Informujemy , że wnioski o świadczenia pomocy materialnej na rok akademicki 2018/2019 przyjmowane w okresach o którym mowa w § 2 ust.6-7 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom KUL zostaną rozpatrzone nie wcześniej niż z końcem października 2018 r.

 

 

 

 

Termin złożenia wniosku

 

 

 

do 30 września br.

 

infKonto.pdf wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów- załącznik nr 3 do zarządzenia


- drukować dwustronnie na A4

 

 

 

 

Wymagane dokumenty

 

infKonto.pdf

zasady przyznawania punktów do wniosku o stypendium dla najlepszych doktorantów - załącznik nr 11

 

 

Wnioskujący o przyznanie stypendium na podstawie opublikowanych prac naukowych zobowiązany jest do ponumerowania złożonych wraz z wnioskiem załączników, zgodnie z symbolem danej kategorii. Załączniki nie zakwalifikowane do żadnej kategorii lub z brakiem symbolu nie podlegają punktacji.  

 

 

 

Kryteria oceny wniosku

 

Dla pierwszego

roku studiów

Prawo do ubiegania się o stypendium dla najlepszych doktorantów przysługuje doktorantowi na I roku studiów, który wykazał się bardzo dobrymi wynikami w postępowaniu rekrutacyjnym, przez co w szczególności rozumie się:
  1. średnią ocen ze studiów magisterskich,  nie mniejszą niż 4,001 z dokładnością do 3 miejsc po przecinku, bez zaokrągleń;
  2. opublikowanie prac naukowych w roku akademickim poprzedzającym rozpoczęcie studiów doktoranckich
  3. inne osiągnięcia w dziedzinie nauki w roku akademickim poprzedzającym rozpoczęcie studiów doktoranckich.

W postępowaniu rekrutacyjnym na studia doktoranckie, za bardzo dobre wyniki w skali od 1 do 100 punktów, uznaje się liczbę punktów nie mniejszą niż 40 z dokładnością do trzech miejsc po przecinku bez zaokrągleń.

 

Od drugiego

roku studiów

 

Prawo do ubiegania się o stypendium dla najlepszych doktorantów przysługuje doktorantowi na drugim roku i kolejnych latach studiów, który w poprzednim roku akademickim spełnił łącznie następujące warunki:

  1. uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki z egzaminów i zaliczeń wymaganych programem studiów, potwierdzone średnią ocen na danym kierunku, przy czym nie niższą niż 4,001 z dokładnością do 3 miejsc po przecinku, bez zaokrągleń; 
  2. wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej;
  3. podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

 

 

 

 

 

Wypłata

 

 

Do końca każdego miesiąca, po przekazaniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego środków na ten cel, z wyjątkiem października i marca, za które wypłata może nastąpić z miesięcznym opóźnieniem. 

 Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy w danym roku akademickim. Doktorant traci prawo do przyznanego stypendium w związku z okolicznościami wymienionymi w

§ 12infKonto.pdf

Regulaminu przyznawania pomocy materialnej 2018/2019

 

 

 

Sposób wypłaty

 

 

 Stypendium wypłacane jest przelewem na indywidualne konto bankowe doktoranta.  

 

Zgodnie z § 10 pkt 1 i 2 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej, student i doktorant zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o numerze rachunku bankowego na wniosku o przyznanie pomocy materialnej.

 

Stypendium w trakcie urlopu dziekańskiego

 

 

Stypendium przyznawane jest w trakcie urlopu. Doktorant po powrocie z urlopu nie może ponownie ubiegać się o stypendium na podstawie tych samych kryteriów

 

Studentowi (odpowiednio doktorantowi), który po ukończeniu jednego kierunku studiów, kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia: 

              a) stypendium socjalne,
              b) stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
              c) stypendium dla najlepszych doktorantów,
              d) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
              e) zapomoga,

chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów I stopnia, w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat. Przez ukończenie studiów rozumie się określenie zawarte w Regulaminie studiów KUL.

 

Student (odpowiednio doktorant) studiujący równocześnie na kilku uczelniach lub kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia wyłącznie na jednym z kierunków studiów i na jednej uczelni, według własnego wyboru.

 

 

Autor: Małgorzata Stróżyńska
Ostatnia aktualizacja: 03.07.2018, godz. 12:47 - Izabela Mazur