Tematyka wykładów z prawa gospodarczego dla studentów I roku ekonomii (studia niestacjonarne II°)

semestr zimowy roku akademickiego 2014/2015

 Dr Paweł Zdanikowski

Wykład I (7.11.2014 r.)

 1. Prawo gospodarcze – pojęcie i systematyka.
 2. Miejsce prawa gospodarczego w systemie prawa.
 3. Źródła prawa gospodarczego.
 4. Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia w Konstytucji RP.
 5. Swoboda przedsiębiorczości w prawie wspólnotowym.
 6. Pojęcie działalności gospodarczej.
 7. Ograniczenia swobody działalności gospodarczej.
 8. Działalność koncesjonowana.
 9. Działalność wymagająca zezwolenia.
 10. Działalność regulowana.
 11. Zezwolenie a koncesja.
 12. Pojęcie przedsiębiorcy i jego znaczenie w obowiązującym prawie.
 13. Przedsiębiorca – ewolucja pojęcia.
 14. Pojęcie i charakter prawny przedsiębiorstwa.
 15. Przedsiębiorstwo jako podmiot obrotu.
 16. Skutki zbycia przedsiębiorstwa.
 17. Pojęcie, charakter prawny i funkcje firmy.
 18. Zasady prawa firmowego.
 19. Prokura – pojęcie, charakter prawny, rodzaje.
 20. Prokura – legitymacja czynna i bierna.
 21. Zakres umocowania prokurenta.
 22. Wygaśnięcie prokury.

Wykład II (19.12.2014 r.)

 1. Krajowy Rejestr Sądowy – pojęcie i funkcje.
 2. Podmioty wpisywane do rejestru przedsiębiorców.
 3. Podmioty wpisywane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społeczno – zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 4. Podmioty wpisywane do rejestru dłużników niewypłacalnych.
 5. Jawność formalna rejestru przedsiębiorców.
 6. Jawność materialna rejestru przedsiębiorców.
 7. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.
 8. Rodzaje i formy prawne (typy) spółek; zasada numerus clausus form spółek.
 9. Spółki osobowe a spółki kapitałowe.
 10. Formy ustrojowe (stadialne) spółek.
 11. Umowa spółki (akt założycielski) – pojęcie, charakter prawny, funkcje.
 12. Pojęcie i rodzaje wkładów do spółki; kryteria zdolności aportowej.
 13. Podmiotowość prawna spółek handlowych.
 14. Członkostwo w spółce; klasyfikacja i charakter prawny praw i obowiązków członkowskich.
 15. Udział w spółce (akcja) – pojęcie i charakter prawny.
 16. Spółka cywilna – pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze.
 17. Stosunki majątkowe w spółce cywilnej.
 18. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki cywilnej.
 19. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej.
 20. Prawa i obowiązki wspólników spółki cywilnej.
 21. Zmiany składu osobowego spółki cywilnej.
 22. Rozwiązanie spółki cywilnej – pojęcie, przyczyny, skutki.

 

 

Wykład III (10.1.2015 r.)

 

 1. Spółka jawna – pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze;
 2. Powstanie spółki jawnej; przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną.
 3. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki jawnej.
 4. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej.
 5. Prawa i obowiązki wspólników spółki jawnej.
 6. Zmiany składu osobowego spółki jawnej; przeniesienie ogółu praw i obowiązków.
 7. Rozwiązanie i likwidacja spółki jawnej – pojęcie, przyczyny, skutki.
 8. Spółka partnerska – pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze.
 9. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki partnerskiej.
 10. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej.
 11. Przyczyny rozwiązania spółki a przyczyny wystąpienia partnera. 
 12. Spółka komandytowa – pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze.
 13. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki komandytowej.
 14. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej ze szczególnym    uwzględnieniem odpowiedzialności komandytariusza.
 15. Prawa i obowiązki komandytariusza.
 16. Spółka komandytowo-akcyjna – pojęcie, charakter prawny, zastosowanie   gospodarcze.
 17. Prawa i obowiązki komplementariusza i akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej.
 18. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej.

Wykład IV (17.1.2015 r.)

