisko Dyrektora Pracowni oraz na Członków Rady Programowej.
 • W Bibliotece Uniwersyteckiej KUL wziął udział w promocji „Encyklopedii 100-lecia KUL”.

22 stycznia

 • Przewodniczył Zebraniu Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL.
 • Wziął udział w publicznej obronie pracy doktorskiej Ks. Tomasza Rehlisa.
 • Spotkał się z Panem płk. Dr Zbigniewem Kędzierskim.

23 stycznia

 • W ramach projektu Śniadanie z Rektorem spotkał się z członkami studenckich organizacji medialnych.
 • Spotkał się z Prezesem Zarządu Fundacji Rozwoju KUL Panem Piotrem Tarachą.

24 stycznia

 • Przewodniczył spotkaniu Władz Rektorskich z Dziekanami poszczególnych Wydziałów KUL.
 • Przewodniczył posiedzeniu Kolegium Rektorskiego.
 • Z okazji Światowego Dnia Środków Masowego Przekazu spotkał się z Redaktorami Naczelnymi lubelskich mediów.

28 stycznia

 • W Warszawie wręczył Medal Jubileuszowy 100-lecia KUL Panu inż. Stanisławowi Fijałkowskiemu.
 • W Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski wziął udział w prezentacji niepublikowanego tekstu Karola Wojtyły pt. „Katolicka etyka społeczna”.

29 stycznia

 • Spotkał się z Konsulem Honorowym Republiki Peru w Lublinie, Prezesem Lubelskiego Forum Pracodawców Panem Zbigniewem Michalakiem.
 • Spotkał się z Dyrektorem TVP Lublin Panem Ryszardem Montusiewiczem oraz z reżyserem, scenarzystą i producentem filmów dokumentalnych Panem Grzegorzem Linkowskim.

30 stycznia

 • Spotkał się z pracownikami oraz ze studentami KUL pochodzącymi z Chin.
 • Spotkał się z Panem Dr. Markiem Mazurem pracownikiem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 • Spotkał się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia Panem Ministrem Zbigniewem Królem, Dyrektorem Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie Panem Prof. Lechem Panasiukiem, Panem płk. Zbigniewem Kędzierskim.
 • Spotkał się z Ks. Tomaszem Lewniewskim Proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela i Bartłomieja Ap. w Kazimierzu Dolnym.

31 stycznia

 • Przewodniczył obradom Senatu.
 • Wręczył powołania: na stanowisko Dyrektora Administracyjnego oraz na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.
 • Przewodniczył posiedzeniu Komisji ds. Wdrożenia Ustawy 2.0.
 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu finansowania studiów doktoranckich.