Tożsamość w wielokulturowym kontekście

 

Katedra Socjologii Kultury i Kultury Medialnej KUL zaprasza w dniach 7-8 listopada 2011 r. na Międzynarodową Konferencję pt. Tożsamość w wielokulturowym kontekście. Tożsamość osób, zbiorowości i instytucji.

Miejsce: Centrum Europejskim Natolin; ul Nowoursynowska 84, Warszawa

Komitet Organizacyjny:
Prof. zw. dr hab. Leon Dyczewski,  przewodniczący konferencji
Dr Marek Cichocki
Dr Dariusz Wadowski
Mgr Grzegorz Tkaczyk
Mgr Krzysztof Jurek, sekretarz konferencji

Konferencja realizowana wspólnie z Centrum Europejskim Natolin w ramach projektu Fenomen państwa w wielopoziomowych porządkach polityczno-prawnych oraz w integracji europejskiej.

Program:

7 listopada 2011

Obrady plenarne  Audytorium A1, budynek dawnej Stajni
10.00
1. Powitanie gości i uczestników - mgr Grzegorz Tkaczyk, dyrektor Centrum Europejskiego Natolin

2. Otwarcie     
- dr Marek Cichocki, dyrektor programowy Centrum Europejskiego Natolin
- o. prof. dr hab. Leon Dyczewski, kurator Katedry Socjologii Kultury KUL

Sesja plenarna  - Audytorium A1, budynek dawnej Stajni
Prowadzenie: prof. dr hab. Jerzy Mikułowski Pomorski

10.30 prof. dr hab. Jacek Sobczak, Unia Europejska wobec wielokulturowości
10.50 mgr Tomasz Krawczyk, Tożsamość konstytucyjna. O konieczności refleksji nad państwem i prawem dzisiaj
11.10 prof. dr hab. Henryk Skorowski, Tożsamość pluralistyczna: sprzeczność czy harmonia?
11.30 assist. prof. dr Bogdana Todorova, dr Dessislava Damyanova, Stability or unstability of the identity in the multicultural world
11.50 prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz, Konsekwencje wielokulturowości dla tożsamości jednostkowej i kultury narodowej
12.10 dyskusja

Prowadzenie: prof. dr hab. Jacek Sobczak
14.30 prof. dr hab. Marek S. Szczepański, dr. hab. Anna Śliz, Kreowanie tożsamości w świecie o utrwalonej wielokulturowości
14.50 prof. dr hab. Jerzy Mikułowski Pomorski, Europa jako pogranicze - problem tożsamości
15.10 dr Dominik Macák, Identity of the personality and values in today's world
15.30 o. prof. zw. dr hab. Leon Dyczewski, Tożsamość w domowej wielokulturowości
15.50 dyskusja

16.20 przerwa

Grupa I.1 - Sala C1, budynek dawnej Wozowni
Prowadzenie: dr Robert Szwed

16.45 dr Monika Banaś, Ratując „zanikającą” tożsamość. Nordycki nacjonalizm w kontekście wielokulturowości
17.05 dr Maria Świątkiewicz-Mośny, dr Aleksandra Wagner, Wzory określania własnej tożsamości. Analiza porównawcza wyników testów asocjacji i TST studentów socjologii z Polski i Holandii
17.25 mgr Izabela Bukalska, Tożsamość mniejszościowa jako tożsamość wielokulturowa? Strategie podtrzymywania narodowej identyfikacji wśród mniejszości węgierskiej w Słowacji i Rumunii
17.45 mgr Tatiana Busygina-Wojtas, Tożsamość narodowościowo-kulturowa w polsko-rosyjskich małżeństwach
18.05 mgr Justyna Kopczyńska, Spiskie osprawianie, czyli polska gwara spiska jako residuum tożsamości mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego
18.25 dyskusja

