PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2010, TOM 53, NR 1
THE REVIEW OF PSYCHOLOGY 2010, Vol. 53 (1)

 

1. Poczucie jakości życia a osobowość sportowców dyscyplin indywidualnych i zespołowych
Romuald Derbis, Karolina Jędrek
SENSE OF QUALITY OF LIFE AND PERSONALITY AMONG INDIVIDUAL AND TEAM SPORTSMEN

 

2. Style myślenia R. J. Sternberga. Uwarunkowania psychologiczne
Andrzej Strzałecki, Ewa Wiśniewska
THE RELATIONSHIP OF R. J. STERNBERG’S THINKING STYLES TO PERSONALITY

 

3. Funkcjonowanie pracoholików w sytuacji zadaniowej
Kamila Wojdyło
FUNCTIONING OF WORKAHOLICS IN THE TASK SITUATION

 

4. Poczucie koherencji jako osobowościowy predyktor skuteczności kary pozbawienia wolności
Iwona Niewiadomska
THE SENSE OF COHERENCE AS A PERSONALITY PREDICTOR OF THE EFFECTIVENESS OF IMPRISONMENT


5. Polska adaptacja kolifornijskiego kwestionariusza do badania rodzin
Barbara Tryjarska, Szymon Chrząstowski 

THE POLISH ADAPTATION OF THE CALIFORNIA INVENTORY FOR FAMILY ASSESSMENT


6. Review
Przemysław Bąbel, Paweł Ostaszewski (Eds.), „Współczesna psychologia behawioralna: wybrane zagadnienia” Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008, pp. 260

Autor: Barbara Cichy
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 21:13 - Barbara Cichy-Jasiocha