PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2009, TOM 52, NR 2
THE REVIEW OF PSYCHOLOGY 2009, Vol. 52 (2)

 

1. Adaptacja i weryfikacja psychometryczna kwe­stionariusza do pomiaru reaktancji Therapeutic Reactance Scale (TRS) E. T. Dowda, C. R. Milne’a i S. L. Wise’a 

Seweryn Rudnicki

The adaptation and the psychometric verification of E. T. Dowd’s, C. R. Milne’s and S. L. Wise’s questionnaire for the measurement of therapeutic reactance scale

 

2. Przegląd badań na uwarunkowaniami preferen­cji muzycznych

Paulina Pałosz 

Possible factors influencing music preferences – a review of literature

 

3. Zadowolenie z pracy a stopień dopasowania do zawodu

Agnieszka Lipińska-Grobelny, Kamila Głowacka

A job satisfaction and a person-environment fit’s degree

 

4. Przekaz perswazyjny i zmiana wrażenia o jego nadawcy

Wojciech Cwalina, Paweł Koniak

The persuasive message and change of the impression of the sender

 

5. Weryfikacja modelu wdzięczności Williama McDougalla z wykorzystaniem konfirmacyjnej analizy czynnikowej

Małgorzata Szcześniak

Verification of william mcdougall’s gratitude model with confirmatory factor analysis

 

Recenzja_1_2.52.2009

 

Recenzja_2_2.52.2009

Autor: Barbara Cichy
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 21:39 - Barbara Cichy-Jasiocha