PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2009, TOM 52, NR 3
THE REVIEW OF PSYCHOLOGY 2009, Vol. 52 (3)

 

1. Teoretyczne i metodologiczne problemy opiniodawstwa psychologicznego w sprawach o ważność oświadczenia woli i w sprawach testamentowych

Jan M. Stanik

Theoretical and methodological problems of psychological expertise in the cases of declaration of will and in testament cases 

 

2. Zachowania zaradcze młodzieży nieśmiałej

Magdalena Umecka, Stanisława Tucholska

Coping by shy adolescents

 

3. Co dzieje się z przeniesieniem po jego interpretacji?

Dariusz Kuncewicz

What happens with transference after its interpretation?

 

4. Ryzyko kryzysów i konfliktów w związkach kohabitacyjnych

Iwona Janicka 

Risk of crises and conflicts in cohabiting relationships

 

5. Trauma jako czynnik ryzyka dla zaburzeń Ja cielesnego

Olga Sakson-Obada

Trauma as a risk factor for the disorders of the bodily ego

 

6. Relacja matka–dziecko a zaburzenia rozwoju językowego u młodzieży głuchej

Joanna Kobosko

Mother-child relationship and language development disorders in deaf adolescents

 

Recenzja_1_3.52.2009

 

Recenzja_2_3.52.2009

 

Sprawozdanie_3.52.2009


 

Autor: Ewelina Soszyńska
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 21:41 - Barbara Cichy-Jasiocha