Grupa I.2. - Sala C2, budynek dawnej Wozowni
Prowadzenie: dr Dariusz Wadowski

16.45 prof. UW, dr hab. Ewa Nasalska, mgr Natalia Kraśniewska, Tożsamość narodowa młodego pokolenia emigracji polskiej w Berlinie
17.05 prof. UMCS, dr hab. Ryszard Radzik, Tożsamości Białorusinów: między rosyjskością, sowieckością a białoruskością
17.25 dr Barbara Cieślińska, Doświadczenia wielokulturowości a transnarodowa tożsamość emigrantów zarobkowych z województwa podlaskiego
17.45 mgr Agata Chutnik, Polacy z Litwy w Polsce - tożsamość wystawiona na próbę
18.05 mgr Marcin Gońda, Studenci i absolwenci polskiego pochodzenia z krajów byłego ZSRR w Polsce: doświadczenia kulturowe i przemiany tożsamości
18.25 dyskusja

Grupa I.3. - Sala C3, budynek dawnej Wozowni
Prowadzenie: prof. SGGW, dr hab. Krystyna M. Błeszyńska

16.45 dr Lidia Dakowicz, Otwartość na inne kultury w przekazie nauczycieli wybranych szkół gimnazjalnych w Białymstoku
17.05 dr Małgorzata Gałęziowska, Różnorodność środowisk kulturowych więźniów Więzienia w Jaworznie
17.25 dr Tadeusz Kowalewski, Społeczna tożsamość pracownika naukowo-dydaktycznego w wielokulturowych uwarunkowaniach
17.45 dr Wojciech Wciseł, Tożsamość wolontariuszy w służbie wielokulturowości. Doświadczenia polskie i norweskie
18.05 mgr Grzegorz Winnicki, Środowisko wielokulturowości w zbiorach bibliotecznych
18.25 dyskusja

8 listopada 2011 r.

Sesja plenarna - Audytorium A1, budynek dawnej Stajni
Prowadzenie: prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz

09.00 prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski, Chaos kulturowy, tożsamość i media
09.20 prof. KUL, dr hab. Jacek Dąbała, Tożsamość dziennikarza w międzykulturowym kontekście medialnym
09.40 prof. KUL, dr hab. Stanisław Jędrzejewski, Tożsamość odbiorcy wielokulturowych mediów
10.00 prof. UJ, dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, "Inny" według Ryszarda Kapuścińskiego

10.20 dyskusja

Prowadzenie: Prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski
10.50 prof. UAM, dr hab. Stanisław Lisiecki, Odkrywanie tożsamości subnarodowych. O globalizacji, renesansie granic naturalnych/klimatycznych i bioregionaliźmie
11.10 associate prof. dr Mihaela Pop, Multiculturalism and identity. The case of the Polish community in Romania
11.30 prof. SGGW, dr hab. Krystyna M. Błeszyńska, Obywatele drugiej kategorii. O strategiach konstruowania tożsamości w warunkach deprecjacji grupowej
11. 50 dr hab. Jan Poleszczuk, Tożsamość polityczna w społeczeństwie wielokulturowym
12.10 prof. dr Stanislav Matulay, The Identity of a Christian in the contemporary postmodern society through the prism of the Christian sociology
12.30 dyskusja

Grupa II.4. - Sala C1, budynek dawnej Wozowni
Prowadzenie: prof. UJ, dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński

14.30 dr Kamilla Dolińska, Tożsamość wrocławian w kontekście wielokulturowości miasta - kim jest wrocławianin i kto może nim być?
14.50 dr Irena Kotowicz-Borowy, Tożsamość jednostkowa i grupowa w wielokulturowym społeczeństwie miasta Kercz na Ukrainie
15.10 dr Julita Makaro, O postrzeganiu wielokulturowości Wrocławia przez jego mieszkańców
15.30 dr Aleksandra Synowiec, Przejawy zachodnioukraińskich strategii tożsamościowych w znakowaniu terytorium - Lwów jako przestrzeń emblematyzacji
15.50 dyskusja

16.10 przerwa

Grupa II.5 - Sala C2, budynek dawnej Wozowni
Prowadzenie: prof. KUL, dr hab. Jacek Dąbała

