PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2013, TOM 56, NR 3

THE REVIEW OF PSYCHOLOGY 2013, Vol. 56 (3)

 

1. Związek postaw wobec pieniądza z postawą wobec euro. Przypadek Polski i Słowacji

Adam Biela, Katarzyna Surowiec

The connection of attitudes towards money with the attitude towards the euro. The case of Poland and Slovakia

 

2. Wzory poszukiwania informacji przy wyborach ryzykownych
a trafność modeli wyboru

Joanna Sokołowska, Agata Michalaszek, Jolanta Rujner

Holistic vs. dimensional evaluation in risky choice and psychological accuracy of EV model and the priority heuristic

 

3. Władza a postrzeganie i podejmowanie ryzyka
Anna Strużyńska-Kujałowicz

Power, risk perception and risk taking

 

4. Osobowościowe predyktory konfliktu, facylitacji i zadowolenia z godzenia ról rodzinnych i zawodowych – analizy w grupie kobiet i mężczyzn
Bogusława Lachowska

Personality predictors of conflict, facilitation and satisfaction with combining family and occupational roles – analyses in groups of males and females

 

5. Skala do Badania Samotności (SBS)
Zofia Dołęga

The measurement of loneliness. The SBS scale

 

6. Wywiad biograficzny Dana McAdamsa – adaptacja polska i niektóre możliwości interpretacyjne
Magdalena Budziszewska

A Polish adaptation of Dan McAdams’s “Life Story Interview”

 

7. Recenzje

Reviews

8. Sprawozdania
Agata Błachnio, Aneta Przepiórka, Dorota Borek-Chudek
Afekt i morale. Debata nad czynnikami osobowości. IV Ogólnopolska Konferencja „Bliżej Emocji” Lublin, 7-8 kwietnia 2011 roku

 

Reports
Agata Błachnio, Aneta Przepiórka, Dorota Borek-Chudek
Affect and morale. A debate on personality factors. A report from the 4th National Conference “Closer to Emotions”, Lublin, 7-8 April 2011

 

Autor: Barbara Cichy-Jasiocha
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 20:41 - Barbara Cichy-Jasiocha