PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2009, TOM 52, NR 4
THE REVIEW OF PSYCHOLOGY 2009, Vol. 52 (4)

 

1. Właściwości psychometryczne Skali Pozytywnego i Negatywnego Afektu – Wersja Rozszerzona (PANAS-X). Wstępne wyniki badań w polskiej próbie

Małgorzata Fajkowska, Magdalena Marszał-Wiśniewska
PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE POSITIVE AND NEGATIVE AFFECT SCHEDULE – EXPANDED FORM (PANAS-X). THE STUDY ON A POLISH SAMPLE.
 

2. Światopogląd społeczny, czy indywidualny pogląd na świat? Co chroni przed trwogą jednostki niedostosowane społecznie?
Łukasz Baka

The Cultural or Individual Worldview? What Do Individuals with Adjustment Disorder Affirm in Response to Mortality Salience?

 

3. PREFERENCJA WARTOŚCI UCZNIÓW ZDOLNYCH
Andrzej E. Sękowski, Beata Łubianka

PREFERENCE OF VALUES IN GIFTED STUDENTS

4. Próba adaptacji i walidacji polskiej wersji The Interpersonal Support Evaluation List (ISEL) - Kwestionariusz Spostrzeganego Wsparcia Społecznego
Ewa Szlachta
The Adaptation and Preliminary Validation of the Polish Version of the Interpersonal Support Evaluation List (ISEL)

5. KONTROLA DZIAŁANIA U OSÓB UZALEŻNIONYCH OD PRACY
Kamila Wojdyło, Aleksandra Lewandowska-Walter

ACTION CONTROL BY WORKAHOLICS
  

6. Recenzja
„Współczesna psychoanaliza brytyjska. Podstawowe zagadnienia”
Budd, S., Rusbridger, R. (2008), tłum. Danuta Golec, Lech Kalita, Warszawa: Oficyna Ingenium, ss. 317

 

Book Review
Introducing Psychoanalysis. Essential Themes and Topics. (Polish edition: Współczesna psychoanaliza brytyjska. Podstawowe zagadnienia)
Budd, S., Rusbridger, R. (2008), translated by Danuta Golec, Lech Kalita, Warsaw: Oficyna Ingenium, pp. 317

Autor: Barbara Cichy
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 21:41 - Barbara Cichy-Jasiocha