Sylwetka Absolwenta

Filologia angielska

Studia II stopnia stacjonarne   

 

 

Absolwenci reprezentują wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz po-siadają dogłębną znajomość literatury, kultury i historii krajów anglojęzycznych. Ponadto są specjalistami w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego i językoznawstwa. Przy-gotowanie filologa stanowi podstawę do zdobycia dodatkowych kwalifikacji, umożliwiających wykonywanie zawodu tłumacza, wydawcy, organizatora i propagatora kultury krajów anglojęzycznych. Absolwenci, którzy ukończyli specjalizację nauczycielską, posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela, a ci, którzy ukończyli specjalizację tłumaczeniową, posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu tłumacza.

 

M.A. graduates possess a strong background in the field of humanities. They also possess a comprehensive knowledge of the literature, culture and history of English-speaking countries. Furthermore, they are specialists in the English language and linguistics. Their philological education serves them as a background against which they can develop new skills and qualifications, so that they can further specialise in such professional domains as translation and interpreting, editing and publishing, and the promotion of the culture of English-speaking countries. Those graduates who complete their teaching course are formally qualified to be teachers of English in Polish secondary schools, and those who finish the specialisation in translation possess the qualifications to work as translators.

Autor: Aleksander Bednarski
Ostatnia aktualizacja: 11.07.2016, godz. 22:21 - Aleksander Bednarski