Tezy do egzaminu licencjackiego z ekonomii

 

Dr Katarzyna Sołkowicz

 

 1. Popyt i czynniki wyznaczające jego rozmiary.
 2. Podaż i czynniki wyznaczające jej rozmiary.
 3. Równowaga rynkowa, wyznaczanie ceny minimalnej i maksymalnej.
 4. Teoria racjonalnego zachowania się konsumenta (pojęcie użyteczności, krzywa obojętności konsumenta, równowaga konsumenta). 
 5. Analiza czynników produkcji (koszt stały i zmienny, krótkookresowa krzywa kosztu całkowitego).
 6. Koszt krańcowy i prawo malejących przychodów. Związek między kosztem krańcowym a kosztem średnim.
 7. Maksymalizacja zysku w warunkach czystego modelu konkurencyjnego w długim i krótkim okresie.
 8. Wielkość produkcji maksymalizująca zysk. Reguła maksymalizowania zysku. Ekonomiczne ujęcie zysku.
 9. Maksymalizacja zysku w warunkach monopolu, źródła monopolu, monopol a konkurencja.
 10. Praktyczne metody oceny działalności przedsiębiorstwa (minimalizowaniem kosztów produkcji, maksymalizowaniem zysku w warunkach monopolu, w warunkach czystego modelu konkurencyjnego).
 11. Rachunek dochodu społecznego (mierniki poziomu sprawności gospodarki, przepływy dochodów i wydatków, oszczędności i inwestycje).
 12. Cykliczny rozwój gospodarki (przyczyny załamań gospodarczych, klasyczny przebieg cyklu koniunkturalnego, specyficzne cechy współczesnych cykli koniunkturalnych).
 13. Pojęcie i rodzaje bezrobocia.
 14. Społeczne i ekonomiczne koszty bezrobocia.
 15. Inflacja i stopa procentowa, a bezrobocie.
 16. Rola państwa w gospodarce rynkowej.
 17. Polityka pieniężno-kredytowa banku centralnego.
 18. Funkcje pieniądza i popyt na pieniądz.
 19. Bank centralny a podaż pieniądza.
 20. Etapy rozwoju gospodarki światowej.
 21. Przyczyny i skutki wymiany międzynarodowej w modelu Adama Smitha i Davida Ricardo.
 22. Przyczyny i skutki wymiany międzynarodowej w modelu Heckschera-Ohlina (m.in. twierdzenie o wyrównywaniu się cen czynników produkcji, twierdzenie Stolpera-Samuelsona, twierdzenie Rybczyńskiego).
 23. Instrumenty taryfowe zagranicznej polityki ekonomicznej.
 24. Instrumenty parataryfowe i pozataryfowe zagranicznej polityki ekonomicznej.
 25. Wpływ cła i subsydiów eksportowych na relatywne ceny w handlu międzynarodowym i dobrobyt kraju.
 26. Formy handlu zagranicznego na wolnym rynku i na rynkach zorganizowanych.
 27. Międzynarodowe systemy walutowe: system waluty złotej, system walutowy z Breton Woods oraz współczesny międzynarodowy system walutowy.
 28. Równowaga na rynku dewizowym (parytet stóp procentowych, kurs równowagi) oraz wpływ zmian stopy procentowej i przewidywań na bieżący kurs walutowy.
 29. Równowaga na rynku pieniężnym i rynku dewizowym oraz wpływ zmian podaży pieniądza w kraju i za granicą na kurs walutowy.
 30. Produkcja i kurs walutowy w okresie krótkim w modelu DD-AA (połączenie krzywych DD oraz AA, stan równowagi, zakłócenia, polityka fiskalna i pieniężna).

 

 

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2011, godz. 13:52 - Marta Ordon