konwersatorium

 

Prowadząca zajęcia: Dr Joanna Michalczuk

 

Opis zajęć: Podstawowe założenia i cele konwersatorium to rozwijanie kompetencji w zakresie interpretacji postaw twórczych i ważnych dzieł teatralnych XX wieku oraz orientacja w głównych nurtach współczesnej refleksji teoretycznej. W programie: zarys teorii teatru, ujmowanej jako postać działalności artystycznej (przegląd manifestów, programów, wizji artystycznych, autokomentarzy, określających świadomość artystyczną ludzi teatru od okresu tzw. Wielkiej Reformy Teatru po współczesność, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli teatralnej), jak również wybrane problemy teorii dramatu i teatru w ujęciach systematycznych badaczy teatru.

 

Wybrana bibliografia

- seria Teorie współczesnego teatru, red. K. Puzyna;

- O dramacie. Wybór źródeł do dziejów teorii dramatycznych, red. E. Udalska, t. 1.: Od Arystotelesa do Goethego, 1989, t. 2: Od Hugo do Witkiewicza, 1993, t. 3: Od Sartre'a do Mrożka, 1997.

- J. Brach-Czaina, Na drogach dwudziestowiecznej myśli teatralnej, Wrocław 1975.

- K. Braun, Wielka Reforma Teatru w Europie. Ludzie-idee-zdarzenia, Wrocław 1984.

- A. Krajewska, Dramat współczesny. Teoria i interpretacja, Poznań 2005.

- P. Pavis, Słownik terminów teatralnych, Wrocław 1998.

- K. Pleśniarowicz, Przestrzenie deziluzji. Współczesne modele dzieła teatralnego, b.m.w. 1996.

- M. Semil, E. Wysińska, Słownik współczesnego teatru: twórcy, teatry, teorie, Warszawa 1991.

- I. Sławińska, Teatr w myśli współczesnej. Ku antropologii teatru, Warszawa 1990.

- J. L. Styan, Współczesny dramat w teorii i scenicznej praktyce, Wrocław 1995.

- P. Szondi, Teoria nowoczesnego dramatu: 1890-1950, Warszawa 1976.

- Wiedza o kulturze, cz. III: Teatr w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów, red. W. Dudzik, L. Kolankiewicz, Warszawa 1991.

- Problemy teorii dramatu i teatru, red. wybór i oprac. J. Degler, 2003, t. 1: Dramat, t. 2: Teatr.

 

Zaliczenie: na podstawie aktywnego udziału w zajęciach i oceny ze sprawdzianu semestralnego.

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2014, godz. 08:44 - Mariusz Lach