PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2013, TOM 56, NR 4
THE REVIEW OF PSYCHOLOGY 2013, Vol. 56 (4)


 
1. Struktura tożsamości, obraz bliskości i cechy osobowości borderline w populacji ogólnej

Marta Andrałojć, Anna Suchańska

Identity structure, image of closeness, and borderline personality features in a nonclinical sample

 

2. Potraumatyczny wzrost u dzieci i młodzieży – występowanie, mechanizm i pomiar

Nina Ogińska-Bulik

Posttraumatic growth in children and adolescents – occurrence, mechanism and measurement


3. Zdolność do wybaczania i jej pomiar za pomocą polskiej adaptacji Skali Wybaczania L. L. Toussainta, D. R. Williamsa, M. A. Musicka i S. A. Everson

Edyta Charzyńska, Irena Heszen

The capacity to forgive and its measurement with the Polish adaptation of the Forgiveness Scale by L. L. Toussaint, D. R. Williams, M. A. Musick and S. A. Everson


4. Zjawisko wewnętrznych dialogów w świetle integracyjnego modelu osobowości Dana McAdamsa

Małgorzata Puchalska-Wasyl

The phenomenon of internal dialogues in the light of the integrative model of personality by Dan McAdams


5. Świadomość marki, style spędzania wolnego czasu i preferencje materialistyczne dzieci

Anna Maria Zawadzka, Dorota Dykalska-Bieck

Brand awareness, family leisure style and children’s materialistic tendencies

 
6. Sprawność pamięci roboczej a podatność na fałszywe wspomnienia w zadaniu Deese’a–Roedigera–McDermott

Dorota Tkaczyk, Marek Nieznański
Working memory ability and susceptibility to false memories in the Deese Roedriger– McDermott task

 

7. Recenzje

 
Reviews

Autor: Barbara Cichy-Jasiocha
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 20:44 - Barbara Cichy-Jasiocha