PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2010, TOM 53, NR 4
THE REVIEW OF PSYCHOLOGY 2010, Vol. 53 (4)

 

1. Zachowania transgresyjne– próba psychologicznego pomiaru
Sławomir Ślaski

TRANSGRESSIVE BEHAVIORS– AN ATTEMPT OF PSYCHOLOGICAL MEASUREMENT

2. Kwestionariusz Relacji do pomiaru stopnia zróżnicowania Ja– konstrukcja i analiza właściwości psychometrycznych
Olga Kriegelewicz
RELATION QUESTIONAIRE TO ASSESS DIFFERENTIATION OF THE SELF LEVEL– DEVELOPMENT AND VALIDATION

3. Próba taksonomii ludzkich emocji
Maria Jarymowicz, Kamil Imbir

TOWARDS A TAXONOMY OF HUMAN EMOTIONS

 

4. Wpływ skryptu i sugestii na powstawanie fałszywych rozpoznań
Paweł Stróżak 

THE IMPACT OF SCRIPT AND SUGGESTION ON THE CREATION OF FALSE RECOGNITIONS

5. Kwestionariusz Oceny Stresu (KOS)
Dorota Włodarczyk Kazimierz Wrześniewski

THE STRESS APPRAISAL QUESTIONNAIRE


6. Różnice w przebiegu procesów poznania utajonego u osób wysoce i nisko uzdolnionych twórczo. Badania w paradygmacie maskowanego poprzedzania semantycznego
Krzysztof Śmigórski
Differences in the course of implicit cognition processes in high and low creative individuals. A study in the masked semantic priming paradigm


7. Recenzje
Paulina Pałosz
Maria Manturzewska, Barbara Kamińska, Anna Antonina Gluska (red.),
"Poradnictwo psychologiczne
w polskich szkołach muzycznych. Rys Historyczny i współczesne kierunki badań”. Bydgoszcz: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina

w Bydgoszczy 2010, ss. 196

Paulina Pałosz

Maria Manturzewska, Barbara Kamińska, Anna Antonina Gluska (Eds.),
“Psychological Counseling in Polish Music Schools. A Historical Perspective and Current Research Directions.” Published by Centre for Artistic Education in Warsaw and the Arthur Rubinstein State Centre of Music Schools (PZSM) in Bydgoszcz, 2010, pp. 196.

Autor: Barbara Cichy
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 21:22 - Barbara Cichy-Jasiocha