PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2011, TOM 54, NR 4
THE REVIEW OF PSYCHOLOGY 2011, Vol. 54 (4)

Numer tematyczny:

"Nowe idee w psychologii rehabilitacji"

Redaktor numeru

Stanisław Kowalik

 

Wprowadzenie

Stanisław Kowalik


1. Zadowolenie z życia: inspiracje i próby konceptualizacji   

Włodzisław Zeidler

Life satisfaction: Inspirations and attempts to conceptualization 

 

2. Uwarunkowania postaw wobec osób niepełnosprawnych o różnych rodzajach niepełnosprawności  
Andrzej E. Sękowski, Monika Niziołek

Determinants of attitudes towards people with various types of disabilities

 

3. Troska o siebie po zawale serca i jej podmiotowe oraz społeczne uwarunkowania    Maciej Wilski

Self-care after myocardial infarction and its personal and social conditions 


4. Zastosowanie Kwestionariusza Samotroski i Troski w rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Anna Ratajska, Alicja Szmaus-Jackowska 

Application of the Questionnaire of Self-concern and Concern in the rehabilitation of people with disabilities    


5. Diagnostyka w rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością umysłową – uzasadnienie teoretyczne dla konstrukcji narzędzi

Wojciech Otrębski, Grzegorz Wiącek

Diagnostics in the vocational rehabilitation of people with mental impairments – theoretical foundations for the construction of instruments   


6. Venus z Milo, czyli o wykorzystaniu sztuki w rehabilitacji
Stanisław Kowalik

Venus of Milo – about using art in rehabilitation


7. Recenzje
Kazimierz Pospiszyl
William L. Marshall, Liam E. Marshall, Geris A. Serran, Matt D. O’Brien: “Rehabilitating sexual offenders.
A strength-based approach” Washington: American Psychological Association 2011 ss. XIV + 260     

 

Reviews
Kazimierz Pospiszyl
William L. Marshall, Liam E. Marshall, Geris A. Serran, and Matt D. O’Brien: “Rehabilitating sexual offenders. A strength-based approach” Washington: American Psychological Association 2011, pp. XIV + 260 

8. Sprawozdania

sprawozdanie_4.54.2011.pdf
Małgorzata Górnik-Durose, Maciej Janowski, Małgorzata Turska
XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Oblicza współczesnej psychologii – jedność w różnorodności?”, Katowice, 18-21 września 2011 roku    

 

Reports
Małgorzata Górnik-Durose, Maciej Janowski, Małgorzata Turska
XXXIVth Scientific Meeting of the Polish Psychological Association “Faces of contemporary psychology – unity in diversity?”, Katowice, 18-21 September 2011

 

Autor: Barbara Cichy
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 21:10 - Barbara Cichy-Jasiocha