Stypendia fundowane dla studentów i doktorantów

Lublin, 15.12.2022 r.

 

Ogłoszenie dotyczące naboru wniosków o przyznanie stypendium

z Funduszu Stypendialnego Banku PEKAO S.A.

w roku akademickim 2022/2023Informuję, że Fundacja Banku Pekao S.A. ufundowała 10 stypendiów, w tym 3 stypendia dla studentów zaangażowanym w prace Laboratorium Innowacji KUL – Bank Pekao S.A. na okres 10 miesięcy w roku akademickim 2022/2023 w wysokości 800,00 zł miesięcznie. Stypendia zostaną przyznane w styczniu 2023 r. od grudnia 2022 r. do września 2023 r.

W związku z powyższym ogłaszam nabór wniosków: do dnia 10 stycznia 2023 r.

Wniosek o przyznanie stypendium z Funduszu Stypendialnego Banku Pekao S.A. należy złożyć wyłącznie na poniższym wzorze:

Wniosek o przyznanie stypendium fundowanego

Wnioski zawierające braki formalne lub złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski należy przekazać do Działu Studenckich Spraw Socjalnych za pomocą skrzynki podawczej lub operatora pocztowego do dnia 10 stycznia 2023 r.

 

O stypendium mogą ubiegać się wyróżniający studenci kierunków: ekonomia, administracja, prawo, prawo w biznesie, zarządzanie, socjologia, informatyka oraz 3 studentów zaangażowanych w prace Laboratorium Innowacji KUL – Bank Pekao S.A.

Stypendia przyznawane są od II roku studiów jednolitych magisterskich lub studiów pierwszego stopnia, a podstawą przyznania stypendium jest:

 1. zaliczenie roku studiów w terminie określonym w Regulaminie studiów KUL;

 2. średnia arytmetyczna ocen z dotychczasowego przebiegu studiów nie mniejsza niż 4,500;

 3. działalność naukowa;

 4. rekomendacja dziekana właściwego wydziału lub eksperta Laboratorium Innowacji KUL.

Dodatkowym kryterium oceny wniosków może być sytuacja materialna wnioskodawców.

 

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

 1. zaświadczenie sekretariatu właściwego Wydziału o zaliczeniu roku studiów w terminie określonym w Regulaminie studiów KUL oraz o średniej arytmetycznej ocen z dotychczasowego przebiegu studiów,

 2. rekomendację dziekana właściwego wydziału lub eksperta Laboratorium Innowacji KUL do przyznania stypendium,

 3. zaświadczenie o dochodach netto wszystkich pełnoletnich członków rodziny za 3 ostatnie miesiące od daty złożenia wniosku, jeśli student nie ubiegał się w roku akademickim 2022/2023 o przyznanie stypendium socjalnego wraz z oświadczeniem o składzie rodziny.

W przypadku osiągnięć naukowych, student może wykazać:

 1. opublikowane prace naukowe lub popularnonaukowe w wersji tradycyjnej albo internetowej za rok akademicki 2021/2022. Do wniosku należy dołączyć kserokopię strony zawierającej informację o autorze, tytule i rodzaju publikacji, dacie i miejscu wydania (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę),

 2. dokument poświadczający wygłoszenie referatu na konferencji naukowej w poprzednim roku akademickim 2021/2022. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie organizatora sesji wraz z oficjalnym programem sesji, w którym znajdować się będą następujące dane: imię i nazwisko wnioskodawcy, data, miejsce sesji, podmiot organizujący, temat sesji oraz forma i tytuł wystąpienia. Zaświadczenie wystawia osoba upoważniona do reprezentowania organizatora sesji naukowej,

 3. zaświadczenie lub decyzja instytucji przyznającej grant badawczy w roku akademickim 2021/2022,

 4. zaświadczenie kierownika programu badawczego o udziale wnioskodawcy w programie badawczym w roku akademickim 2021/2022, jako wykonawca lub współwykonawca, ze wskazaniem zakresu obowiązków wnioskodawcy i informacją, czy otrzymał z tego tytułu wynagrodzenie,

 5. potwierdzona przynależność i zaangażowanie w organizacjach działających w KUL.

