PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2012, TOM 55, NR 4
THE REVIEW OF PSYCHOLOGY 2012, Vol. 55 (4)

 

1. Siła nadziei podstawowej i poziom samooceny a wrażliwość na pokrzywdzenie: badanie eksperymentalne

Jerzy Trzebiński, Eufrozyna Gruszecka

The strength of basic hope and the level of self-esteem as influencing sensitivity to harm: An experimental study

 

2. Siła woli a subiektywny dobrostan i poczucie autodeterminacji: moderująca rola stresu

Romana Kadzikowska-Wrzosek

The strength of volition, subjective well-being and self-determination: The moderating role of stress

 

3. Sylwetka psychologiczna uczestników konkursów pianistycznych
Róża Michalik, Zuzanna Toeplitz

A psychological profile of participants in piano competitions

 

4. Emocjonalny aspekt obrazu ciała a ocena relacji z rodzicami u młodych kobiet
Anna Kobierecka

The emotional aspect of body image and its relationships with retrospective assessment of parents’ attitudes in young women

 

5. Wartość predykcyjna inteligencji w badaniach sprawności psychomotorycznej kierujących pojazdami
Olaf Truszczyński, Krzysztof Różanowski, Paulina Baran, Jarosław Lewandowski

The predictive value of intelligence level in psychomotor skills tests of vehicle drivers

 

6. Próby pomiaru regulacyjnej roli ideałów: poziom emocjonalności aksjologicznej a przejawy postaw społecznych

Maria Jarymowicz

Studies on the regulative role of ideals: The level of axiological emotionality and social attitudes

 

7. Recenzje/Reviews
Aneta Szczykutowicz
David J. Wallin, „Przywiązanie w psychoterapii” tłum. Małgorzata Cierpisz
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011 ss. 410

 

 

 

Autor: Barbara Cichy
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 20:59 - Barbara Cichy-Jasiocha