Filologia klasyczna – studia II stopnia

 

Egzamin dyplomowy magisterski na kierunku filologia klasyczna składa się z czterech pytań, z których dwa odwołują się do tez egzaminacyjnych opracowanych dla kierunku filologia klasyczna. Obowiązuje znajomość zagadnień według programu studiów filologii klasycznej na stopniu zaawansowanym. Pytanie trzecie polega na tłumaczeniu nieznanego tekstu greckiego. Pytanie czwarte polega na tłumaczeniu nieznanego tekstu łacińskiego.

 

            Tezy egzaminacyjne:

 

 1. Ustroje starożytności: demokracja, republika, cesarstwo.
 2. Najważniejsze bitwy w starożytności.
 3. Najwybitniejsi wodzowie starożytności.
 4. Homer i jego sztuka poetycka
  5. Cykl epicki i Hymny Homeryckie-charakterystyka
  6. Życie i twórczość Hezjoda
  7. Archaiczna liryka grecka i jej główni przedstawiciele.
 5. Sztuka wymowy w Atenach V i IV w. przed Chr.
 6. Dialogi Platona jako dzieła literackie.
 7. Pisma retoryczne i "Poetyka" Arystotelesa.
 8. Poezja aleksandryjska.
 9. Zabytki papirologiczne V i IV w przed Chr.
 10. Historiografia grecka V w. przed Chr.
  14. Oświecenie ateńskie – obraz epoki.
  15. Powstanie i specyfika teatru greckiego.
  16. Etapy kształtowania się tragedii greckiej.
  17. Komedia arystofanejska jako przykład komedii staroattyckiej.
 11. Druga sofistyka (historia i program ruchu; Lukian, Dion Chryzostom, Filostraci, Julian Apostata i inni przedstawiciele).
  19. Grecka literatura wczesnochrześcijańska (Nowy Testament; pisma patrystyczne).
  20. Historiografia epoki cesarstwa (historie powszechne; historie Rzymu; historie Aleksandra Wielkiego; historie Żydów; historie Kościoła).
 12. Grecka poezja religijna epoki cesarstwa (Rapsodie orfickie; Wyrocznie chaldejskie; Hymny orfickie; hymny Mesomedesa, Synezjusza z Cyreny i Proklosa Diadocha; poezje Grzegorza z Nazjanzu; twórczość Nonnosa z Panopolis).
 13. Recepcja literatury greckiej w Bizancjum (Antologia Palatyńska i Antologia Planudejska; tzw. drugi hellenizm; Focjusz; Michał Psellos; Suda; ekscerpty Konstantyna Porfirogenety).
 14. Komedia rzymska – autorzy, bohaterowi, humor.
 15. Rzymska literatura agrarna.
 16. Epos rzymski i jego przedstawiciele.
 17. Marek Porcjusz Katon i jego twórczość.
 18. Satyra – założenia gatunkowe i jej przedstawiciele.
 19. Retoryka rzymska – teoria i najwybitniejsi przedstawiciele okresu republiki.
 20. Dramat rzymski.
 21. Marek Tuliusz Cyceron - najwybitniejszy mówca antyku.
 22. Epistolografia w Rzymie.
 23. Twórczość filozoficzna okresu republiki i cesarstwa.
 24. Historiografia rzymska – początki, okres republiki i okres cesarstwa.
 25. Katullus, neoterycy i ich greckie wzorce.
 26. Wergiliusz – europejski poeta wszechczasów (Bukoliki, Georgiki, Eneida).
 27. Horacy i jego poezja.
  37. Owidiusz jako elegik.
  38. Propercjusz – rzymski Kallimach, jego twórczość elegijna i aitiologiczna.
 28. Tibullus - elegijny piewca życia szczęśliwego.
 29. Łacińska literatura dydaktyczna okresu cesarstwa.
  41. Łacińska poezja epicka i liryczna okresu cesarstwa.
 30. Początki piśmiennictwa chrześcijańskiego w języku łacińskim.
 31. Najwięksi pisarze łacińscy chrześcijańskiego antyku (Ambroży, Hieronim, Augustyn).
 32. Poezja łacińska chrześcijańskiego antyku (hymny Ambrożego, Paulin z Noli, Prudencjusz, Seduliusz, Juwenkus).
 33. Iloczas sylab i zasady akcentowania w łacinie.
 34. Niewspółrzędne związki składniowe.
 35. Funkcje składniowe participiów łacińskich.
 36. Konstrukcje dopełnieniowe w języku łacińskim
 37. Zwężenie samogłosek w łacinie.
 38. Asymilacja spółgłosek w języku łacińskim.
Autor: Magdalena Grela-Tokarczyk
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2020, godz. 09:11 - Magdalena Grela-Tokarczyk