 Szczegółowe zasady przyznawania oraz wypłacania stypendium określa Regulamin Funduszu Stypendialnego Banku PEKAO S.A.

 

 

Prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju

dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL 

 
 
 
Lublin, 08.09.2022 r.
 
W roku akademickim 2022/2023 będą przyznawane również stypendia z:
 1. Funduszu Stypendialnego im. Marii Dorosz - Brzezińskiej
 2. Funduszu Stypendialnego im. Tadeusza i Ewy Konopackich
 
 
Lublin, 05.07.2022 r.
 
W roku akademickim 2022/2023 będą przyznawane stypendia z następujących funduszy stypendialnych:
 1. Fundusz Stypendialny im. Władysława i Marii Jaroszów
 2. Fundusz Stypendialny Fundacji Potulickiej dla studentów
 3. Nagroda im. dr Marianny Sadlak
 4. Fundusz Stypendialny im. Skrzyńskich z Żurawna
 5. Fundusz Stypendialny im. Johna Roya-Wojciechowskiego
 6. Fundusz Stypendialny im. Wacława i Ireny Ungar
Przed złożeniem wniosku proszę zapoznać się z regulaminem przyznawania danego stypendium.
Nabór wniosków: do 15 października 2022 r.
Wnioski należy przekazać do Działu Studenckich Spraw Socjalnych za pomocą skrzynki podawczej lub operatora pocztowego.
Wniosek o przyznanie powyższych stypendiów należy złożyć wyłącznie na wzorze:
 
REGULAMINY STYPENDIÓW FUNDOWANYCH PRZYZNAWANYCH W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023
 1. Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Marii Dorosz-Brzezińskiej
 2. Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Tadeusza i Ewy Konopackich 
 3. Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Władysława i Marii Jaroszów
 4. Regulamin Stypendium Fundacji Potulickiej dla studentów
 5. Regulamin Nagrody im. dr Marianny Sadlak
 6. Regulamin Stypendium Fundowango im. Skrzyńskich z Żurawna
 7. Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Johna_Roya-Wojciechowskiego
 8. Regulamin Funduszu Stypendialnego Wacława i Ireny Ungar

 

Niezależnie od wyżej wymienionych funduszy studenci i  doktoranci KUL mogą ubiegać się o stypendium z Funduszu Stypendialnego Rektora KUL. 
 
INFORMACJA O STYPENDIACH FUNDOWANYCH PRZYZNANYCH W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022
W dniu 07.12.2021 r. Uniwersytecka Komisja ds. Wychowania przyznała stypendia fundowane z następujących funduszy stypendialnych:
 1. Nagroda im. dr Marianny Sadlak. Przyznano 3 nagrody na łączną kwotę 6.000 zł
 2. Fundusz Stypendialny im. Władysława i Marii Jaroszów - Przyznano 14 stypendiów na łączną kwotę 30.000 zł.
 3. Fundusz Stypendialny im. dr. Mariana Kantona. Przyznano 10 stypendiów po 800,00 zł miesięcznie na okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. Łączna kwota stypendiów wynosi 96.000 zł.
 4. Fundusz Stypendialny im. Skrzyńskich z Żurawna. Przyznano 3 stypendia na łączną kwotę 5.000 zł.
 5. Fundusz Stypendialny im. Wacława i Ireny Ungar. Przyznano 3 stypendia na łączną kwotę 4.680 zł.
 6. Fundusz Stypendialny Fundacji Potulickiej dla studentów. Przyznano 3 stypendia po 420,00 zł miesięcznie na okres od 01.10.2021 r. do 30.06.2022 r. Łączna kwota stypendiów wynosi 11.340 zł.
W roku akademickim 2021/2022 przyznano stypendia fundowane na łączną kwotę 153 020 zł.
 
Kierownik
Działu Studenckich Spraw Socjalnych
Małgorzata Stróżyńska

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona