Głównym i najszerzej dostępnym efektem pracy Towarzystwa Naukowego KUL jest jego działalność wydawnicza, która do tej pory zaowocowała edycją ponad 2000 tomów książek i periodyków naukowych, w ostatnich kiludziesięciu latach sygnowanych tym znakiem:

 

logo-tn_bevel_400

Specjalne miejsce zajmują tu publikacje prac wybitnych profesorów KUL: filozofów - Karola Wojtyły (papieża Jana Pawła II), M. A. Krąpca OP, ks. S. Kamińskiego, A. B. Stępnia, L. Borkowskiego; teologów - ks. W. Granata, W. Hryniewicza OMI, ks. Cz. S. Bartnika; polonistów - J. Kleinera (Mickiewicz), Cz. Zgorzelskiego; socjologów - Cz. Strzeszewskiego, J. Turowskiego; psychologów - ks. J. Pastuszki; historyków - L. Bieńkowskiego, J. Kłoczowskiego. Ważne są monumentalne, interdyscyplinarne dzieła zbiorowe: Księga 1000-lecia katolicyzmu w Polsce (t. 1-3); Chrześcijaństwo w Polsce; Dzieje teologii katolickiej w Polsce (t. 1-3); Wkład Polaków do kultury świata; poza tym Komentarze biblijne i Śpiewnik liturgiczny oraz publikacje tekstów wczesnochrześcijańskich (apokryfy, listy, modlitwy, patrystyka), a także pozycje dotyczące inspiracji religijnych w liryce, prozie i dramacie polskim poszczególnych okresów literackich.

 

Towarzystwo, we współpracy z Instytutem Leksykograficznym KUL, wydaje też (od 1973 roku) zaplanowaną na kilkanaście tomów Encyklopedię Katolicką. Zawiera ona specjalnie dla niej pisane, głównie przez członków Towarzystwa, artykuły (hasła), prezentujące zagadnienia doktrynalne i działalność Kościoła katolickiego, innych Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich, a także religii niechrześcijańskich. Główny bowiem nacisk położono w Encyklopedii na problematykę religijną i teologiczną, a zagadnienia filozoficzne oraz zagadnienia z zakresu nauk humanistycznych rozpatruje się w aspekcie odniesień do religii i teologii. Do tej pory ukazało się 15 tomów Encyklopedii.

 

Od prawie 60 lat każdy wydział Towarzystwa wydaje specjalistyczne „Roczniki" (łącznie 26 woluminów). W „Rocznikach" publikowane są artykuły pracowników naukowych KUL-u i spoza KUL-u, w tym prace młodych adeptów nauki (fragmenty prac magisterskich i doktorskich pisanych pod kierunkiem członków Towarzystwa).

 

Od roku 1999 Towarzystwo Naukowe KUL jest współwydawcą (z Polskim Towarzystwem Psychologicznym) „Przeglądu Psychologicznego". Wydaje też czasopismo w języku angielskim „Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration. Journal for Mental Changes" (kontynuacja „Journal for Mental Changes").


Organem Zarządu TN KUL jest coroczne „Summarium Societatis Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II" (do 1972 roku noszące tytuł „Sprawozdania z Czynności Wydawniczych i Posiedzeń TN KUL"), w którym obok rocznych sprawozdań z działalności Towarzystwa zamieszczane są teksty wystąpień na posiedzeniach naukowych poszczególnych wydziałów czy komisji.

 

Od lat siedemdziesiątych publikuje się również prace w seriach tematycznych, z których dwie, tj. „Studia Polonijne" i „Studia Norwidiana", z biegiem czasu stały się rocznikami, natomiast inne, tzn. Homo meditans, Studies in Logic, Studia z dziejów liturgii w Polsce, Materiały do dziejów Kościoła w Polsce, Materiały do Atlasu historycznego chrześcijaństwa w Polsce, Studia z filozofii teoretycznej i Studia metafilozoficzne, są właściwymi seriami, z odrębnymi tytułami dla poszczególnych tomów.

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2019, godz. 13:39 - Leszek Wojtowicz