14.30 dr Marek Cichocki, Koncepcja identitas - ciągłość pomimo zmian
14.50 dr Iwona Sobieraj, Nabywanie kompetencji międzykulturowych i ich znaczenie dla jednostki i społeczeństwa
15.10 mgr Ilona Matysiak, Społeczne funkcje tożsamości etnicznej w świetle doświadczeń życiowych przedstawicieli mniejszości etnicznych imigrantów w Polsce
15.30 dr Robert Szwed, Euro i tożsamości narodowe w Europie
15.50 dyskusja

16.10 przerwa

Grupa II.6 - Sala C3, budynek dawnej Wozowni
Prowadzenie: dr hab. Jan Poleszczuk

14.30 dr Anna Sugier-Szerega, Wielokulturowy kontekst święta medialnego jako czynnik kształtowania tożsamości zbiorowej
14.50 mgr Joanna Szegda, Tożsamość osób pracujących w wielokulturowej organizacji
15.10 mgr Damian Chmielewski, Nowa przestrzeń budowania tożsamości. Lokalne instytucje kultury w społeczeństwie postmigracyjnym
15.30 dr Agnieszka Kozak, dr Jacek Sobek, Tożsamość organizacji w sytuacji różnorodności kultury organizacyjnej
15.50 dyskusja

18.30 podsumowanie i zakończenie konferencji - o. prof. dr hab. Leon Dyczewski

Grupa II.7. - Sala C1, budynek dawnej Wozowni
Prowadzenie: dr Anna Sugier-Szerega

16.30 dr Tomasz Paklepa, lic. Jolanta Szafranek, O tożsamości w małżeństwach mieszanych religijne. Na przykładzie związku Polek z Arabami
16.50 dr Barbara Pasamonik, Europejskie muzułmanki na skrzyżowaniu kultur: emancypacja w obrębie tradycji
17.10 dr Martin Uháľ, Pomoc społeczna jako wyraz wielokulturowości  w służbie parafii
17.30 mgr Emilia Kramkowska, Wizerunek własnego ciała a tożsamość człowieka
17.50 dyskusja

18.30 podsumowanie i zakończenie konferencji - o. prof. dr hab. Leon Dyczewski

Grupa II.8. - Sala C2, budynek dawnej Wozowni
Prowadzenie: prof. UW, dr hab. Ewa Nasalska

16.30 dr Kinga Marulewska, Tożsamość w kontekście wspólnej pamięci
16.45 dr Dariusz Wadowski, Konstruowanie wspólnej pamięci w wielokulturowej Europie
17.00 mgr Marta Jaskulska, Pomnik a kształtowanie i utrwalanie własnej tożsamości. Na przykładzie miasta Gdańsk
17.15 dr Rafał Wiśniewski, Emergentne obrazy obcokrajowców w perspektywie wewnątrzkulturowej
17.30 dr Łukasz Stefaniak, Patriotyzm w globalnej rzeczywistości
17.45 dyskusja

18.30 podsumowanie i zakończenie konferencji - o. prof. dr hab. Leon Dyczewski

Grupa II.9. - Sala C3, budynek dawnej Wozowni
Prowadzenie: prof. UMCS, dr hab. Ryszard Radzik

16.30 dr Maja Megier, “Braterstwo ogólne” a tożsamość jednostkowa
16.45 mgr Krzysztof Jurek, Czynniki ułatwiające i utrudniające zachowanie tożsamości imigrantów w Polsce
17.00 mgr Maja Drzazga-Lech, Rola Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr w kształtowaniu relacji pomiędzy polską tożsamością kulturową a wielokulturowością Górnego Śląska
17.15 mgr Maria Wacławik, Tożsamość etnomuzyczna kanadyjskich Inuitów a polityka wielokulturowości w Kanadzie
17.30 mgr Katarzyna Walczuk, Postawy i wartości emigrantów wobec kultury obcej
17.45 dyskusja

18.30 podsumowanie i zakończenie konferencji - o. prof. dr hab. Leon Dyczewski

Autor: Krzysztof Jurek
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2016, godz. 18:43 - Krzysztof Jurek