PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2008, TOM 51, NR 1

THE REVIEW OF PSYCHOLOGY 2008, Vol. 51 (1)

 

     Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z 31 maja 2007 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. dr. hab. Józefowi Kozieleckiemu (668/V/2)

 

 Dariusz Doliński

Opinia dotycząca działalności naukowej Profesora Józefa Kozieleckiego sporządzona w związku z procedurą nadania Mu godności doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Adam Biela

Opinia w sprawie przyznania prof. dr. hab. Józefowi Kozieleckiemu tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Andrzej E. Sękowski

Laudacja na uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Profesorowi dr. hab. Józefowi Kozieleckiemu

 

Józef Kozielecki

Rozwój klasy twórczej. Od Aleksandrii przez Lwów do San Francisco

 

ARTYKUŁY

Stosunki partnerskie w związkach niemałżeńskich

     Iwona Janicka

     partner relations in non-marital couples

 

Internetowe dzienniki młodzieży jako przedmiot badań psychologicznych  

     Barbara Szmigielska

     adolescents’ diaries in cyberspace as a subject of psychological        research

 

Stres zawodowy i jego konsekwencje w grupie pracowników sektora usług społecznych– rola inteligencji emocjonalnej

     Nina Ogińska-Bulik

     occupational stress and its consequences  in human service workers–        the role of emotional intelligence

 

Cechy przywódcze jako determinanty sukcesu organizacyjnego: odradzający się kierunekw badaniach przywództwa w organizacji

     Jolanta Babiak

     leadership traits as determinants of organizational success: a         reemerging trend in organizational leadership research

 

     SPRAWOZDANIE

Barbara Gawda

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji: “Third Statistical Days at the University of Luxembourg” [„Trzecie Dni Statystyki na Uniwersytecie Luksemburskim”] 28-30 czerwca 2007 r.

Autor: Ewelina Soszyńska
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2018, godz. 11:59 - Barbara Cichy-Jasiocha