 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze.
 2. Powstanie spółki z o.o.
 3. Spółka z o.o. w organizacji – pojęcie, charakter prawny, zasady funkcjonowania.
 4. Kapitał zakładowy spółki z o.o. – istota i funkcje; kapitał zakładowy a inne kapitały (fundusze) spółki.
 5. Tryb i sposoby podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o.
 6. Tryb i sposoby obniżenia kapitału zakładowego.
 7. Prawa i obowiązki wspólników spółki z o.o.
 8. Sposoby nabycia i utraty członkostwa w spółce z o.o.
 9. Zbycie udziału i zbycie części udziału.
 10. Zastaw i użytkowanie na udziale.
 11. Dziedziczenie udziału w spółce z o.o.
 12. Wspólność udziału w spółce z o.o.
 13. Ograniczenia obrotu udziałami w spółce z o.o.
 14. Umorzenie udziału – pojęcie i rodzaje.
 15. Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o.
 16. Zarząd spółki z o.o. – pojęcie, skład, kompetencje.
 17. Rada nadzorcza (komisja rewizyjna) spółki z o.o. – pojęcie, skład, kompetencje.
 18. Zgromadzenie wspólników – pojęcie, skład, kompetencje.
 19. Zwoływanie zgromadzenia wspólników.
 20. Zasady procedowania zgromadzenia wspólników.
 21. Zasady podejmowania uchwał na zgromadzeniu wspólników i w trybie obiegowym.
 22. Zmiana umowy spółki.
 23. Odpowiedzialność członków organów wobec wierzycieli spółki z o.o.
 24. Rozwiązanie spółki z o.o. – pojęcie, przyczyny, skutki.
 25. Likwidacja i czynności likwidacyjne.

 

 

Wykład V (24.1.2015 r.)

 

 1. Spółka akcyjna – pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze.
 2. Powstanie spółki akcyjnej; statut a umowa założycielska.
 3. Spółka akcyjna w organizacji – pojęcie, charakter prawny, zasady funkcjonowania.
 4. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej – istota i funkcje; kapitał zakładowy a inne kapitały (fundusze) spółki.
 5. Tryb i sposoby podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej.
 6. Pojęcie i rodzaje subskrypcji.
 7. Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego a szczególnie tryby podwyższenia.
 8. Kapitał docelowy.
 9. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego.
 10. Tryb i sposoby obniżenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej.
 11. Prawa i obowiązki akcjonariuszy – katalog i podział.
 12. Sposoby nabycia i utraty członkostwa w spółce akcyjnej.
 13. Przeniesienie akcji.
 14. Zastaw i użytkowanie akcji.
 15. Umorzenie akcji – pojęcie i rodzaje.
 16. Umorzenie a unieważnienie akcji.
 17. Przymusowy wykup akcji drobnych akcjonariuszy.
 18. Zarząd spółki akcyjnej – pojęcie, skład, kompetencje.
 19. Rada nadzorcza spółki akcyjnej – pojęcie, skład, kompetencje.
 20. Walne zgromadzenie akcjonariuszy – pojęcie, skład, kompetencje.
 21. Zwoływanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
 22. Zasady podejmowania uchwał na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
 23. Zmiana statutu.
 24. Rozwiązanie spółki akcyjnej – pojęcie, przyczyny, skutki.
 25. Likwidacja i czynności likwidacyjne.
 26. Pojęcie i charakter prawny spółdzielni.
 27. Powstanie spółdzielni.
 28. Prawa i obowiązki członków spółdzielni.
 29. Organy spółdzielni.
 30. Rozwiązanie i likwidacja spółdzielni.
 31. Pojęcie i charakter prawny przedsiębiorstwa państwowego.
 32. Powstanie i ustanie przedsiębiorstwa państwowego.
 33. Organy przedsiębiorstwa państwowego.
 34. Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych

Warunki zaliczenia egzaminu z prawa handlowego:

Egzamin odbywa się w formie ustnej (taką samą formę ma egzamin poprawkowy). Dla jego zaliczenia konieczna jest odpowiedź na 3 pytania z listy pytań egzaminacyjnych.

Literatura:

 

 1. Gnela (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa 2012
 2. Koch, J. Napierała (red.), Prawo spółek handlowych, Warszawa 2011.
  T. Mróz, M. Stec, Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2009.

 

Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2014, godz. 14:59 - Paweł Zdanikowski