Program Stypendialny DBU

 

Do 16 września br. trwa nabór zgłoszeń na staże zawodowe związane z ochroną środowiska przyznawane w ramach stypendiów Deutsche Bundesstiftung Umwelt.

Zapraszamy młodych absolwentów wszystkich kierunków studiów zawierających w swoim programie tematykę ochrony i zarządzania środowiskiem, ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, OZE czy edukacji ekologicznej do udziału w XVII Edycji konkursu. 

 

 

Cel Programu Stypendialnego DBU

 

Podstawowym celem programu stypendialnego DBU jest profesjonalne zawodowe kształcenie polskich przyszłych kadr ochrony środowiska oraz umożliwienie młodym absolwentom startu kariery w dynamicznie rozwijającym się sektorze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Stypendia przyznawane są w drodze konkursu. Program stypendialny umożliwia odbycie  naukowego/zawodowego stażu w Niemczech (trwającego od 6 do 12 miesięcy) na uniwersytetach, w ministerstwach, przedsiębiorstwach, instytutach badawczych, urzędach, organizacjach pozarządowych, centrach badawczo - biznesowych itp. Wysokość stypendium wynosi 1060,- euro na miesiąc i jest ono wolne od podatku. Ponadto DBU finansuje koszty ubezpieczenia (OC, wypadkowe, chorobowe) w Niemczech. DBU nie może finansować przedłużenia pobytu dla realizacji już rozpoczętych studiów lub praktyk w Niemczech.

 

Odbiorcy Programu Stypendialnego DBU

 

Stypendium Fundacji DBU możesz otrzymać, jeśli:

• Jesteś absolwentem polskiej uczelni, posiadającym dyplom magistra albo studentem ostatniego
roku studiów, który uzyska dyplom magistra najpóźniej do końca stycznia 2014 r. (w tym mile widziani
doktoranci),
• Jesteś absolwentem szeroko rozumianej ochrony środowiska – oznacza to wszystkie kierunki studiów, zawierające w swoim programie tematykę ochrony i zarządzania środowiskiem, ochrony
przyrody, zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej itp.

ważne: w przypadku nauk prawnych i administracyjnych przedmioty takie jak: prawo ochrony środowiska, polityka ochrony środowiska, organizacja ochrony środowiska, administrowanie zasobami środowiska, zarządzanie srodowiskwowe.

• Uzyskałeś dyplom ukończenia studiów nie wcześniej niż w ciągu ostatnich trzech lat,
• Nie ukończyłeś 31 roku życia,
• W czasie składania wniosku posiadasz stały pobyt w Polsce
oraz
przedłożysz wszystkie wymagane dokumenty aplikacyjne!

Kryteria konkursowe 

 

 

 

służę pomocą wszystkim zainteresowanym!

Anna Haładyj, stypendystka VI edycji 

Autor: Kamila Sobieraj
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2013, godz. 11:36 - Anna Haładyj