Wnioski o świadczenia  na rok akademicki 2019/2020 przyjmowane w okresach o którym mowa w § 2 ust.4-5 Regulamin świadczeń KUL zostaną rozpatrzone nie wcześniej niż z końcem października 2019 r.

 

Student studiujący równocześnie na kilku uczelniach lub kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora tylko na jednym wskazanym przez niego kierunku.

 

Świadczenia, o których mowa w § 2 ust 1 Regulaminu świadczeń KUL

tj.stypendium socjalne; stypendium dla osób niepełnosprawnych; zapomoga;
 stypendium rektora:


    1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich

                i studiach doktoranckich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;


    2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

                a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
                b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia;


    3) nie przysługują doktorantowi posiadającemu tytuł naukowy doktora.

 

Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin złożenia wniosku

 

 

 

 

 

do 30 września br.

 

infKonto.pdf wniosek o stypendium rektora  na I roku studiów - załącznik nr 3 

- drukować dwustronnie na A4

 

 

 

 

 

infKonto.pdfwniosek o stypendium rektora dla  studentów - załącznik nr 4

- drukować dwustronnie na A4

 

 

do 30 września br. - na semestr zimowy

 

 

do 28 lutego - na semestr letni

 

studenci kierunków studiów, na których odbywa lub odbywała się  dodatkowa rekrutacja na semestr letni

infKonto.pdf

wniosek o stypendium rektora dla  studentów - załącznik nr 4a

 

- drukować dwustronnie na A4

 

Dotyczy studentów następujących kierunków studiów:

  • architektura krajobrazu - studia stacjonarne II stopnia
  • gospodarka przestrzenna - studia stacjonarne II stopnia
  • inżynieria środowiska - studia stacjonarne II stopnia WZPiNoSwSW.

 

Kryteria oceny wniosku

(2019/2020)

infKonto.pdf Zasady przyznawania stypendium rektora dla studentów załącznik nr 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty


  Każde osiągnięcie należy udokumentować stosownymi załącznikami.

 

Student, który ukończył studia I stopnia poza KUL, zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem o stypendium, zaświadczenie wystawione przez dziekanat uczelni, na której odbył studia, z następującymi informacjami:

 

1. obowiązująca skala ocen w danej uczelni;

 

2. średnia ze wszystkich uzyskanych ocen z ostatniego roku studiów pierwszego stopnia (to znaczy: za jeden lub dwa semestry w zależności od przyjętego na danym kierunku studiów okresu zaliczeniowego roku studiów) z dokładnością do trzech miejsc po przecinku bez zaokrągleń;

 

3. średnia ze wszystkich uzyskanych ocen za ostatni semestr zaliczonego roku studiów (to znaczy: za jeden lub dwa semestry w zależności od przyjętego na danym kierunku studiów okresu zaliczeniowego roku studiów) z dokładnością do trzech miejsc po przecinku bez zaokrągleń;

 

4. średnia ze wszystkich uzyskanych ocen na studiach pierwszego stopnia, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku bez zaokrągleń, na podstawie, których student kontynuuje studia uzupełniające;

 

5. data ukończenia studiów.

 

Studentowi, który przeniósł się z innej uczelni na KUL lub zmienił kierunek studiów w ramach KUL,

potwierdzenia średniej ocen na poprzednim roku i kierunku studiów, w tym również średniej ocen za ostatni semestr zaliczonego roku studiów (to znaczy: za jeden lub dwa semestry, w zależności od przyjętego na danym kierunku studiów okresu zaliczeniowego roku studiów) oraz średniej ocen z dotychczas zaliczonych semestrów w ramach ukończonych lat studiów na danym kierunku studiów z dokładnością do trzech miejsc po przecinku bez zaokrągleń, dokonuje dziekanat wydziału, na który student został przyjęty.

 

Student po ukończeniu każdego roku studiów na KUL,

zobowiązany jest potwierdzić w dziekanacie właściwego wydziału średnią ocen na wniosku o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypłata

 

 

 

Do końca każdego miesiąca, po przekazaniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego środków na ten cel, z wyjątkiem października i marca, za które wypłata może nastąpić z miesięcznym opóźnieniem.

 

Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy w danym roku akademickim z wyjątkiem, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z programem studiów trwa jeden semestr. 

W przypadku, gdy studia II stopnia rozpoczynają się w semestrze letnim danego roku akademickiego stypendia przyznawane są od marca. 

Student traci prawo do przyznanego stypendium w związku z okolicznościami wymienionymi

 w § 12 

 

infKonto.pdfRegulamin świadczeń KUL

                   

  

 

 

Sposób wypłaty

 

Stypendium wypłacane jest przelewem na indywidualne konto bankowe studenta.

 

 

 

Zgodnie z § 10 pkt 1 i 2 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej, student i doktorant zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o numerze rachunku bankowego na wniosku o przyznanie pomocy materialnej.

 

 

 

Stypendium w trakcie urlopu dziekańskiego

 

 

Na wniosek studenta może być przyznane stypendium w trakcie urlopu. Student po powrocie z urlopu nie może ponownie ubiegać się o stypendium na podstawie tych samych kryteriów.

 

 

 

Autor: Małgorzata Stróżyńska
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2019, godz. 09:49 - Małgorzata Stróżyńska