Tezy do egzaminu licencjackiego z prawa

Dr Tomasz Sieniow

 

 

1. System źródeł prawa powszechnie obowiązującego w Konstytucji RP

 

2. Zasada trójpodziału i równowagi władz w Konstytucji RP

 

3. Zasada pomocniczości i decentralizacji władzy w Konstytucji RP

 

4. Pojęcie, rodzaje i formy działania administracji publicznej w Polsce

 

5. Organy jednostek samorządu terytorialnego

 

6. Zadania jednostek samorządu terytorialnego

 

7. Wolność gospodarcza i jej ograniczenia

 

8. Oświadczenie woli

 

9. Czynności prawne

 

10. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

 

11. Przepis a norma prawna

 

12. Podmioty prawa międzynarodowego publicznego

 

13. Umowy w prawie międzynarodowych publicznym

 

14. Źródła normatywne ochrony podstawowych praw człowieka

 

15. Dobra niematerialne i ich ochrona

 

16. Zasada demokratycznego państwa prawnego

 

17. Modele ordynacji wyborczej

 

18. Sądownictwo w Polsce i Europie

 

19. Sprawowanie władzy wykonawczej przez prezydenta i prezesa Rady Ministrów

 

20. Stanowienie prawa przez Parlament w Polsce

 

21. Ius a lex

 

22 Common law a civil law

 

23. Wolność słowa

 

24. Zasady współpracy państw w ramach strefy Schengen

 

25. Wolność religii i wyznania

 

26. Status cudzoziemca w Polsce

 

27. Prawo do życia

 

28. Własność: nabycie, wykonywanie, ograniczenie

 

29. Ochrona danych osobowych

 

30. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela w Konstytucji RP

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2011, godz. 13:56 - Marta Ordon